330/2019 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

330
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. októbra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou
na trhu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „ktoré sú určenými výrobkami,1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.
2.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8, 11 a 31 znejú:
„8) § 20 ods. 2 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11) § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
31) Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 173/2018 Z. z. o zákonných meracích jednotkách.“.
3.
V § 1 ods. 2 úvodnej vete sa slová „ktoré sa používajú na“ nahrádzajú slovami „ktoré sú určenými výrobkami8a) a používajú sa na“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a) § 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z.“.
4.
V § 2 sa vypúšťajú písmená b) až d). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).
5.
V § 4 ods. 2 sa nad slovo „používania,“ umiestňuje odkaz 10a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a) § 2 písm. h) zákona č. 56/2018 Z. z.“.
6.
§ 6 až 9 vrátane nadpisov znejú:
㤠6
Povinnosti výrobcu
(1)
Výrobca je povinný pred uvedením váh
a)
podľa § 1 ods. 2 písm. a) až f) na trh12) okrem povinností podľa § 5 ods. 1 písm. a) až e), g), i), k) až o) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
1.
zabezpečiť, aby boli navrhnuté a vyrobené podľa základných požiadaviek,
2.
vypracovať technickú dokumentáciu podľa prílohy č. 2,
3.
zabezpečiť posúdenie zhody podľa § 12,
4.
vydať EÚ vyhlásenie o zhode podľa § 13,
5.
umiestniť označenie CE13) a doplnkové metrologické označenie na váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f) podľa § 14,
6.
uchovávať počas desiatich rokov od uvedenia váh uvedených v § 1 ods. 2 písm. a) až f) na trh EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu,
b)
podľa § 1 ods. 2 písm. g) na trh splniť povinnosti podľa § 5 ods. 1 písm. g), k), m) až o) zákona.
(2)
V súlade s § 5 ods. 1 písm. r) zákona sa ustanovuje, že je výrobca povinný
a)
zabezpečiť, aby bolo na váhach, ktoré uviedol na trh, označenie typu, označenie šarže, výrobné číslo alebo iný údaj, ktorý umožní identifikáciu váh, ako je ustanovené v prílohe č. 3, a umiestniť
1.
na váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f) nápisy ustanovené v prílohe č. 3 prvom bode,
2.
na váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. g) nápisy ustanovené v prílohe č. 3 druhom bode,
3.
na zariadenie, ktoré je súčasťou váh uvedených v § 1 ods. 2 písm. a) až f) a ktoré sa nepoužíva ani nie je určené na používanie uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f), alebo na zariadenie, ku ktorému sú váhy pripojené, značku obmedzeného používania podľa § 15 a podľa prílohy č. 3 tretieho bodu,
b)
vykonať skúšky vzoriek váh uvedených v § 1 ods. 2 písm. a) až f), ktoré sú sprístupnené na trhu, ak je to potrebné vzhľadom na riziká, ktoré váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f) predstavujú,
c)
uchovávať identifikačné údaje o hospodárskom subjekte,18) ktorý výrobcovi váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f) dodal a ktorému váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f) dodal, počas desiatich rokov odo dňa dodania váh uvedených v § 1 ods. 2 písm. a) až f) a bezodkladne ich sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu.
§ 7
Povinnosti splnomocneného zástupcu výrobcu
(1)
Splnomocnený zástupca výrobcu, ktorého výrobca môže písomne splnomocniť na plnenie povinností podľa § 6 okrem povinností podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého až piateho bodu a § 5 ods. 1 písm. a) a b) zákona, je povinný plniť povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. b) a c) a ods. 3 a 4 zákona.
(2)
Splnomocnený zástupca výrobcu je v súlade s § 6 ods. 5 zákona povinný uchovávať počas desiatich rokov od uvedenia váh uvedených v § 1 ods. 2 písm. a) až f) na trh EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu k dispozícii pre orgány dohľadu a na požiadanie ich sprístupniť orgánu dohľadu.
§ 8
Povinnosti dovozcu
(1)
Dovozca váh uvedených v § 1 ods. 2 písm. a) až f) okrem povinností podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až c), f) až k) zákona v súlade s § 7 ods. 2 písm. l) zákona
a)
nesmie uviesť na trh váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f), ak výrobca nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 1 písm. a) druhého bodu, tretieho bodu, štvrtého bodu alebo piateho bodu alebo podľa § 6 ods. 2 písm. a),
b)
je povinný vykonať skúšky vzoriek váh uvedených v § 1 ods. 2 písm. a) až f), ktoré sú sprístupnené na trhu, ak je to potrebné vzhľadom na riziká, ktoré váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f) predstavujú.
(2)
Dovozca váh uvedených v § 1 ods. 2 písm. g) okrem povinností podľa § 7 ods. 2 písm. a), f), g) a i) zákona nesmie uviesť váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. g) na trh, ak výrobca nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a) alebo § 5 ods. 1 písm. k) zákona.
§ 9
Povinnosti distribútora
(1)
Distribútor okrem povinností podľa § 8 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až f) zákona v súlade s § 8 ods. 2 písm. g) zákona nesmie uviesť na trh váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f), ak výrobca nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 1 písm. a) štvrtého bodu alebo piateho bodu alebo podľa § 6 ods. 2 písm. a).
(2)
Distribútor váh uvedených v § 1 ods. 2 písm. g) okrem povinností podľa § 8 ods. 2 písm. b) až d) zákona nesmie uviesť váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. g) na trh, ak výrobca nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a) alebo § 5 ods. 1 písm. k) zákona.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14 až 17 sa vypúšťajú.
7.
V § 11 sa nad slovo „normy“ umiestňuje odkaz 18a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a) Čl. 2 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení.“.
8.
V § 12 ods. 2 sa za slová „členského štátu“ vkladajú slová „Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo štátu, ktorý má s Európskou úniou v tejto oblasti uzatvorenú medzinárodnú zmluvu (ďalej len „členský štát“)“.
9.
§ 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
EÚ vyhlásenie o zhode
(1)
Výrobca vydá EÚ vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona.
(2)
Rozsah EÚ vyhlásenia o zhode je ustanovený v prílohe č. 4. EÚ vyhlásenie o zhode pre váhy, ktoré boli uvedené na trh alebo sprístupnené na trhu, obsahuje náležitosti uvedené v postupoch posudzovania zhody uvedených v prílohe č. 2.
(3)
V súlade s § 23 ods. 5 zákona sa v EÚ vyhlásení o zhode pre váhy uvedú aj odkazy na uverejnenie harmonizačných právnych predpisov Európskej únie18b) v Úradnom vestníku Európskej únie, ktoré sa na váhy vzťahujú.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:
„18b) Čl. 2 ods. 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.“.
10.
V § 14 odsek 1 znie:
„(1)
Označenie CE sa v súlade s § 25 ods. 1, 4 a 6 zákona umiestni na váhy podľa § 1
ods. 2 písm. a) až f) spolu s doplnkovým metrologickým označením.“.
11.
V § 15 sa slová „§ 6 písm. j)“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 2 písm. a)“.
12.
§ 16 sa vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 20 až 24 vypúšťa.
13.
§ 17 až 19 vrátane nadpisov znejú:
㤠17
Autorizácia a notifikácia
Na autorizáciu a notifikáciu orgánu posudzovania zhody sa vzťahujú § 10 až 20 zákona.
§ 18
Práva a povinnosti notifikovanej osoby
Notifikovaná osoba okrem povinností podľa § 21 zákona je povinná
a)
vykonávať posudzovanie zhody podľa postupov posudzovania zhody ustanovených v § 12,
b)
dodržiavať mieru prísnosti a úroveň ochrany vyžadované na zhodu váh s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády,
c)
mať finančné prostriedky potrebné na plnenie technických úloh a administratívnych úloh spojených s činnosťami náležitého posudzovania zhody.
§ 19
Spoločné ustanovenie
Dohľad nad trhom pre váhy ustanovuje § 26 písm. e), § 27 až 29 zákona.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25 až 30 sa vypúšťajú.
14.
V prílohe č. 2 podbode 1.3. písm. c) bode iv) sa nad slová „technických špecifikácií,“ umiestňuje odkaz 32.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:
„32) Čl. 2 ods. 8 nariadenia (ES) č. 765/2008.“.
15.
V prílohe č. 2 podbode 1.5. sa slovo „úradu“ nahrádza slovami „Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“)“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.
Peter Pellegrini v. r.