329/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

329
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. októbra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2016 Z. z. o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2016 Z. z. o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 8, 12 a 14 znejú:
„1) § 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8) § 20 ods. 2 zákona č. 56/2018 Z. z.
12) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013 a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES (Ú. v. EÚ L 252, 16. 9. 2016) v platnom znení.
14) Nariadenie (ES) č. 595/2009 v platnom znení.
Nariadenie (EÚ) 2016/1628 v platnom znení.“.
2.
§ 5 až 8 vrátane nadpisov znejú:
㤠5
Povinnosti výrobcu
(1)
Výrobca je okrem povinností podľa § 5 ods. 1 písm. a) až e), g), i) až o) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) povinný pred uvedením určeného výrobku uvedeného v § 1 ods. 2 na trh
a)
vypracovať technickú dokumentáciu (§ 15),
b)
zabezpečiť posúdenie zhody (§ 14),
c)
vydať EÚ vyhlásenie o zhode alebo vyhlásenie podľa prílohy č. 3 (§ 12),
d)
umiestniť označenie CE15) (§ 13).
(2)
V súlade s § 5 ods. 1 písm. r) zákona sa ustanovuje, že je výrobca povinný
a)
uchovávať počas desiatich rokov od uvedenia určeného výrobku na trh kópiu EÚ vyhlásenia o zhode alebo kópiu vyhlásenia podľa prílohy č. 3 a technickú dokumentáciu určeného výrobku,
b)
vzhľadom na riziká, ktoré výrobok predstavuje, vykonať v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov skúšky vzoriek určených výrobkov, ktoré sú sprístupnené na trhu,
c)
uchovávať identifikačné údaje o hospodárskom subjekte,16) ktorý výrobcovi určený výrobok dodal alebo ktorému určený výrobok dodal, počas desiatich rokov odo dňa dodania určeného výrobku a bezodkladne ich sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu.
§ 6
Povinnosti splnomocneného zástupcu výrobcu
(1)
Splnomocnený zástupca výrobcu, ktorého výrobca môže písomne splnomocniť na plnenie povinností podľa § 5, okrem povinností podľa § 5 ods. 1 písm. a) a § 5 ods. 1 písm. a) a b) zákona je povinný plniť povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. b) a c) a § 6 ods. 3 a 4 zákona.
(2)
Splnomocnený zástupca výrobcu je v súlade s § 6 ods. 5 zákona povinný uchovávať pre orgány dohľadu kópiu EÚ vyhlásenia o zhode alebo kópiu vyhlásenia podľa prílohy č. 3 (§ 12) a technickú dokumentáciu určeného výrobku desať rokov od uvedenia určeného výrobku na trh a na požiadanie ich sprístupniť orgánu dohľadu.
§ 7
Povinnosti dovozcu
Dovozca okrem povinností podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až c), e) až g), i) až k) zákona v súlade s § 7 ods. 2 písm. l) zákona
a)
nesmie uviesť na trh určený výrobok uvedený v § 1 ods. 2, ak výrobca nesplnil povinnosti podľa § 5 písm. a), b), c) alebo písm. d) alebo ak výrobca nedodal k určenému výrobku návod na použitie podľa prílohy č. 1 časti A druhého bodu písm. e), časti B štvrtého bodu alebo časti C druhého bodu,
b)
vzhľadom na riziká, ktoré určený výrobok predstavuje, je povinný vykonať v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov skúšky vzoriek určených výrobkov, ktoré sú sprístupnené na trhu,
c)
je povinný uchovávať pre orgán dohľadu kópiu EÚ vyhlásenia o zhode alebo kópiu vyhlásenia podľa prílohy č. 3 (§ 12) počas desiatich rokov od uvedenia určeného výrobku na trh a na žiadosť orgánu dohľadu sprístupní technickú dokumentáciu k určenému výrobku.
§ 8
Povinnosti distribútora
Distribútor okrem povinností podľa § 8 ods. 1 zákona a § 8 ods. 2 písm. a) až f) zákona v súlade s § 8 ods. 2 písm. g) zákona nesmie sprístupniť určený výrobok na trhu, ak výrobca nesplnil svoje povinnosti podľa § 5 ods. 1 písm. c) alebo písm. d) alebo ak výrobca nedodal k určenému výrobku návod na použitie podľa prílohy č. 1 časti A druhého bodu písm. e), časti B štvrtého bodu alebo časti C druhého bodu, ako aj pokyny a informácie týkajúce sa bezpečnosti určeného výrobku v štátnom jazyku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17 a 18 sa vypúšťajú.
3.
V § 10 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
nesplní povinnosti výrobcu podľa v § 5 ods. 1 písm. a) až d), § 5 ods. 2 psím. a) a § 5 ods. 1 písm. a) až e), l) a o) zákona alebo ich splnenie nezabezpečí.“.
4.
V § 10 ods. 3 písm. c) sa slová „najmenej desať“ nahrádzajú slovami „počas desiatich“.
5.
V § 12 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
EÚ vyhlásenie o zhode vydané v súlade s § 23 zákona, potvrdzuje, že je preukázané splnenie základných požiadaviek alebo požiadaviek podľa § 4 ods. 4 písm. b) alebo písm. c).
(2)
Vzor EÚ vyhlásenia o zhode je uvedený v prílohe č. 4. EÚ vyhlásenie o zhode pre určený výrobok podľa § 1 ods. 2, ktorý bol uvedený na trh alebo sprístupnený na trhu v Slovenskej republike, obsahuje náležitosti uvedené v postupoch posudzovania zhody ustanovených v osobitnom predpise20) a v prílohe č. 5.“.
6.
V § 13 odsek 1 znie:
„(1)
Označenie CE sa umiestni v súlade s § 25 ods. 1, 4 a 6 zákona na
a)
plavidlo,
b)
komponent alebo
c)
hnací motor.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťa.
7.
§ 16 sa vypúšťa vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 22 až 26.
8.
§ 17 až 19 vrátane nadpisov znejú:
㤠17
Autorizácia a notifikácia
Na autorizáciu a notifikáciu orgánu posudzovania zhody sa vzťahujú § 10 až 20 zákona.
§ 18
Práva a povinnosti notifikovanej osoby
(1)
Notifikovaná osoba okrem povinností podľa § 21 zákona je povinná
a)
vykonávať posudzovanie zhody podľa postupov posudzovania zhody uvedených v § 14,
b)
dodržiavať mieru prísnosti a úroveň ochrany vyžadované na zhodu určeného výrobku s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády,
c)
mať finančné prostriedky potrebné na plnenie technických úloh a administratívnych úloh spojených s činnosťami náležitého posudzovania zhody.
(2)
Ak notifikovaná osoba zistí, že súkromný dovozca neuplatňuje základné požiadavky alebo neuplatňuje zodpovedajúce harmonizované technické normy, vyzve súkromného dovozcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a nevydá certifikát.
§ 19
Dohľad nad trhom
Dohľad nad trhom nad dodržiavaním povinností výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu, distribútora a súkromného dovozcu ustanovených týmto nariadením vlády pri sprístupňovaní určených výrobkov uvedených v § 1 ods. 2 na trhu sa vykonáva podľa § 26 písm. a), § 27 až 29 zákona. Dohľad nad trhom nad dodržiavaním povinností výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu, distribútora a súkromného dovozcu ustanovených týmto nariadením vlády pri uvedení určených výrobkov uvedených v § 1 ods. 2 do prevádzky sa vykonáva podľa § 26 písm. c), § 27 až 29 zákona.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27 až 31 sa vypúšťajú.
9.
§ 20 sa vypúšťa vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 32.
10.
V prílohe č. 1 časti A druhom bode písm. e) sa vypúšťajú slová „podľa § 5 písm. l) a § 7 ods. 2 písm. b)“.
11.
V prílohe č. 4 piatom bode sa nad slová „Európskej únie.“ umiestňuje odkaz 37.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37 znie:
„37) Čl. 2 ods. 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.“.
12.
V prílohe č. 4 šiestom bode sa nad slová „technické špecifikácie,“ umiestňuje odkaz 38.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38 znie:
„38) Čl. 2 ods. 8 nariadenia (ES) č. 765/2008.“.
13.
V prílohe č. 5 treťom bode sa slová „úradu“ nahrádzajú slovami „Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky“.
14.
Príloha č. 10 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013 a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES (Ú. v. EÚ L 252, 16. 9. 2016) v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/654 z 19. decembra 2016 (Ú. v. EÚ L 102, 13. 4. 2017), delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/655 z 19. decembra 2016 (Ú. v. EÚ L 102, 13. 4. 2017) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/26 z 8. januára 2019 (Ú. v. EÚ L 8I, 10. 1. 2019).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.
Peter Pellegrini v. r.