327/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

327
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. októbra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 262/2016 Z. z. o vybavení námorných lodí
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 262/2016 Z. z. o vybavení námorných lodí sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „základné“.
2.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 8 znejú:
„1) § 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8) § 20 ods. 2 zákona č. 56/2018 Z. z.“.
3.
V § 3 ods. 1 sa za slová „výkonnosť vybavenia námornej lode,“ dopĺňajú slová „ktoré sú základnými požiadavkami podľa osobitného predpisu,12a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a) § 2 písm. d) zákona č. 56/2018 Z. z.“.
4.
V § 8 sa nad slovo „predpisov“ umiestňuje odkaz 16a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a) Napríklad delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/414 z 9. januára 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ, pokiaľ ide o identifikáciu konkrétnych položiek vybavenia námorných lodí, ktoré môžu využiť elektronický štítok (Ú. v. EÚ L 75, 19. 3. 2018), vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/608 z 19. apríla 2018, ktorým sa stanovujú technické kritériá elektronických štítkov pre vybavenie námorných lodí (Ú. v. EÚ L 101, 20. 4. 2018).“.
5.
§ 9 až 12 vrátane nadpisov znejú:
㤠9
Povinnosti výrobcu
(1)
Výrobca sa umiestnením značky zhody zaručuje, že vybavenie námornej lode je navrhnuté a vyrobené podľa technických špecifikácií a technických noriem podľa osobitného predpisu.16b)
(2)
Výrobca je okrem povinností podľa § 5 ods. 1 písm. a) až d), j) a k) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) povinný pred uvedením vybavenia námornej lode na trh16c)
a)
vypracovať technickú dokumentáciu,
b)
zabezpečiť posúdenie zhody podľa § 14,
c)
vydať EÚ vyhlásenie o zhode podľa § 15.
(3)
V súlade s § 5 ods. 1 písm. r) zákona sa ustanovuje, že je výrobca povinný
a)
umiestniť značku zhody podľa § 7,
b)
uchovávať EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu počas očakávanej životnosti vybavenia námornej lode, najmenej počas desiatich rokov od umiestnenia značky zhody na vybavenie námornej lode, a na požiadanie ich sprístupniť orgánu dohľadu,
c)
zaviesť postupy na zachovanie zhody sériovej výroby s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády a zohľadniť zmeny návrhu vybavenia námornej lode alebo vlastností vybavenia námornej lode alebo zmeny požiadaviek v medzinárodných nástrojoch, na základe ktorých sa poskytuje EÚ vyhlásenie o zhode vybavenia námornej lode; ak je to potrebné, vykonajú výrobcovia podľa prílohy č. 2 nové posúdenie zhody,
d)
priložiť k vybaveniu námornej lode návod na použitie a bezpečnostné pokyny spolu s ostatnou dokumentáciou požadovanou medzinárodnými nástrojmi a technickou normou o skúšaní vybavenia námornej lode v štátnom jazyku, ktoré sú jednoznačné a zrozumiteľné pre konečného používateľa,
e)
bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť zhodu vybavenia námornej lode, ak sa dôvodne domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že vybavenie námornej lode nespĺňa požiadavky na návrh, konštrukciu a výkonnosť a nie je v zhode s technickou normou o skúšaní vybavenia námornej lode, a ak je to potrebné, vybavenie námornej lode stiahnuť z trhu17) alebo prevziať späť,
f)
bezodkladne informovať príslušný orgán dohľadu o tom, že vybavenie námornej lode predstavuje riziko a uviesť podrobnosti najmä o nezhode vybavenia námornej lode s týmto nariadením vlády a o prijatom nápravnom opatrení podľa písmena h),
g)
bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu všetky informácie a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku potrebné na preukázanie zhody vybavenia námornej lode, poskytnúť prístup do svojich priestorov a vzorky alebo prístup k vzorkám vybavenia námornej lode na vlastné náklady a poskytnúť súčinnosť orgánu dohľadu pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziko, ktoré predstavuje vybavenie námornej lode, ktoré uviedol na trh,
h)
bezodkladne sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorému vybavenie námornej lode dodal alebo ktorý výrobcovi vybavenie námornej lode dodal, počas očakávanej životnosti vybavenia námornej lode, najmenej počas desiatich rokov od umiestnenia značky zhody na vybavenie námornej lode.
§ 10
Povinnosti splnomocneného zástupcu výrobcu
(1)
Výrobca, ktorý nie je usadený na území členského štátu, je povinný písomným splnomocnením určiť splnomocneného zástupcu výrobcu, v ktorom uvedie meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu splnomocneného zástupcu výrobcu, ktorý je fyzickou osobou, alebo obchodné meno a sídlo splnomocneného zástupcu výrobcu, ktorý je právnickou osobou.
(2)
Splnomocnený zástupca výrobcu je povinný plniť povinnosti výrobcu v rozsahu uvedenom v splnomocnení. Obsahom splnomocnenia musí byť najmenej povinnosť podľa § 6 ods. 2 písm. b) a c) zákona a povinnosť uchovávať pre orgán dohľadu EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu počas očakávanej životnosti vybavenia námornej lode, najmenej počas desiatich rokov od umiestnenia značky zhody na vybavenie námornej lode, a na požiadanie ich sprístupniť orgánu dohľadu.
(3)
Splnomocnený zástupca výrobcu je povinný bezodkladne sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu vybavenie námornej lode dodal alebo ktorému vybavenie námornej lode dodal, počas očakávanej životnosti vybavenia námornej lode, najmenej počas desiatich rokov od umiestnenia značky zhody na vybavenie námornej lode.
(4)
Splnomocnený zástupca nevykonáva povinnosti podľa § 9 ods. 1 a ods. 2 písm. a).
(5)
V súlade s § 6 ods. 5 zákona sa ustanovuje, že povinnosť splnomocneného zástupcu výrobcu podľa § 6 ods. 2 písm. a), ods. 3 a 4 zákona sa na splnomocneného zástupcu výrobcu podľa tohto nariadenia vlády nevzťahuje.
§ 11
Povinnosti dovozcu
Dovozca je okrem povinnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a) a i) zákona a v súlade s § 7 ods. 2 písm. l) zákona povinný
a)
prijať nevyhnutné nápravné opatrenie na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu s cieľom dosiahnuť zhodu vybavenia námornej lode, ak vybavenie námornej lode nespĺňa požiadavky na návrh, konštrukciu a výkonnosť a nie je v zhode s technickou normou o skúšaní vybavenia námornej lode alebo s inou obdobnou technickou špecifikáciou s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami, alebo vybavenie námornej lode stiahnuť z trhu alebo prevziať späť,
b)
sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorému vybavenie námornej lode dodal alebo ktorý mu vybavenie námornej lode dodal, počas očakávanej životnosti vybavenia námornej lode, najmenej počas desiatich rokov od umiestnenia značky zhody na vybavenie námornej lode.
§ 12
Povinnosti distribútora
Distribútor je okrem povinnosti podľa § 8 ods. 2 písm. d) zákona v súlade s § 8 ods. 2 písm. g) povinný
a)
prijať nevyhnutné nápravné opatrenie na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu s cieľom dosiahnuť zhodu vybavenia námornej lode, ak vybavenie námornej lode nespĺňa požiadavky na návrh, konštrukciu a výkonnosť a nie je v zhode s technickou normou o skúšaní vybavenia námornej lode alebo s inou obdobnou technickou špecifikáciou s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami, alebo vybavenie námornej lode stiahnuť z trhu alebo prevziať späť,
b)
sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorému vybavenie námornej lode dodal alebo ktorý mu vybavenie námornej lode dodal, počas očakávanej životnosti vybavenia námornej lode, najmenej počas desiatich rokov od umiestnenia značky zhody na vybavenie námornej lode.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16b a 16c znejú:
„16b) Napríklad vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/773 z 15. mája 2018 o požiadavkách na konštrukčný návrh, konštrukciu a výkonnosť a o skúšobných normách pre vybavenie námorných lodí, ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/306 (Ú. v. EÚ L 133, 30. 5. 2018).
16c) Čl. 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 765/2008.“.
6.
V § 15 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Výrobca vydá EÚ vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona.
(2)
Rozsah EÚ vyhlásenia o zhode ustanovuje osobitný predpis.18) EÚ vyhlásenie o zhode pre vybavenie námornej lode, ktoré bolo uvedené na trh alebo sprístupnené na trhu v Slovenskej republike, obsahuje náležitosti uvedené v postupoch posudzovania zhody podľa prílohy č. 2.
(3)
Ak je vybavenie námornej lode umiestnené na palube lode členského štátu, kópia EÚ vyhlásenia o zhode, ktoré sa vzťahuje na príslušné vybavenie, je na lodi členského štátu a uchováva sa na palube, pokým sa uvedené vybavenie z lode členského štátu neodstráni.“.
7.
V § 15 ods. 5 sa slová „§ 9 ods. 2 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 1“.
8.
§ 19 sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19 a 20 sa vypúšťajú.
9.
§ 20 až 22 vrátane nadpisov znejú:
㤠20
Autorizácia a notifikácia
Na autorizáciu a notifikáciu orgánu posudzovania zhody sa vzťahujú § 10 až 20 zákona.
§ 21
Práva a povinnosti notifikovanej osoby
(1)
Notifikovaná osoba okrem povinností podľa § 21 zákona je povinná
a)
vykonávať posudzovanie zhody podľa postupov posudzovania zhody ustanovených v § 14,
b)
mať finančné prostriedky potrebné na plnenie technických úloh a administratívnych úloh spojených s činnosťami náležitého posudzovania zhody.
(2)
Ak notifikovaná osoba zistí, že výrobca nesplnil povinnosti ustanovené v § 9, vyzve výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenie, a nevydá certifikát podľa tohto nariadenia vlády.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 22
Dohľad nad trhom pre vybavenie námornej lode ustanovuje § 26 písm. g), § 27 až 29 zákona. Pri výkone dohľadu nad trhom sa zohľadňujú osobitné vlastnosti vybavenia námornej lode a povinnosti, ktoré vyplývajú z medzinárodných dohovorov štátu, pod ktorého vlajkou námorná loď pláva.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 21 až 26 sa vypúšťajú.

10.
V prílohe č. 2 Module B piatom bode sa slovo „úradu“ nahrádza slovami „Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“)“.


11.
Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 262/2016 Z. z.
POŽIADAVKY, KTORÉ MUSÍ SPĹŇAŤ ORGÁN POSUDZOVANIA ZHODY, ABY SA STAL NOTIFIKOVANOU OSOBOU
Orgán posudzovania zhody je povinný
a)
spĺňať požiadavky podľa technickej normy29) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami,
b)
zabezpečiť, aby skúšobné laboratóriá používané na účely posudzovania zhody spĺňali požiadavky podľa technickej normy30) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27 a 28 sa vypúšťajú.
12.
Príloha č. 4 sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31 sa vypúšťa.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.
Peter Pellegrini v. r.