326/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

326
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. októbra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
základné bezpečnostné požiadavky1) (ďalej len „základné požiadavky“) na pyrotechnický výrobok, ktorý je určeným výrobkom podľa § 4 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) § 2 písm. d) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Vypúšťa sa odkaz 2 a poznámka pod čiarou k nemu.
2.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8, 10 a 12 znejú:
„8) § 20 ods. 2 zákona č. 56/2018 Z. z.
10) § 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 262/2016 Z. z. o vybavení námorných lodí.
12) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2016 Z. z. o sprístupňovaní výbušnín na civilné použitie na trhu.“.
3.
V § 1 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
strelivo, ktorým sú strely, hnacie náplne a nábojky, ktoré sa používajú v ručných strelných zbraniach, iných zbraniach a delostrelectve, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,13)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13) § 4 ods. 2 zákona č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu.“.
4.
V § 3 ods. 2 sa nad slovom „dohľadu“ vypúšťa odkaz 16.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 sa vypúšťa.
5.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Povinnosti výrobcu
(1)
Výrobca je okrem povinností podľa § 5 ods. 1 písm. a) až i) a k) až o) zákona povinný pred uvedením pyrotechnického výrobku na trh
a)
vypracovať technickú dokumentáciu ustanovenú v prílohe č. 2,
b)
zabezpečiť posudzovanie zhody podľa § 14,
c)
vydať EÚ vyhlásenie o zhode podľa § 15,
d)
umiestniť označenie CE17) podľa § 16.
(2)
V súlade s § 5 ods. 1 písm. r) zákona je výrobca povinný
a)
označiť pyrotechnické výrobky podľa § 8 alebo podľa § 9,
b)
viesť záznamy o všetkých registračných číslach pyrotechnických výrobkov, ktoré vyrobil, vrátane ich obchodného názvu, všeobecného typu a podtypu a o mieste výroby,
a to najmenej počas desiatich rokov odo dňa, keď bol pyrotechnický výrobok uvedený na trh,
c)
zaslať záznamy podľa písmena b) miestne príslušnému obvodnému banskému úradu po ukončení svojej činnosti,
d)
poskytnúť miestne príslušnému obvodnému banskému úradu a orgánom dohľadu nad trhom všetkých členských štátov na základe ich odôvodnenej žiadosti informácie ustanovené v písmene b) do desiatich dní odo dňa doručenia žiadosti,
e)
uchovávať identifikačné údaje hospodárskeho subjektu, ktorý výrobcovi pyrotechnický výrobok dodal, a hospodárskeho subjektu, ktorému pyrotechnický výrobok dodal, počas desiatich rokov odo dňa dodania pyrotechnického výrobku a bezodkladne ich sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu,
f)
uchovávať počas desiatich rokov od uvedenia pyrotechnického výrobku na trh EÚ vyhlásenie o zhode a na požiadanie ho sprístupniť orgánu dohľadu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18 až 21 sa vypúšťajú.
6.
V § 8 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
údaje o výrobcovi podľa § 5 ods. 1 písm. k) zákona, a ak výrobca pyrotechnického výrobku nemá sídlo v členskom štáte, aj údaje o dovozcovi podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona,“.
7.
V § 9 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
údaje o výrobcovi podľa § 5 ods. 1 písm. k) zákona,“.
8.
§ 10 a 11 vrátane nadpisov znejú:
㤠10
Povinnosti dovozcu
Dovozca okrem povinností podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až k) zákona v súlade s § 7 ods. 2 písm. l) zákona
a)
nesmie uviesť na trh pyrotechnický výrobok, ak výrobca nesplnil svoje povinnosti podľa § 6 ods. 1 písm. a), b), c) alebo písm. d) alebo ods. 2 písm. a),
b)
vedie záznamy o všetkých registračných číslach pyrotechnických výrobkov, ktoré doviezol, vrátane ich obchodného názvu, všeobecného typu a podtypu a o mieste výroby, a to najmenej počas desiatich rokov odo dňa, keď bol pyrotechnický výrobok uvedený na trh,
c)
zašle záznamy podľa písmena b) Hlavnému banskému úradu po ukončení svojej činnosti,
d)
poskytne Hlavnému banskému úradu a orgánom dohľadu nad trhom všetkých členských štátov na základe ich odôvodnenej žiadosti informácie ustanovené v písmene b) do desiatich dní odo dňa doručenia žiadosti.
§ 11
Povinnosť distribútora
Distribútor okrem povinností podľa § 8 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až f) zákona v súlade s § 8 ods. 2 písm. g) zákona nesmie sprístupniť pyrotechnický výrobok na trhu, ak výrobca nesplnil svoje povinnosti podľa § 6 ods. 1 písm. c) alebo písm. d) alebo ods. 2 písm. a).“.
9.
§ 15 a 16 vrátane nadpisov znejú:
㤠15
EÚ vyhlásenie o zhode
(1)
Výrobca vydá EÚ vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona.
(2)
EÚ vyhlásenie o zhode pre pyrotechnický výrobok, ktorý je uvedený na trh alebo sprístupnený na trhu v Slovenskej republike, obsahuje náležitosti uvedené v postupoch posudzovania zhody ustanovených v prílohe č. 2. Rozsah EÚ vyhlásenia o zhode je ustanovený v prílohe č. 3.
(3)
V súlade s § 23 ods. 5 zákona sa v EÚ vyhlásení o zhode pre pyrotechnický výrobok uvedú aj odkazy na uverejnenie harmonizačných právnych predpisov Európskej únie22a) v Úradnom vestníku Európskej únie, ktoré sa na pyrotechnický výrobok vzťahujú.
§ 16
Označenie CE
Označenie CE sa na výrobok umiestni v súlade s § 25 ods. 1, 3, 4 a 6 zákona a za označením CE nasleduje identifikačné číslo notifikovanej osoby, ak je zapojená do fázy kontroly výroby. Identifikačné číslo notifikovanej osoby umiestňuje na pyrotechnický výrobok notifikovaná osoba alebo na základe jej pokynov výrobca.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a) Čl. 2 ods. 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 sa vypúšťa.
10.
§ 17 sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24 až 27 sa vypúšťajú.
11.
§ 18 a 19 vrátane nadpisov znejú:
㤠18
Autorizácia a notifikácia
Na autorizáciu a notifikáciu orgánu posudzovania zhody sa vzťahujú § 10 až 20 zákona.
§ 19
Práva a povinnosti notifikovanej osoby
Notifikovaná osoba okrem povinností podľa § 21 zákona je povinná
a)
vykonávať posudzovanie zhody podľa postupov posudzovania zhody uvedených v prílohe č. 2,
b)
dodržiavať mieru prísnosti a úroveň ochrany vyžadované na zhodu pyrotechnického výrobku s požiadavkami tohto nariadenia vlády pri posudzovaní zhody pyrotechnického výrobku,
c)
mať finančné prostriedky potrebné na plnenie technických úloh a administratívnych úloh spojených s činnosťami náležitého posudzovania zhody,
d)
prideľovať registračné číslo, ktoré identifikuje výrobcu a pyrotechnický výrobok, na ktorom je vykonané posudzovanie zhody,
e)
viesť zoznam registračných čísiel pyrotechnických výrobkov, ktorým vydala výstupný dokument posudzovania zhody30) podľa tohto nariadenia vlády,
f)
viesť a zverejňovať na svojom webovom sídle register pyrotechnických výrobkov, ktorým vydala certifikáty o EÚ skúške typu – modul B podľa postupu posudzovania zhody ustanoveného v § 14 písm. a), certifikáty o zhode – modul G podľa postupu posudzovania zhody ustanoveného v § 14 písm. b) alebo certifikáty o schválení systému kvality – modul H podľa postupu posudzovania zhody ustanoveného v § 14 písm. c), vo formáte ustanovenom v prílohe č. 4, ktorý obsahuje najmä informácie o položkách ustanovených v prílohe č. 4, ktoré notifikovaná osoba uchováva aspoň desať rokov odo dňa, keď notifikovaná osoba vydala certifikáty; register pyrotechnických výrobkov aktualizuje bezodkladne po vydaní certifikátu,
g)
bezodkladne postúpiť register pyrotechnických výrobkov inej notifikovanej osobe alebo Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ak je zrušená jej notifikácia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28 a 29 sa vypúšťajú.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:
„30) § 2 písm. f) zákona č. 56/2018 Z. z.“.
12.
V § 20 sa za slovo „vlády“ vkladajú slová „sa vykonáva podľa § 27 až 29 zákona“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 31 a 32 znejú:
„31) § 26 písm. a) zákona č. 56/2018 Z. z.
32) § 69 zákona č. 58/2014 Z. z.
§ 26 písm. f) zákona č. 56/2018 Z. z.“.
13.
§ 21 sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33 sa vypúšťa.
14.
V prílohe č. 4 sa v nadpise slová „ODS. 14“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.
15.
Slová „technické požiadavky“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády okrem § 1 písm. a) nahrádzajú slovami „základné požiadavky“ v príslušnom tvare.
16.
Slová „základné bezpečnostné požiadavky“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády okrem § 1 písm. a) nahrádzajú slovami „základné požiadavky“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.
Peter Pellegrini v. r.