325/2019 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

325
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. októbra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 12 a 18 znejú:
„1) § 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12) § 3 ods. 2 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii.
18) § 4 ods. 1 písm. a) a b), § 13 ods. 2 zákona č. 60/2018 Z. z.“.
2.
V § 1 ods. 1 písm. a) až c) sa vypúšťajú slová „písm. a)“.
3.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Základné ustanovenia
Na účely tohto nariadenia vlády je elektrickým zariadením elektrické zariadenie určené na použitie v rozsahu menovitého napätia od 50 V do 1 000 V pre striedavý prúd a v rozsahu menovitého napätia od 75 V do 1 500 V pre jednosmerný prúd; elektrickým zariadením nie sú elektrické zariadenia uvedené v prílohe č. 2.“.
4.
V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú slová „písm. a)“.
5.
§ 6 až 9 vrátane nadpisov znejú:
㤠6
Povinnosti výrobcu
(1)
Výrobca je okrem povinností podľa § 5 ods. 1 písm. a) až e), i), j) a k), m) až o) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) povinný pred uvedením elektrického zariadenie na trh
a)
zabezpečiť pri uvedení elektrického zariadenia na trh,8) aby bolo navrhnuté a vyrobené podľa základných zásad bezpečnosti podľa prílohy č. 1,
b)
vypracovať technickú dokumentáciu podľa prílohy č. 3,
c)
zabezpečiť posúdenie zhody elektrického zariadenia podľa postupu posudzovania zhody uvedeného v prílohe č. 3,
d)
vydať EÚ vyhlásenie o zhode podľa § 12,
e)
umiestniť označenie CE9) podľa § 14 ods. 6.
(2)
V súlade s § 5 ods. 1 písm. r) zákona sa ustanovuje, že je výrobca povinný
a)
uchovávať počas desiatich rokov od uvedenia elektrického zariadenia na trh EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu elektrického zariadenia,
b)
zaviesť postupy na zachovanie zhody sériovej výroby s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády a zohľadniť zmeny návrhu elektrického zariadenia alebo vlastností elektrického zariadenia alebo zmeny v harmonizovanej technickej norme10) podľa § 11 ods. 1, v medzinárodnej technickej norme11) podľa § 11 ods. 2 alebo v slovenskej technickej norme12) podľa § 11 ods. 3 alebo v iných technických špecifikáciách,13) na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda elektrického zariadenia,
c)
vykonať v záujme ochrany života, zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov skúšky vzoriek elektrického zariadenia, ktoré je sprístupnené na trhu vzhľadom na riziko, ktoré elektrické zariadenie predstavuje,
d)
uchovávať identifikačné údaje o hospodárskom subjekte,16) ktorý mu elektrické zariadenie dodal a ktorému elektrické zariadenie dodal, počas desiatich rokov odo dňa dodania elektrického zariadenia a bezodkladne ich sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu.
§ 7
Povinnosti splnomocneného zástupcu výrobcu
(1)
Splnomocnený zástupca výrobcu, ktorého výrobca môže písomne splnomocniť na plnenie povinností podľa § 6, okrem povinností podľa § 6 ods. 1 písm. a) a b a § 5 ods. 1 písm. a) a b) zákona, je povinný plniť povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. b) a c) a § 6 ods. 3 a 4 zákona.
(2)
Splnomocnený zástupca výrobcu je v súlade s § 6 ods. 5 zákona povinný uchovávať počas desiatich rokov od uvedenia elektrického zariadenia na trh EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu k dispozícii pre orgány dohľadu a na požiadanie ich sprístupniť orgánu dohľadu.
§ 8
Povinnosti dovozcu
Dovozca okrem povinností podľa § 7 ods. 1 zákona a § 7 ods. 2 písm. a), b), e) až k) zákona v súlade s § 7 ods. 2 písm. l) zákona
a)
nesmie uviesť na trh elektrické zariadenie uvedené v § 2, ak výrobca nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b), c), d) alebo písm. e),
b)
vykoná v záujme ochrany života, zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov skúšky vzoriek elektrického zariadenia, ktoré je sprístupnené na trhu, vzhľadom na riziko, ktoré elektrické zariadenie predstavuje,
c)
zabezpečí, aby podmienky uskladnenia elektrického zariadenia a jeho prepravy neovplyvňovali zhodu so základnými zásadami bezpečnosti podľa prílohy č. 1 v čase, keď uskladnenie a prepravu zabezpečuje,
d)
uchováva identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu elektrické zariadenie dodal a ktorému elektrické zariadenie dodal, počas desiatich rokov odo dňa dodania elektrického zariadenia a bezodkladne ich sprístupní na žiadosť orgánu dohľadu.
§ 9
Povinnosti distribútora
Distribútor okrem povinností podľa § 8 ods. 1 zákona a § 8 ods. 2 písm. b) až f) zákona v súlade s § 8 ods. 2 písm. g) zákona
a)
nesmie sprístupniť elektrické zariadenie uvedené v § 2 na trhu, ak výrobca nesplnil svoje povinnosti podľa § 6 ods. 1 písm. d) alebo písm. e),
b)
zabezpečí, aby podmienky uskladnenia elektrického zariadenia a jeho prepravy neovplyvňovali zhodu so základnými zásadami bezpečnosti podľa prílohy č. 1 v čase, keď uskladnenie a prepravu elektrického zariadenia zabezpečuje.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14 a 15 sa vypúšťajú.
6.
§ 12 až 14 vrátane nadpisov znejú:
㤠12
EÚ vyhlásenie o zhode
(1)
Výrobca vydá EÚ vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona.
(2)
Rozsah EÚ vyhlásenia o zhode je ustanovený v prílohe č. 4. EÚ vyhlásenie o zhode pre elektrické zariadenie, ktoré bolo uvedené na trh alebo sprístupnené na trhu, obsahuje náležitosti uvedené v postupe posudzovania zhody ustanoveného v prílohe č. 3.
(3)
V súlade s § 23 ods. 5 zákona sa v EÚ vyhlásení o zhode pre elektrické zariadenie uvedú aj odkazy na uverejnenie harmonizačných právnych predpisov Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie, ktoré sa na elektrické zariadenie vzťahujú.
§ 13
Označenie CE
Označenie CE sa na elektrické zariadenie alebo na jeho štítok umiestni v súlade s § 25 ods. 1, 4 a 6 zákona.
§ 14
Spoločné ustanovenia
Dohľad nad trhom pri sprístupňovaní elektrického zariadenia na trhu sa vykonáva podľa § 26 písm. a), § 27 až 29 zákona. Dohľad nad trhom pri uvedení elektrického zariadenia do prevádzky sa vykonáva podľa § 26 písm. b), § 27 až 29 zákona.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20 až 24 sa vypúšťajú.
7.
V prílohe č. 1 prvom bode písm. a) sa nad slovo „dokumentácii“ umiestňuje odkaz 19.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19) § 2 písm. j) zákona č. 56/2018 Z. z.“.
8.
V prílohe č. 2 ôsmom odseku sa za slová „členské štáty“ dopĺňajú slová „Európskej únie alebo štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo štáty, ktoré majú s Európskou úniou v tejto oblasti uzatvorenú medzinárodnú zmluvu,“.
9.
V prílohe č. 3 podbode 4.2 sa vypúšťajú slová „podľa § 14“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.
Peter Pellegrini v. r.