322/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

322
ZÁKON
zo 17. septembra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 14 ods. 4 písm. d) sa za slovo „hospodárenia“ vkladajú slová „a pravidlá odmeňovania“.
2.
V § 17 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „okrem obdobia prerušenia členstva v komore“.
3.
V § 19 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
4.
V § 42 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na účel preukázania splnenia podmienky kvalifikačného predpokladu podľa § 5 ods. 1 pre zápis do komory sa nevyžaduje overenie fotokópie dokladu o absolvovaní príslušného vysokoškolského štúdia.“.
5.
V § 46 sa slovo „2020“ nahrádza slovom „2022“.
6.
Za § 46 sa vkladá § 47, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠47
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2019
Na člena komory, ktorý má prerušené členstvo v komore k 31. októbru 2019, sa do uplynutia tohto prerušenia povinnosť podľa § 17 ods. 2 písm. d) v znení účinnom od 1. novembra 2019 nevzťahuje.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.