312/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

312
ZÁKON
z 18. septembra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 513/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 364/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 184/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 86/2017 Z. z. a zákona č. 83/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 odsek 1 znie:
„(1)
Rodičovský príspevok je
a)
270 eur mesačne,
b)
370 eur mesačne, ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.“.
2.
Za § 12c sa vkladá § 12d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12d
Prechodné ustanovenie účinné od 1. novembra 2019
Postup podľa § 4 ods. 6 sa v roku 2019 neuplatňuje.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2019 okrem čl. I bodu 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r .