310/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

310
ZÁKON
z 18. septembra 2019
o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
ČI. I
§ 1
Fond na podporu športu
(1)
Zriaďuje sa Fond na podporu športu (ďalej len „fond“) ako verejnoprávna inštitúcia na účel
a)
podpory výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu a športovej infraštruktúry a
b)
podpory významných súťaží1) organizovaných na území Slovenskej republiky.
(2)
Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
§ 2
Činnosť fondu
Fond vykonáva tieto činnosti:
a)
vytvára podmienky na podporu a rozvoj športu poskytovaním finančných prostriedkov formou príspevku na projekt podpory športu (ďalej len „projekt“) na účel podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b),
b)
monitoruje podporené projekty,
c)
podieľa sa na propagácii športu v Slovenskej republike,
d)
spolupracuje s orgánmi verejnej správy a inými právnickými osobami a fyzickými osobami v záujme utvárania priaznivých podmienok na rozvoj športu v Slovenskej republike,
e)
spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti športu,
f)
kontroluje plnenie zmluvných záväzkov a vymáha pohľadávky zo zmluvných záväzkov zo zmlúv uzatvorených s prijímateľmi príspevku na projekt („ďalej len prijímateľ“).
§ 3
Orgány fondu
Orgánmi fondu sú:
a)
správna rada,
b)
dozorná rada,
c)
riaditeľ.
§ 4
Správna rada
(1)
Správna rada je najvyšším orgánom fondu. Správna rada riadi činnosť fondu a rozhoduje o všetkých záležitostiach fondu, ak nie sú zverené do pôsobnosti iného orgánu fondu.
(2)
V mene fondu je oprávnený konať predseda správnej rady, ktorý je štatutárnym orgánom fondu. Predsedu správnej rady v čase neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda správnej rady.
(3)
Správna rada
a)
schvaľuje zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt,
b)
schvaľuje zásady poskytovania príspevku na projekt a priority podpory športu,
c)
schvaľuje výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok na projekt (ďalej len „výzva“),
d)
schvaľuje poskytnutie príspevku na projekt bez výzvy,
e)
schvaľuje poskytnutie príspevku na projekt výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu, ak ide o poskytnutie príspevku na projekt v sume najviac 5 000 000 eur,
f)
navrhuje poskytnutie príspevku na projekt výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), ak ide o poskytnutie príspevku na projekt v sume viac ako 5 000 000 eur,
g)
schvaľuje štatút fondu,
h)
schvaľuje organizačný poriadok fondu, rokovací poriadok správnej rady, rokovací poriadok odborných komisií a ďalšie vnútorné predpisy fondu okrem rokovacieho poriadku dozornej rady,
i)
rozhoduje o zriadení odborných komisií na posudzovanie žiadostí,
j)
vymenúva a odvoláva členov odborných komisií,
k)
schvaľuje na návrh predsedu správnej rady a na základe stanoviska dozornej rady výročnú správu fondu a účtovnú závierku fondu overenú audítorom,1a)
l)
schvaľuje na návrh predsedu správnej rady a na základe stanoviska dozornej rady rozpočet fondu na príslušné rozpočtové obdobie a zmeny rozpočtu fondu počas príslušného rozpočtového obdobia,
m)
schvaľuje v nadväznosti na strategické zámery a dlhodobé koncepcie rozvoja športu v Slovenskej republike krátkodobé a strednodobé ciele fondu,
n)
rozhoduje o nakladaní s majetkom fondu podľa osobitného predpisu,2)
o)
rozhoduje o odpísaní pohľadávok fondu alebo o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok fondu,2 )
p)
rozhoduje o návrhoch podľa § 8 ods. 2 písm. g) a vyjadruje sa k stanoviskám dozornej rady.
§ 5
Zloženie správnej rady a členstvo v správnej rade
(1)
Správna rada má 11 členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(2)
Minister vymenúva a odvoláva
a)
predsedu správnej rady a dvoch členov správnej rady,
b)
jedného člena správnej rady na návrh predsedu vlády,
c)
jedného člena správnej rady na návrh združenia miest a obcí, ktoré spĺňa podmienky reprezentatívneho združenia zamestnávateľov podľa osobitného predpisu,3)
d)
podpredsedu a dvoch členov správnej rady na návrh Slovenského olympijského a športového výboru schválený orgánom určeným v zakladajúcom dokumente Slovenského olympijského a športového výboru,
e)
jedného člena správnej rady na návrh Slovenského paralympijského výboru schválený orgánom určeným v zakladajúcom dokumente Slovenského paralympijského výboru,
f)
jedného člena správnej rady na návrh Slovenského futbalového zväzu schválený orgánom určeným v zakladajúcom dokumente Slovenského futbalového zväzu,
g)
jedného člena správnej rady na návrh Slovenského zväzu ľadového hokeja schválený orgánom určeným v zakladajúcom dokumente Slovenského zväzu ľadového hokeja.
(3)
Za člena správnej rady možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá
a)
je občanom Slovenskej republiky,
b)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
c)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d)
je bezúhonná.
(4)
K návrhu na vymenovanie člena správnej rady sa prikladá
a)
štruktúrovaný životopis,
b)
písomný súhlas s navrhnutím za člena správnej rady.
(5)
Ak osoby oprávnené podávať návrh podľa odseku 2 písm. b) až g) na základe výzvy Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo športu“) v určenej lehote nepredložia návrhy na vymenovanie členov správnej rady v potrebnom počte, minister vymenuje členov správnej rady aj bez návrhu.
(6)
Funkcia člena správnej rady je nezlučiteľná s funkciou
a)
prezidenta Slovenskej republiky,
b)
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
člena vlády, štátneho tajomníka a splnomocnenca vlády,
d)
hlavného kontrolóra športu,
e)
generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva športu,
f)
predsedu iného ústredného orgánu štátnej správy a jeho zástupcu,
g)
predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
h)
prokurátora,
i)
sudcu,
j)
člena dozornej rady.
(7)
Člen správnej rady je povinný bezodkladne písomne oznámiť predsedovi správnej rady zmenu skutočností podľa odsekov 3 a 6; predseda správnej rady zmenu skutočností podľa odsekov 3 a 6 oznámi ministrovi.
(8)
Členovi správnej rady patrí za výkon funkcie mesačná odmena vo výške troch štvrtín priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.
(9)
Predsedovi správnej rady patrí za výkon funkcie predsedu správnej rady funkčný príplatok vo výške odmeny podľa odseku 8.
§ 6
Funkčné obdobie člena správnej rady
(1)
Funkčné obdobie člena správnej rady je päť rokov.
(2)
Funkčné obdobie člena správnej rady sa začína dňom, ktorý nasleduje po zániku funkcie člena správnej rady, na ktorého miesto bol vymenovaný, najskôr však dňom jeho vymenovania.
(3)
Členstvo v správnej rade zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie; výkon funkcie člena správnej rady zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie ministrovi, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň,
c)
odvolaním z funkcie; výkon funkcie člena správnej rady zaniká dňom určeným v odvolaní z funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e)
stratou bezúhonnosti alebo
f)
obmedzením spôsobilosti na právne úkony.
(4)
Minister odvolá člena správnej rady, ak
a)
porušil závažným spôsobom tento zákon alebo vnútorné predpisy fondu,
b)
vykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou člena správnej rady podľa § 5 ods. 6, alebo
c)
podá návrh na odvolanie člena správnej rady subjekt, ktorý navrhol jeho vymenovanie.
(5)
Minister môže odvolať člena správnej rady na návrh predsedu správnej rady, ak sa člen správnej rady nezúčastnil bez náležitého ospravedlnenia na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach správnej rady.
(6)
Ak členstvo v správnej rade zanikne pred uplynutím funkčného obdobia z dôvodov podľa odseku 3 písm. b) až f), nový člen správnej rady je vymenovaný na zvyšok funkčného obdobia toho člena správnej rady, ktorého vo funkcii nahradil.
§ 7
Zasadnutie a rokovanie správnej rady
(1)
Správna rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov správnej rady.
(2)
Správna rada rozhoduje uznesením. Na prijatie uznesenia správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov správnej rady. Na prijatie štatútu fondu, rokovacieho poriadku správnej rady a organizačného poriadku fondu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady.
(3)
Zasadnutie správnej rady zvoláva predseda správnej rady najmenej desaťkrát v kalendárnom roku. Predseda správnej rady je povinný zvolať zasadnutie správnej rady, ak o to požiadajú najmenej traja členovia správnej rady alebo dozorná rada.
(4)
Rokovanie správnej rady riadi predseda správnej rady a v čase jeho neprítomnosti podpredseda správnej rady alebo člen správnej rady poverený predsedom správnej rady.
(5)
Zasadnutie správnej rady je verejné, ak správna rada nerozhodla, že jej zasadnutie je neverejné.
(6)
Z každého zasadnutia správnej rady sa vyhotovuje zápis a zvukový záznam. Zápis zo zasadnutia správnej rady a zvukový záznam sa zverejňujú na webovom sídle fondu do desiatich dní od zasadnutia správnej rady na čas do uplynutia jedného roka od skončenia funkčného obdobia príslušnej správnej rady. Zvukový záznam alebo jeho časť sa nezverejňuje, ak tak výslovne rozhodla správna rada.
(7)
Podrobnosti o zasadnutí, rokovaní a rozhodovaní správnej rady upravuje rokovací poriadok správnej rady, ktorý sa zverejňuje na webovom sídle fondu.
§ 8
Dozorná rada
(1)
Dozorná rada je kontrolný orgán fondu.
(2)
Dozorná rada
a)
dohliada na dodržiavanie povinností fondu podľa právnych predpisov a vnútorných predpisov fondu,
b)
vykonáva kontrolu riadneho a účelného hospodárenia fondu, účelného rozdeľovania zdrojov fondu, použitia finančných prostriedkov a nakladania s majetkom fondu,
c)
vyjadruje stanovisko k návrhu rozpočtu, k účtovnej závierke a k výročnej správe fondu; tieto stanoviská predkladá správnej rade,
d)
vyjadruje stanovisko k nakladaniu s majetkom fondu pred rozhodnutím správnej rady,
e)
vyjadruje stanovisko k návrhom na odpísanie pohľadávok fondu alebo na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok fondu pred rozhodnutím správnej rady,
f)
oboznamuje správnu radu s výsledkami svojej činnosti a so svojimi zisteniami,
g)
podáva správnej rade návrhy na odstránenie zistených nedostatkov,
h)
schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady.
(3)
Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých účtovných, ekonomických, finančných a iných dokladov súvisiacich s hospodárením a nakladaním s majetkom fondu. Predseda správnej rady je povinný poskytnúť takéto doklady členom dozornej rady bezodkladne.
(4)
Predseda dozornej rady sa zúčastňuje na zasadnutiach správnej rady a je oprávnený sa zúčastniť na zasadnutiach odborných komisií bez práva hlasovať.
(5)
Zasadnutie dozornej rady zvoláva predseda dozornej rady najmenej raz za tri mesiace. Predseda dozornej rady bez zbytočného odkladu zvolá zasadnutie dozornej rady, ak o to požiada správna rada.
§ 9
Zloženie dozornej rady a členstvo v dozornej rade
(1)
Dozorná rada má troch členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister.
(2)
Minister vymenúva a odvoláva
a)
predsedu dozornej rady,
b)
jedného člena dozornej rady na návrh Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“),
c)
jedného člena dozornej rady na návrh Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.
(3)
Ak osoba oprávnená podať návrh podľa odseku 2 písm. b) alebo písm. c) na základe výzvy ministerstva športu v určenej lehote nepredloží návrh na vymenovanie člena dozornej rady, minister vymenuje člena dozornej rady aj bez návrhu.
(4)
Za člena dozornej rady možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá
a)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
je bezúhonná,
c)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ekonómia, manažment alebo právo,
d)
má najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti ekonómie, manažmentu alebo práva.
(5)
K návrhu na vymenovanie člena dozornej rady sa prikladá
a)
doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
b)
štruktúrovaný životopis,
c)
doklad preukazujúci splnenie podmienky podľa odseku 4 písm. d),
d)
písomný súhlas s navrhnutím za člena dozornej rady.
(6)
Na nezlučiteľnosť funkcie člena dozornej rady sa vzťahuje § 5 ods. 6 písm. a) až c) a e) až i). Funkcia člena dozornej rady je nezlučiteľná aj s členstvom v správnej rade a odborných komisiách.
(7)
Člen dozornej rady je povinný bezodkladne písomne oznámiť zmenu skutočností podľa odsekov 4 a 6 predsedovi dozornej rady; predseda dozornej rady zmenu skutočností podľa odsekov 4 a 6 oznámi ministrovi.
(8)
Členovi dozornej rady patrí za výkon funkcie mesačná odmena vo výške jednej polovice priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.
§ 10
Funkčné obdobie člena dozornej rady
(1)
Funkčné obdobie člena dozornej rady je šesť rokov.
(2)
Funkčné obdobie člena dozornej rady sa začína dňom, ktorý nasleduje po dni zániku funkcie člena dozornej rady, na ktorého miesto bol vymenovaný, najskôr však dňom jeho vymenovania.
(3)
Členstvo v dozornej rade zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie; výkon funkcie člena dozornej rady zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie ministrovi, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň,
c)
odvolaním z funkcie; výkon funkcie člena dozornej rady zaniká dňom určeným v odvolaní z funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e)
stratou bezúhonnosti alebo
f)
obmedzením spôsobilosti na právne úkony.
(4)
Minister odvolá člena dozornej rady, ak
a)
porušil závažným spôsobom tento zákon alebo vnútorné predpisy fondu,
b)
vykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou člena dozornej rady podľa § 9 ods. 6, alebo
c)
podá návrh na odvolanie člena dozornej rady subjekt, ktorý navrhol jeho vymenovanie.
(5)
Minister môže odvolať člena dozornej rady na návrh predsedu dozornej rady, ak sa člen dozornej rady nezúčastnil bez náležitého ospravedlnenia na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach dozornej rady.
(6)
Ak členstvo v dozornej rade zanikne pred uplynutím funkčného obdobia z dôvodov podľa odseku 3 písm. b) až f), nový člen dozornej rady je vymenovaný na zvyšok funkčného obdobia toho člena dozornej rady, ktorého vo funkcii nahradil.
§ 10a
Riaditeľ
(1)
Riaditeľ je výkonným orgánom fondu. Riaditeľa vymenúva správna rada na základe výsledkov výberového konania a odvoláva správna rada. Riaditeľa v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností ním poverený zástupca.
(2)
Riaditeľ koná vo všetkých veciach v pôsobnosti fondu v rozsahu poverenia správnou radou a
a)
zabezpečuje organizačnú a administratívno-technickú činnosť fondu a riadi činnosť kancelárie,
b)
predkladá správnej rade návrh na odpísanie pohľadávok fondu alebo návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok fondu,
c)
predkladá správnej rade na schválenie návrh organizačného poriadku kancelárie, rokovacieho poriadku odbornej komisie a ďalších vnútorných predpisov fondu okrem rokovacieho poriadku dozornej rady,
d)
predkladá správnej rade na schválenie návrhy na nakladanie s majetkom fondu,
e)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a vnútorných predpisov fondu.
(3)
Riaditeľ vykonáva funkciu v pracovnom pomere s fondom.
(4)
Riaditeľ má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach správnej rady.
(5)
Funkcia riaditeľa je nezlučiteľná s členstvom v správnej rade, odbornej komisii a s funkciou podľa § 5 ods. 6.
(6)
Za riaditeľa možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá
a)
sa na základe výzvy správnej rady v určenej lehote prihlásila ako kandidát na funkciu riaditeľa (ďalej len „kandidát“),
b)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
je bezúhonná,
d)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
e)
má najmenej trojročnú odbornú prax v oblasti riadenia,
f)
nie je členom správnej rady, odbornej komisie a nevykonáva funkciu podľa § 5 ods. 6, alebo ak je členom správnej rady, odbornej komisie alebo vykonáva funkciu podľa § 5 ods. 6, skončí členstvo v správnej rade, odbornej komisii alebo výkon funkcie podľa § 5 ods. 6 do 30 dní od vymenovania.
(7)
K prihláške do výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa kandidát prikladá
a)
projekt riadenia a rozvoja fondu,
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,3aa)
c)
štruktúrovaný životopis,
d)
doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
e)
čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
f)
čestné vyhlásenie o splnení podmienky odbornej praxe v oblasti riadenia s uvedením osoby, u ktorej túto prax vykonával,
g)
čestné vyhlásenie, že nie je členom správnej rady, odbornej komisie a nevykonáva funkciu podľa § 5 ods. 6; ak kandidát je členom správnej rady, odbornej komisie alebo vykonáva funkciu podľa § 5 ods. 6, prikladá čestné vyhlásenie, že členstvo v správnej rade, odbornej komisii ukončí alebo funkciu podľa § 5 ods. 6 prestane vykonávať do 30 dní od vymenovania.
(8)
Výkon funkcie riaditeľa zaniká
a)
vzdaním sa funkcie; výkon funkcie riaditeľa zaniká dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi správnej rady,
b)
odvolaním,
c)
skončením pracovného pomeru s fondom,
d)
stratou bezúhonnosti,
e)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho alebo
f)
obmedzením spôsobilosti na právne úkony.
(9)
Správna rada riaditeľa odvolá, ak
a)
porušil povinnosť, ktorá sa viaže na výkon jeho funkcie, alebo
b)
vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou riaditeľa.
(10)
Správna rada môže odvolať riaditeľa, ak riaditeľ nevykonáva svoju funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace.
(11)
Na výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa sa vzťahuje osobitný predpis.3ab)
§ 11
Kancelária
(1)
Kancelária vykonáva úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti fondu.
(2)
Kancelária najmä preskúmava úplnosť predkladaných žiadostí a predkladá žiadosti na posúdenie príslušným odborným komisiám. Ak je žiadosť neúplná, kancelária vyzve žiadateľa na jej doplnenie.
§ 12
Odborné komisie
(1)
Na posudzovanie žiadostí v rámci jednotlivých výziev fond zriaďuje odborné komisie podľa zamerania účelu výzvy.
(2)
Odborná komisia posudzuje žiadosti a navrhuje správnej rade podporu projektov vrátane výšky príspevku, ktorý má byť poskytnutý na konkrétny projekt.
(3)
Odborná komisia sa pri svojej činnosti riadi svojím štatútom, ktorý vydáva fond. V štatúte odbornej komisie sa uvádzajú aj požiadavky na odbornosť členov odbornej komisie podľa účelu príslušnej výzvy.
§ 13
Členstvo v odbornej komisii
(1)
Odborná komisia má najmenej troch členov. Predsedom odbornej komisie môže byť aj člen správnej rady.
(2)
Za člena odbornej komisie možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá
a)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
je bezúhonná a
c)
spĺňa požiadavky na odbornosť podľa štatútu odbornej komisie, ktorej má byť členom.
(3)
Funkcia člena odbornej komisie je nezlučiteľná s funkciou predsedu správnej rady, funkciou člena dozornej rady a funkciou riaditeľa.
(4)
Členstvo v odbornej komisii zaniká
a)
vydaním rozhodnutia správnej rady o príspevku na projekt,
b)
odvolaním z funkcie aj bez udania dôvodu,
c)
vzdaním sa funkcie; členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi správnej rady,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e)
stratou bezúhonnosti alebo
f)
obmedzením spôsobilosti na právne úkony.
§ 14
Spoločné ustanovenia k orgánom fondu, zamestnancom kancelárie a členom odborných komisií
(1)
Člen správnej rady, člen dozornej rady a člen odbornej komisie je povinný pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa uprednostnenia osobného záujmu pred verejným záujmom. Člen správnej rady je vylúčený z hlasovania vo veci, v ktorej by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov vzhľadom na vzťah člena správnej rady alebo jeho blízkej osoby k prejednávanej veci alebo k osobe žiadateľa o poskytnutie príspevku na projekt (ďalej len „žiadateľ“).
(2)
Členstvo v správnej rade, členstvo v dozornej rade a členstvo v odborných komisiách je nezastupiteľné.
(3)
Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov kancelárie, riaditeľa a členov odborných komisií sa vzťahuje osobitný predpis.3a)
(4)
Členovia správnej rady a členovia dozornej rady majú právo na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.3b)
Poskytovanie príspevku na projekt
§ 15
Všeobecné ustanovenia
(1)
Príspevok na projekt sa poskytuje na základe výzvy zverejnenej na webovom sídle fondu najmenej 30 dní pred termínom na doručenie žiadostí, ak § 15a ods.1 alebo § 15b ods. 1 neustanovuje inak. Výzva obsahuje najmä
a)
vymedzenie účelu, na ktorý sa príspevok na projekt poskytuje,
b)
konkrétne podmienky poskytnutia príspevku na projekt vrátane minimálnej a maximálnej výšky príspevku na projekt,
c)
vzor žiadosti,
d)
doklady, ktoré sú prílohou žiadosti,
e)
termín na doručenie žiadostí,
f)
okruh oprávnených žiadateľov,
g)
časový harmonogram vyhodnocovania žiadostí.
(2)
Fond môže ako podmienku poskytnutia príspevku na projekt určiť povinnosť žiadateľa písomne preukázať, že má na financovanie projektu, na ktorý požaduje finančné prostriedky, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov. Výšku spolufinancovania určí fond.
(3)
O poskytnutí príspevku na projekt rozhodne správna rada do 90 dní odo dňa uplynutia termínu na doručenie žiadostí na základe odporúčania odbornej komisie, ak § 17 ods. 10 neustanovuje inak, a po posúdení súladu s pravidlami poskytovania štátnej pomoci.4) Správna rada rozhodne o
a)
poskytnutí príspevku na projekt alebo
b)
neposkytnutí príspevku na projekt.
(4)
Rozhodnutie správnej rady podľa odseku 3 fond zverejní na svojom webovom sídle. Rozhodnutie podľa odseku 3 písm. b) obsahuje aj odôvodnenie neposkytnutia príspevku na projekt. Ak správna rada rozhodne inak, ako jej odporučila odborná komisia, svoje rozhodnutie odôvodní.
(5)
Na poskytnutie príspevku na projekt nie je právny nárok. Proti rozhodnutiu podľa odseku 3 nie je možné odvolanie.
(6)
Poskytnuté finančné prostriedky môže prijímateľ použiť výlučne na účel uvedený v zmluve o príspevku na projekt podpory športu (ďalej len „zmluva“).
(7)
Príspevok na projekt nemožno poskytnúť na
a)
úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov okrem úhrady záväzkov vzniknutých počas rozpočtového roka, v ktorom bola zverejnená výzva, a úhrady záväzkov z predchádzajúcich rokov na športovú infraštruktúru národného významu,
b)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch okrem refundácie výdavkov uhradených počas rozpočtového roka, v ktorom bola zverejnená výzva, a refundácie výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch na športovú infraštruktúru národného významu,
c)
splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
d)
úhradu daní a sankčných odvodov,
e)
úhradu pokút,
f)
výdavky nezahrnuté do rozpočtu projektu.
(8)
Prijímateľ je povinný vrátiť príspevok na projekt alebo jeho časť v lehote určenej kanceláriou fondu, ak
a)
použil príspevok na projekt v rozpore s dohodnutým účelom alebo
b)
porušil povinnosť uvedenú v zmluve, ktorej porušenie je spojené s povinnosťou vrátenia finančných prostriedkov.
(9)
Odvod, penále alebo pokutu za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami fondu ukladá a vymáha Úrad vládneho auditu.6)
§ 15a
Poskytnutie príspevku na projekt podpory výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu
(1)
Príspevok na projekt podpory výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu poskytuje fond bez výzvy.
(2)
Fond poskytne príspevok na projekt podľa odseku 1 v sume najviac 1 000 000 eur, ak za prijatie príslušného uznesenia správnej rady hlasovalo najmenej osem členov správnej rady.
(3)
Fond poskytne príspevok na projekt podľa odseku 1 v sume viac ako 1 000 000 eur a najviac v sume 5 000 000 eur, ak za prijatie príslušného uznesenia správnej rady hlasovalo najmenej osem členov správnej rady. Fond pred hlasovaním o poskytnutí príspevku požiada ministerstvo financií o hodnotenie štúdie uskutočniteľnosti6a) z pohľadu hodnoty za peniaze. Ak ministerstvo financií neposkytne hodnotenie do 30 dní od podania žiadosti fondu, môže správna rada hlasovať o poskytnutí príspevku bez hodnotenia ministerstva financií.
(4)
Fond poskytne príspevok na projekt podľa odseku 1 v sume viac ako 5 000 000 eur, ak je dodržaný postup podľa odseku 3 a poskytnutie príspevku na projekt na návrh fondu schváli vláda.
(5)
Ustanovenia § 15 ods. 2, 6 až 9 a § 16 sa na subjekt, ktorému fond poskytne príspevok na projekt podľa odseku 1, vzťahujú rovnako ako na žiadateľa.
(6)
Fond zabezpečí v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci4) poskytnutie príspevku na projekt do
a)
60 dní odo dňa schválenia správnou radou, ak ide o projekt podľa odseku 2,
b)
60 dní odo dňa poskytnutia súhlasu ministerstva financií alebo odo dňa uplynutia lehoty podľa odseku 3, ak ide o projekt podľa odseku 3,
c)
60 dní odo dňa schválenia projektu vládou, ak ide o projekt podľa odseku 4.
§ 15b
Poskytovanie príspevku na projekt podpory významných súťaží
(1)
Príspevok na projekt podpory významných súťaží organizovaných na území Slovenskej republiky poskytuje fond bez výzvy. Fond rozhoduje o poskytnutí príspevku na projekt podľa prvej vety na základe návrhu ministerstva športu.
(2)
Ustanovenia § 15 ods. 2, 6 až 9 a § 16 sa na subjekt, ktorému fond poskytne príspevok na projekt podľa odseku 1, vzťahujú rovnako ako na žiadateľa.
(3)
Fond zabezpečí v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci4) poskytnutie príspevku na projekt podľa odseku 1 do 60 dní odo dňa schválenia správnou radou.
§ 16
Žiadateľ
(1)
Žiadateľom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky výzvy, ak § 15a ods. 1 alebo § 15b ods. 1 neustanovuje inak.
(2)
Príspevok na projekt možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý
a)
je bezúhonný; ak je žiadateľom právnická osoba, vyžaduje sa bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu,
b)
riadne plní svoje záväzky zo zmlúv uzatvorených s fondom pred podaním žiadosti,
c)
vrátil fondu finančné prostriedky podľa § 15 ods. 8.
(3)
Žiadateľ je povinný predložiť štúdiu uskutočniteľnosti investície alebo štúdiu uskutočniteľnosti koncesie,6b) ktorú plánuje uskutočniť, ak ide o projekt podľa § 15a ods. 3 alebo ods. 4.
(4)
Žiadateľ, ktorému bol poskytnutý príspevok na projekt, nesmie previesť príspevok na projekt na inú fyzickú osobu alebo inú právnickú osobu.
§ 17
Predkladanie a posúdenie žiadostí
(1)
Žiadateľ v žiadosti uvedie, na aký účel a v akej sume žiada príspevok na projekt.
(2)
Prílohou žiadosti je:
a)
popis projektu a účelu projektu,
b)
celkový rozpočet projektu vrátane kalkulácie nákladov,
c)
doklad o splnení podmienky podľa § 15 ods. 2, ak sa vyžaduje,
d)
doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý žiadateľ žiada poukázať príspevok na projekt,
e)
potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku podľa § 18,
f)
iné doklady potrebné na posúdenie žiadosti uvedené vo výzve.
(3)
Ak sa prílohy podľa odseku 2 predkladajú v inom ako štátnom jazyku Slovenskej republiky, žiadateľ je povinný predložiť aj ich úradný preklad do štátneho jazyka Slovenskej republiky; to neplatí, ak sú prílohy podľa odseku 2 vyhotovené v českom jazyku.8)
(4)
Po doručení žiadosti kancelária overí, či žiadosť podal oprávnený žiadateľ podľa § 16, či je žiadosť správne vyplnená a obsahuje prílohy podľa odseku 2 a či bola žiadosť podaná riadne, včas a vo forme určenej fondom. Kancelária v rámci overenia žiadosti vykoná formálnu kontrolu žiadosti.
(5)
Ak žiadosť nie je správne vyplnená, je neúplná alebo má iné formálne nedostatky, kancelária písomne vyzve žiadateľa na doplnenie alebo na opravu žiadosti v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie alebo na opravu žiadosti.
(6)
Ak žiadateľ nedoplnil žiadosť alebo neodstránil nedostatky v lehote podľa odseku 5, kancelária vyradí žiadosť z posudzovania, túto skutočnosť písomne oznámi žiadateľovi a informuje o tejto skutočnosti správnu radu na jej najbližšom zasadnutí.
(7)
Žiadosť, ktorá spĺňa náležitosti podľa odseku 4, kancelária postúpi na posúdenie príslušnej odbornej komisii.
(8)
Odborná komisia pri posudzovaní žiadostí preskúma obsah žiadosti vrátane úplnosti rozpočtu projektu a súlad žiadosti s podmienkami poskytovania príspevku na projekt. Ak podľa predloženého rozpočtu projektu odborná komisia zistí, že žiadosť nie je v súlade s podmienkami poskytovania príspevku na projekt, neodporučí správnej rade poskytnutie príspevku na projekt.
(9)
Žiadosť predkladá odborná komisia s jej písomným hodnotením na rozhodnutie správnej rade.
(10)
Na žiadosti vyhodnocované podľa kritérií a podmienok určených vo výzve, ktoré je možné vyhodnotiť na základe objektívne overiteľných údajov, sa ustanovenia odsekov 7 až 9 nevzťahujú.
§ 18
Administratívny poplatok
(1)
Za spracovanie žiadosti je žiadateľ povinný zaplatiť na účet fondu administratívny poplatok.
(2)
Administratívny poplatok je nevratný; preplatok z administratívneho poplatku sa nevracia žiadateľovi, ak jeho výška nepresiahne 5 eur.
(3)
Administratívny poplatok sa platí vo výške 0,1 % z požadovaných finančných prostriedkov, najmenej však 20 eur a najviac 1 000 eur.
§ 19
Zmluva
(1)
Príspevok na projekt sa poskytuje na základe písomnej zmluvy uzatvorenej medzi fondom a žiadateľom.
(2)
Zmluva obsahuje
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
bankové spojenie a číslo bankového účtu žiadateľa,
c)
výšku schváleného príspevku na projekt,
d)
účel, na ktorý sa príspevok na projekt poskytuje,
e)
podmienky a termín použitia príspevku na projekt,
f)
termín vyúčtovania príspevku na projekt,
g)
termín vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov a číslo bankového účtu fondu, na ktorý sa tieto finančné prostriedky vracajú,
h)
termín poukázania výnosov z poskytnutých finančných prostriedkov fondu a číslo bankového účtu fondu, na ktorý sa tieto finančné prostriedky vracajú,
i)
podmienky poskytnutia príspevku na projekt, ktorých nesplnenie je spojené s povinnosťou vrátenia finančných prostriedkov,
j)
spôsob kontroly použitia príspevku na projekt,
k)
výšku a spôsob preukazovania použitia finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie, ak sa na uskutočnenie účelu príspevku na projekt spolufinancovanie vyžaduje,
l)
záväzok používať dlhodobý majetok, na ktorý bol poskytnutý príspevok na projekt, na športový účel, a to aj ak nastane prevod vlastníctva počas zmluvne určeného obdobia,
m)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
n)
ostatné dohodnuté náležitosti súvisiace s poskytnutím príspevku na projekt.
§ 20a
Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
(1)
Fond môže na základe osobitnej výzvy poskytnúť finančné prostriedky na zmiernenie následkov v oblasti športu spôsobených mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom alebo výnimočným stavom vyhláseným na celom území Slovenskej republiky (ďalej len „mimoriadna podpora“).
(2)
Osobitná výzva sa zverejňuje na webovom sídle fondu. Osobitná výzva obsahuje najmä
a)
vymedzenie účelu, na ktorý sa mimoriadna podpora poskytuje,
b)
konkrétne podmienky poskytnutia mimoriadnej podpory a jej výšku,
c)
vzor žiadosti,
d)
doklady, ktoré sú prílohou žiadosti,
e)
termín na doručenie žiadostí,
f)
okruh oprávnených žiadateľov o poskytnutie mimoriadnej podpory.
(3)
Mimoriadna podpora sa poskytuje na základe rozhodnutia správnej rady bez zmluvy. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné odvolanie. Na mimoriadnu podporu nie je právny nárok.
Financovanie a hospodárenie fondu
§ 21
(1)
Fond sústreďuje príjmy a realizuje výdavky súvisiace s činnosťou fondu na samostatnom účte v Štátnej pokladnici.10)
(2)
Príjmy fondu tvoria najmä
a)
príspevok zo štátneho rozpočtu podľa § 22,
b)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
c)
príjmy z úrokov,
d)
vratky nepoužitých finančných prostriedkov alebo neoprávnene použitých finančných prostriedkov poskytnutých fondom,
e)
administratívne poplatky podľa § 18,
f)
dary a príspevky od iných osôb,
g)
iné príjmy.
(3)
Finančné prostriedky podľa odseku 2 písm. a) sa ich pripísaním na účet fondu považujú na účely podľa osobitného predpisu11) za vyčerpané na určený účel.
(4)
Finančné prostriedky môže fond používať len na účely podľa tohto zákona a na vlastnú prevádzku podľa rozpočtu schváleného správnou radou. Fond je povinný pri používaní prostriedkov zachovávať hospodárnosť a efektívnosť ich použitia.
(5)
Fond zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov najmenej na tri rozpočtové roky. Príslušný kalendárny rok je rozpočtovým rokom fondu. Ak v príslušnom rozpočtovom roku fond nepoužije všetky finančné prostriedky, môže nevyčerpaný zostatok finančných prostriedkov použiť v nasledujúcich rozpočtových rokoch.
(6)
Fond je povinný použiť na účely podľa § 1 ods. 1 písm. a) najmenej 85 % sumy príjmov podľa odseku 2 písm. a).
(7)
Fond je oprávnený na vlastnú prevádzku použiť najviac 5 % sumy príjmov podľa odseku 2 písm. a).
(8)
Fond vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.12) Účtovná závierka a výročná správa fondu musia byť overené audítorom13) a po schválení správnou radou musia byť zverejnené najneskôr do konca šiesteho mesiaca nasledujúceho po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje. Účtovnú závierku, výročnú správu a správu audítora ukladá fond do verejnej časti registra účtovných závierok14) najneskôr do konca šiesteho mesiaca nasledujúceho po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje.
(9)
Výročná správa fondu obsahuje
a)
prehľad a vyhodnotenie plnenia činností fondu,
b)
prehľad poskytnutých finančných prostriedkov,
c)
zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v účtovnej závierke,
d)
stanovisko dozornej rady k účtovnej závierke a k výsledku hospodárenia fondu,
e)
ďalšie údaje určené správnou radou.
(10)
Na nakladanie s majetkom fondu sa vzťahuje osobitný predpis,2) ak tento zákon neustanovuje inak. Fond môže vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s osobitným predpisom.2)
(11)
Fond vykonáva finančnú kontrolu poskytnutia a použitia finančných prostriedkov fondu.15)
§ 22
Príspevok do fondu
(1)
Ministerstvo športu poskytuje fondu každoročne príspevok najmenej vo výške 20 000 000 eur najneskôr do 31. januára.
(2)
Ministerstvo športu poskytuje fondu príspevok podľa odseku 1 na základe zmluvy o poskytnutí príspevku.
Spoločné ustanovenia
§ 23
(1)
Na účely vedenia evidencie žiadostí, žiadateľov a prijímateľov je fond oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje fyzickej osoby, ktorá je žiadateľom alebo prijímateľom, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky a ostatné údaje potrebné na plnenie úloh fondu.
(2)
Pri spracúvaní a ochrane osobných údajov podľa tohto zákona sa postupuje podľa osobitného predpisu.16)
(3)
Postupom podľa tohto zákona nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.4)
(4)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a ten, kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody.
(5)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.3aa) Údaje fond alebo ministerstvo športu bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(6)
Ak ide o cudzinca, bezúhonnosť sa preukazuje obdobným dokladom o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu, a to dokladom nie starším ako tri mesiace a predloženým spolu s jeho úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka.
§ 24
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok, ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2)
Na doručovanie písomností podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia správneho poriadku.
§ 25
Prechodné ustanovenia
(1)
Vláda vymenuje členov správnej rady najneskôr do 30. novembra 2019.
(2)
Minister vymenuje členov dozornej rady najneskôr do 30. novembra 2019.
(3)
Ministerstvo školstva poskytne fondu najneskôr do 30. novembra 2019 mimoriadny príspevok určený na zabezpečenie prevádzky fondu vo výške 200 000 eur.
(4)
Predseda správnej rady zvolá prvé zasadnutie správnej rady najneskôr do 15. decembra 2019.
(5)
Správna rada schváli štatút fondu najneskôr do 15. januára 2020.
(6)
Predseda správnej rady vymenuje členov odborných komisií najneskôr do 31. januára 2020.
§ 26
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. júna 2022
(1)
Funkčné obdobie členov správnej rady vymenovaných podľa tohto zákona v znení účinnom do 14. júna 2022 sa skončí uplynutím ich funkčného obdobia.
(2)
Funkčné obdobie členov dozornej rady vymenovaných podľa tohto zákona v znení účinnom do 14. júna 2022 sa skončí vymenovaním nových členov dozornej rady, najneskôr však 31. júla 2022.
(3)
Výberové konanie na funkciu riaditeľa sa uskutoční najneskôr do 31. augusta 2022.
(4)
Žiadosti o príspevok na projekt podané do 14. júna 2022, o ktorých nebolo rozhodnuté do 14. júna 2022, sa posudzujú podľa predpisov účinných do 14. júna 2022.
Čl. II
Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 336/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 373/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 12 ods. 1 prvej vete sa za slová „môže byť len“ vkladajú slová „Slovenský olympijský a športový výbor,“.
Čl. III
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 231/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
odplatne vykonáva šport za športovú organizáciu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa osobitného predpisu.8aac)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8aac znie:
8aac) § 35 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 38ei ods. 2 sa slová „predpisu64)“ nahrádzajú slovami „predpisu8aac)“.
Čl. IV
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 179/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 68/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 70/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 23 ods. 6 písm. d) sa za slová „na účel zamestnania“ vkladajú slová „spolu so všetkými náležitosťami podľa § 32“.
2.
V § 25 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti podľa odseku 1 písm. c), policajný útvar udelí prechodný pobyt na predpokladané obdobie trvania zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu,54a) najviac však na päť rokov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 54a znie:
54a) § 35 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 31 ods. 3 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
4.
V § 31 ods. 3 písm. b) sa bodka na konci nahrádza slovom „alebo“.
5.
V § 31 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
požiadal o udelenie prechodného pobytu podľa § 25 ods. 1 písm. c) a vykonáva športovú činnosť na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.54a)“.
6.
V § 32 ods. 2 sa vypúšťa písmeno k).
7.
V § 32 ods. 5 písmeno i) znie:
„i)
zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu,54a) potvrdením športovej organizácie alebo príslušného orgánu štátnej správy, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o prechodný pobyt podľa § 25 ods. 1 písm. c),“.
8.
§ 115 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16)
Športová organizácia je povinná do troch pracovných dní písomne oznámiť policajnému útvaru zánik alebo skončenie zmluvného vzťahu založeného zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu.54a)“.
9.
V § 119 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
športová organizácia, ktorá si nesplnila povinnosť podľa § 115 ods. 16.“.
Čl. V
Zákon č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 228/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 2 ods. 1 písm. a) sa za slovo „zaradenej“ vkladajú slová „v čase získania príslušnej medaily alebo dodatočne“ a vypúšťajú sa slová „ktoré bezprostredne predchádzali majstrovstvám sveta alebo majstrovstvám Európy alebo ktoré sa konali v kalendárnom roku, v ktorom sa konali majstrovstvá sveta alebo majstrovstvá Európy,“.
ČI. VI
Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „Slovenský olympijský výbor“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem prílohy č. 1 nahrádzajú slovami „Slovenský olympijský a športový výbor“ v príslušnom tvare.
2.
V § 3 písm. h) treťom bode sa za slovo „súťaž“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „v uznanom športe podľa písmena f) prvého a druhého bodu alebo“.
3.
V § 3 písm. h) sa vypúšťa štvrtý bod.
4.
V § 3 písm. u) sa za slovo „reprezentantov“ vkladajú slová „a zoskupení v individuálnych športoch“.
5.
V § 6 odseky 4 až 6 znejú:
„(4)
Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie vzniká dňom vydania oprávnenia na podnikanie. Športový odborník, ktorý získal oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka podľa odseku 2, môže podať žiadosť o zápis oprávnenia na podnikanie okresnému úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta.6b) Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 11.
(5)
Jednotné kontaktné miesto vydá športovému odborníkovi oprávnenie na podnikanie a bezodkladne oznámi ministerstvu školstva vydanie oprávnenia na podnikanie. Ministerstvo školstva zapíše oprávnenie na podnikanie športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 6 písm. h). Vykonanie zápisu ministerstvo školstva bezodkladne oznámi športovému odborníkovi.
(6)
Športový odborník môže oznámiť jednotnému kontaktnému miestu pozastavenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne doručí oznámenie o pozastavení podnikania ministerstvu školstva. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe pozastavenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) tretieho bodu a tento zápis bezodkladne oznámi športovému odborníkovi. Účinky pozastavenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.“.
6.
V § 6 odsek 9 znie:
„(9)
Športový odborník môže oznámiť jednotnému kontaktnému miestu ukončenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne doručí oznámenie o ukončení podnikania ministerstvu školstva. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe ukončenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) druhého bodu a tento zápis bezodkladne oznámi športovému odborníkovi. Účinky ukončenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o ukončení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.“.
7.
V § 7 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „obzvlášť závažný“.
8.
V § 7 ods. 2 písm. b) sa na konci vypúšťa slovo „alebo”.
9.
V § 7 ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.
10.
V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
trestný čin podľa písmen a) až c), trestný čin proti majetku alebo hospodársky trestný čin, ak ide o kontrolóra alebo člena štatutárneho orgánu športovej organizácie.“.
11.
V § 8 sa odsek 6 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
zabezpečiť vo svojej pôsobnosti vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu.“.
12.
V § 9 ods. 4 písm. a) sa číslo „100 000“ nahrádza číslom „250 000“.
13.
V § 9 ods. 4 písm. b) sa číslo „400 000“ nahrádza číslom „800 000“.
14.
V § 20 ods. 1 písm. b) celom texte sa za slová „štatutárnom orgáne“ vkladá čiarka a slová „kontrolnom orgáne“.
15.
V § 50 odsek 4 znie:
„(4)
Súčasťou zmluvy o sponzorstve v športe je čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu sponzora o tom, že
a)
sponzor má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
b)
voči sponzorovi nie je vedené konkurzné konanie, sponzor nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.“.
16.
V § 60 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Hlavný kontrolór športu vykonáva odbornú kontrolu prijímateľov prostriedkov z Fondu na podporu športu.27a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
27a) § 15 ods. 9 zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
17.
V § 65 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).
18.
V § 67 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
zabezpečuje športovú činnosť športovým odborníkom, ktorý nespĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 7 ods. 2.“.
19.
V § 68 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Váhy navrhnuté národným športovým zväzom schvaľuje ministerstvo školstva.“.
20.
V § 68 ods. 6 sa slová „písm. a), ods. 4 alebo príspevok na športový poukaz podľa § 76“ nahrádzajú slovami „písm. a) alebo ods. 4“.
21.
V § 69 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.
22.
V § 69 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Národný športový zväz je povinný priebežne zverejňovať použitie príspevku uznanému športu za športové kluby, ktorým rozdelil príspevok uznanému športu podľa odseku 4.“.
23.
V § 75 odsek 2 znie:
„(2)
Ministerstvo školstva môže z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnúť športovej organizácii zapísanej v registri právnických osôb v športe príspevok na národný športový projekt, ktorým je
a)
organizácia významnej súťaže alebo účasť na významnej súťaži podľa § 3 písm. h) vrátane prípravy na túto súťaž,
b)
plnenie úloh verejného záujmu v športe.“.
24.
V § 75 odsek 4 znie:
„(4)
Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu. Výšku príspevku jednotlivým športovcom určí ministerstvo školstva podľa poradia športovcov zaradených do zoznamu športovcov top tímu na základe kritérií schválených ministerstvom školstva a oponentúr schváleného plánu prípravy. Príspevok sa poukazuje národnému športovému zväzu, ku ktorému má športovec príslušnosť, národnej športovej organizácii, ku ktorej má športovec príslušnosť alebo rezortnému športovému stredisku určenému ministerstvom školstva. Ak národný športový zväz alebo národná športová organizácia stratí spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, ministerstvo školstva poukáže príspevok alebo jeho zodpovedajúcu časť rezortnému športovému stredisku. Ak ide o športovca, ktorý nie je zaradený do žiadneho rezortného športového strediska, ministerstvo školstva poukáže príspevok rezortnému športovému stredisku zriadenému ministerstvom školstva.“.
25.
§ 76 sa vypúšťa.
26.
V § 79 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
register projektov podpory športu podľa osobitného predpisu.32a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
32a) Zákon č. 310/2019 Z. z.“.
27.
V § 79 ods. 5 sa za slová „športovej organizácie“ vkladajú slová „alebo Fondu na podporu športu“.
28.
V § 80 ods. 1 písm. d) sa za slovo „poukazu“ vkladajú slová „podľa osobitného predpisu34a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:
34a) § 20 zákona č. 310/2019 Z. z.“.
29.
V § 80 ods. 2 písmeno r) znie:
„r)
dátumy posledných troch účastí na súťaži,“.
30.
V § 80 ods. 11 sa číslo „4“ nahrádza číslom „3“.
31.
V § 81 ods. 1 písm. f) sa vypúšťa štvrtý bod.
Doterajší piaty bod sa označuje ako štvrtý bod.
32.
V § 82 ods. 1 sa slová „e) a g)“ nahrádzajú slovami „b), e), g) a i)“.
33.
V § 82 ods. 2 písm. j) sa vypúšťa štvrtý bod.
Doterajší piaty bod a šiesty bod sa označujú ako štvrtý bod a piaty bod.
34.
Za § 82 sa vkladá § 82a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠82a
Register projektov podpory športu
(1)
V registri projektov podpory športu sa zverejňujú
a)
výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu,
b)
žiadosti o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu,
c)
žiadatelia o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu,
d)
prijímatelia príspevku na projekt podpory športu,
e)
zápis z rokovania správnej rady Fondu na podporu športu,
f)
rozhodnutia o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu vrátane jeho výšky,
g)
rozhodnutia o neposkytnutí príspevku na projekt podpory športu s uvedením dôvodu jeho neposkytnutia,
h)
zoznam poskytovateľov športových poukazov,
i)
vyúčtovanie príspevku na projekt podpory športu.
(2)
Zápis údajov podľa odseku 1 písm. a), d), f) až h) vykoná Fond na podporu športu do desiatich dní od rozhodnutia správnej rady.
(3)
Zápis údajov podľa odseku 1 písm. b) a c) vykoná Fond na podporu športu do desiatich dní od doručenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu.
(4)
Zápis údajov podľa odseku 1 písm. e) vykoná Fond na podporu športu do desiatich dní od zasadnutia správnej rady.
(5)
Zápis údajov podľa odseku 1 písm. i) vykoná prijímateľ príspevku na projekt podpory športu v lehote určenej v zmluve o príspevku na projekt podpory športu.“.
35.
V § 83 ods. 4 písm. a) a ods. 5 písm. a) sa za slovo „získaním“ vkladajú slová „úplného stredného všeobecného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy alebo“.
36.
V § 95 sa odsek 1 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q)
zabezpečuje športovú činnosť športovým odborníkom, ktorý nespĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 7 ods. 2.“.
37.
V § 95 ods. 7 a v § 97 ods. 6 a 10 sa slová „až p)“ nahrádzajú slovami „až q)“.
38.
V § 97 ods. 5 sa za slová „športových zväzov“ vkladá čiarka a slová „právnických osôb v oblasti športu“.
39.
V § 99 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.
40.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k zákonu č. 440/2015 Z. z.
OLYMPIJSKÁ SYMBOLIKA SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO A ŠPORTOVÉHO VÝBORU
1.
Ako olympijská symbolika Slovenského olympijského a športového výboru sa rozumie
a)
Olympijský emblém/emblémy Slovenského olympijského a športového výboru a Slovenského olympijského a športového múzea v slovenskej aj anglickej verzii, tak ako ho/ich schválil Medzinárodný olympijský výbor,
b)
olympijská vlajka Slovenského olympijského a športového výboru (s olympijským emblémom Slovenského olympijského a športového výboru).
2.
Olympijskou symbolikou Medzinárodného olympijského výboru sa rozumie:
a)
olympijský symbol, olympijská vlajka, olympijské motto: citius, altius, fortius, olympijské emblémy, olympijská hymna, olympijský oheň a olympijské pochodne,
b)
olympijské identifikačné výrazy uvedené v článku 14 Olympijskej charty.
3.
Olympijská symbolika uvedená v bode 1. je výhradné vlastníctvo Slovenského olympijského a športového výboru. Olympijská symbolika Slovenského olympijského a športového výboru je predmet schválenia zo strany Medzinárodného olympijského výboru v súlade s článkom 31 Olympijskej charty.“.
Čl. VII
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 15 ods. 4 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okresný úrad v sídle kraja údaje po ich zaslaní Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky bezodkladne zlikviduje.“.
2.
V § 15 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
(5) Okresný úrad v sídle kraja na základe odpisu registra trestov na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3 preukázateľne oznámi zamestnávateľovi skutočnosť, či pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec spĺňa predpoklad bezúhonnosti alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti; okresný úrad v sídle kraja obsah odpisu registra trestov zamestnávateľovi neoznamuje. Okresný úrad v sídle kraja po zaslaní oznámenia príslušný odpis registra trestov bezodkladne zlikviduje.“.
Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.
3.
V § 15 ods. 7 sa číslo „5“ nahrádza číslom „6“.
4.
V § 15 ods. 9 sa číslo „7“ nahrádza číslom „8“.
5.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Na preukazovanie bezúhonnosti úspešného uchádzača o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca sa vzťahujú odseky 3 až 5 a 11.“.
6.
V § 90a sa slová „31. mája 2020“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2019“.
7.
Doterajší text § 90a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Okresný úrad v sídle kraja zašle údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov podľa odseku 1 Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky najneskôr do 29. februára 2020. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky poskytne okresnému úradu v sídle kraja odpis registra trestov najneskôr do 30. júna 2020.“.
ČI. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. II, čl. III, čl. IV a čl. VI bodov 2 až 14, 19, 21 až 24, 29 a 35, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020, a čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 2. januára 2020.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r .
1)
§ 3 písm. h) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2019 Z. z.
1a)
§ 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)
§ 3 ods. 2 zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite).
3a)
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
3aa)
§ 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3ab)
§ 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
3b)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
6)
§ 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6a)
Čl. 2 ods. 87 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.
6b)
§ 4, 31 a 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
10)
§ 2a ods. 1 písm. m) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
§ 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
14)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.