31/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

31
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 28. januára 2019,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o štruktúre a rozsahu oprávnených nákladov, pravidlá tvorby a aktualizácie cien vlastných výkonov prijímateľa finančných prostriedkov Národného jadrového fondu a štruktúra a rozsah cenovej kalkulácie vlastných výkonov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 9 zákona č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Podrobnosti o štruktúre a rozsahu oprávnených nákladov
(1)
Oprávnené náklady na činnosti záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie zahŕňajú náklady na
a)
vyraďovanie jadrového zariadenia, a to na
1.
činnosti prípravy vyraďovania vrátane vyhotovenia dokumentácie,
2.
dodatočné činnosti na uzavretie s dozorom alebo uloženie na mieste,
3.
demontážne činnosti v kontrolovanom pásme,
4.
nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z vyraďovania jadrového zariadenia vrátane prepravy,
5.
podporné činnosti vyraďovania jadrového zariadenia,
6.
konvenčnú demontáž prevádzkových súborov a demoláciu stavieb,
7.
riadenie a podporu riadenia projektu,
8.
činnosti súvisiaceho výskumu a vývoja,
9.
iné činnosti bezprostredne súvisiace s vyraďovaním jadrového zariadenia,
b)
dlhodobé skladovanie vyhoretého jadrového paliva vrátane zabezpečenia skladovacích kapacít a súvisiacich činností,
c)
ukladanie rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva v úložisku, a to na
1.
činnosti na podporu vyhľadávania a výber lokality úložiska,
2.
geologický prieskum,
3.
prípravu a projektovanie úložiska,
4.
kúpu pozemkov na umiestnenie úložiska,
5.
výstavbu a rozšírenie kapacít úložiska,
6.
uvádzanie úložiska do prevádzky,
7.
prevádzku úložiska vrátane prepravy rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva na uloženie,
8.
uzatvorenie úložiska vrátane monitorovania lokality,
9.
výskum a vývoj súvisiaci s úložiskom,
10.
podporu zapojenia verejnosti do súvisiacich rozhodovacích procesov,
11.
činnosti na zabezpečenie komunikácie s verejnosťou,
12.
činnosti na zabezpečenie ekonomickej stimulácie obcí dotknutých výberom lokality úložiska,
13.
činnosti na zmiernenie záťaží vyvolaných vykonávaním činností podľa tohto písmena,
d)
inštitucionálnu kontrolu úložísk.
(2)
Oprávnené náklady na nakladanie s jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu a rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu zahŕňajú náklady na
a)
dohľadanie,
b)
prepravu,
c)
bezpečné odovzdanie,
d)
skladovanie,
e)
prípravu na vrátenie,
f)
úpravu na ukladanie,
g)
ukladanie,
h)
súvisiaci výskum a vývoj.
(3)
Náklady podľa odsekov 1 a 2 na externé výkony poskytované dodaním tovaru, uskutočnením prác a poskytnutím služieb v súlade so zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov Národného jadrového fondu (ďalej len „jadrový fond“) sa považujú za oprávnené náklady v rozsahu účelne, hospodárne, efektívne a účinne vynaložených nákladov na externé výkony na základe dodávateľských faktúr za tovar, práce a služby, ktoré sú riadne prevzaté a schválené prijímateľom finančných prostriedkov jadrového fondu, a to bez ziskovej prirážky.
(4)
Náklady podľa odsekov 1 a 2 na vlastné výkony prijímateľa finančných prostriedkov jadrového fondu sa považujú za oprávnené náklady v rozsahu nákladov na vlastné výkony prijímateľa finančných prostriedkov jadrového fondu v oblasti
a)
nakladania s rádioaktívnymi odpadmi vrátane prepravy,
b)
nakladania s rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu a jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu,
c)
nakladania s vyhoretým jadrovým palivom až po jeho finálne uloženie vrátane prepravy,
d)
riadenia projektov a podpory vyraďovania,
e)
nákladov pokrývajúcich činnosti súvisiace s prípravou a realizáciou investičných projektov.
(5)
Oprávnenými nákladmi nie sú
a)
náklady podľa § 12 ods. 3 zákona,
b)
odpisy dlhodobého hmotného majetku, ktorého obstaranie je financované z iných zdrojov ako zo zdrojov prijímateľa finančných prostriedkov jadrového fondu,
c)
náklady sankčného charakteru,
d)
náklady, ktoré nie sú daňovým výdavkom podľa osobitného predpisu,1)
e)
výdavky na vyplácané podiely na zisku vrátane podielov na zisku členov štatutárneho orgánu a ďalších orgánov právnickej osoby,
f)
odmeny za výkon funkcie členov štatutárneho orgánu a ďalších orgánov právnickej osoby, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s prijímateľom finančných prostriedkov jadrového fondu,
g)
poistné členov štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s prijímateľom finančných prostriedkov jadrového fondu,
h)
odstupné a odchodné presahujúce výšku ustanovenú osobitným predpisom,2)
i)
cestovné náhrady nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,3)
j)
náklady vyplývajúce z chýb vo výpočtoch a kalkulačných prepočtoch alebo v účtovníctve a duplicitne účtované náklady,
k)
odmeny a dary pri životných jubileách a pri odchode do dôchodku,
l)
príspevky a náklady na rekreačné, regeneračné, rekondičné a ozdravné pobyty, ak povinnosť ich uhrádzania neustanovuje osobitný predpis,4)
m)
náklady na poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,5)
n)
straty z derivátových operácií,
o)
náklady na tvorbu sociálneho fondu nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,6)
p)
príspevky na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,7)
q)
rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad.8)
§ 2
Pravidlá tvorby a aktualizácie cien vlastných výkonov prijímateľa finančných prostriedkov jadrového fondu
(1)
Ceny vlastných výkonov prijímateľa finančných prostriedkov jadrového fondu na príslušný kalendárny rok zohľadňujú skutočnú výšku nákladov vynaložených účelne, hospodárne, efektívne a účinne v predchádzajúcich rokoch, alokačné koeficienty platné v príslušnom kalendárnom roku, toky rádioaktívnych odpadov schválené na príslušný kalendárny rok, obchodný plán a finančný rozpočet prijímateľa finančných prostriedkov jadrového fondu schválený na príslušný kalendárny rok, schválený strednodobý obchodný plán a schválený strednodobý finančný rozpočet prijímateľa finančných prostriedkov jadrového fondu.
(2)
Fakturácia vlastných výkonov prijímateľa finančných prostriedkov jadrového fondu sa vykonáva do odsúhlasenia nových cenových kalkulácií jadrovým fondom v príslušnom kalendárnom roku podľa cenových kalkulácií platných pre predchádzajúci kalendárny rok. Po odsúhlasení nových cenových kalkulácií jadrovým fondom sa cenové rozdiely vysporiadajú dobropisom alebo ťarchopisom za obdobie od začiatku príslušného kalendárneho roka podľa nových cenových kalkulácií na príslušný kalendárny rok. Ak sa v príslušnom kalendárnom roku vykonáva nová činnosť vlastných výkonov prijímateľa finančných prostriedkov jadrového fondu, nová cenová kalkulácia a fakturácia sa uskutočňuje na základe predbežnej cenovej kalkulácie až do odsúhlasenia novej cenovej kalkulácie jadrovým fondom.
§ 3
Štruktúra a rozsah cenovej kalkulácie vlastných výkonov
(1)
Cenová kalkulácia zahŕňa oprávnené náklady v členení na
a)
spotrebované nákupy,
b)
služby,
c)
osobné náklady,
d)
dane a poplatky,
e)
iné náklady na hospodársku činnosť,
f)
odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku,
g)
finančné náklady,
h)
vnútropodnikové náklady.
(2)
Cenová kalkulácia nezahŕňa
a)
ziskovú prirážku,
b)
náklady, ktoré nie sú oprávnenými nákladmi podľa § 1 ods. 5.
(3)
Súčasťou cenovej kalkulácie na príslušný kalendárny rok je odôvodnenie cenovej kalkulácie opisujúce princíp prerozdelenia vnútropodnikových nákladov, významné medziročné odchýlky v jednotlivých položkách cenovej kalkulácie presahujúce jednu desatinu z výšky položky cenovej kalkulácie z predchádzajúceho roka a iné skutočnosti vplývajúce na cenu kalkulačnej jednotky vlastných výkonov.
(4)
Súčasťou cenových kalkulácií na príslušný kalendárny rok je príloha, ktorou je čestné vyhlásenie prijímateľa finančných prostriedkov jadrového fondu o tom, že cenové kalkulácie neobsahujú náklady, ktoré nie sú oprávnenými nákladmi podľa § 1 ods. 5, neobsahujú ziskovú prirážku a sú zostavené s odbornou starostlivosťou a so zohľadnením
a)
skutočnej výšky nákladov vynaložených v predchádzajúcich rokoch,
b)
alokačných koeficientov platných v príslušnom kalendárnom roku,
c)
tokov rádioaktívnych odpadov schválených na príslušný kalendárny rok,
d)
obchodného plánu a finančného rozpočtu prijímateľa finančných prostriedkov jadrového fondu schváleného na príslušný kalendárny rok,
e)
schváleného strednodobého obchodného plánu a strednodobého finančného rozpočtu prijímateľa finančných prostriedkov jadrového fondu.
§ 4
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2019.
Peter Žiga v. r.
1)
§ 19 až 21 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 76 a 76a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
4)
§ 11 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
6)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
7)
§ 152 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
8)
§ 59 ods. 13 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia č. MF/26312/2009-74 (oznámenie č. 518/2009 Z. z.).