308/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

308
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 2. októbra 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. d) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 písmeno c) znie:
„c)
výhľad z miesta vodiča je veľmi zhoršený cez zónu čistenia stieračmi čelného skla, ak
1.
v zóne čistenia stieračmi čelného skla stieračom bezprostredne pred vodičom sa nachádza poškodenie akéhokoľvek typu väčšie ako 20 mm alebo
2.
v zóne čistenia stieračmi čelného skla inej ako v bode 1 sa nachádza
2a.
viac ako päť poškodení akéhokoľvek typu veľkosti od 20 mm do 50 mm alebo
2b.
jednotlivé poškodenie väčšie ako 50 mm,“.
2.
V § 4 ods. 5 sa slovo „najväčšej“ nahrádza slovom „celkovej“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa za slovo „Trvalé“ vkladá slovo „dopravné“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 49 sa slová „15194 Bicykle + A1“ nahrádzajú slovami „15194+A1 Bicykle“.
5.
V § 31 odsek 6 znie:
„(6)
Za bicykel s pomocným motorčekom sa nepovažuje vozidlo, ktoré možno zaradiť do kategórie L.“.
6.
§ 32 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Za kolobežku s pomocným motorčekom sa nepovažuje vozidlo, ktoré možno zaradiť do kategórie L.“.
7.
V § 36 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).
8.
V prílohe č. 2 časti B odsek 3 znie:
„(3)
Obsah lekárničky musí byť neporušený, vizuálne v poriadku a nesmie vykazovať známky znečistenia alebo iného znehodnotenia. Lekárnička sa vo vozidle ukladá tak, že na ňu nedopadá priame slnečné žiarenie. Úložný priestor lekárničky musí byť suchý a čistý a musí byť ľahko prístupný. Lekárnička podľa časti A odseku 1 písm. c) sa vo vozidle umiestňuje na označenom a prístupnom mieste v priestore vozidla určeného pre cestujúcich.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.
Arpád Érsek v. r.