305/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020 do 30.06.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

305
ZÁKON
z 11. septembra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 300/2016 Z. z. a zákona č. 43/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
3.
V § 22e ods. 1 sa za slová „§ 22c,“ vkladajú slová „vrátane názvu nadnárodnej skupiny podnikov a názvu hlavného materského subjektu,“.
4.
V § 22e ods. 2 sa za slová „Ak základný subjekt“ vkladá čiarka a slová „ktorý je rezidentom na daňové účely v Slovenskej republike,“ a za slovo „účely,“ sa vkladajú slová „názov nadnárodnej skupiny podnikov a názov hlavného materského subjektu,“.
5.
V § 22e ods. 3 sa za slovo „vznik“ vkladajú slová „alebo zánik“.
6.
V § 22f ods. 1 sa slová „Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „finančného riaditeľstva“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo ak podáva oznámenie podľa § 22e ods. 1 alebo ods. 2“.
7.
V § 22f ods. 4 sa slová „Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „finančné riaditeľstvo“.
8.
Doterajší text § 23 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Pri automatickej výmene informácií sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu.1)“.
Čl. III
Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 300/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 písm. c) úvodnej vete sa za slová „viazaný finančný agent“ vkladá čiarka a slová „finančná inštitúcia v súlade s odporúčaniami medzivládnej inštitúcie Finančnej akčnej skupiny“.
2.
V § 8 ods. 2 písm. a) druhom bode sa vypúšťajú slová „alebo adresa miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou bydliska“.
3.
V § 8 ods. 2 písm. a) sa za tretí bod vkladá nový štvrtý bod, ktorý znie:
„4.
názov štátu rezidencie na daňové účely,“.
Doterajšie body 4 a 5 sa označujú ako body 5 a 6.
4.
V § 8 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
názov štátu rezidencie na daňové účely.“.
5.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Oznamujúca finančná inštitúcia, ktorá ukončí činnosť alebo zanikne počas oznamovacieho obdobia, oznámi informácie podľa odseku 1 za kalendárny rok alebo za iné primerané oznamovacie obdobie vo vlastnom mene, prostredníctvom právneho zástupcu alebo právneho nástupcu v lehote do 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa plní oznamovacia povinnosť.“.
6.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia a slovenská neoznamujúca finančná inštitúcia, ktorá zanikla alebo ukončila svoju činnosť, oznámi príslušnému orgánu Slovenskej republiky zrušenie registračného čísla bezodkladne po jeho zrušení príslušným orgánom Spojených štátov amerických.“.
7.
V § 14 ods. 2 sa za slovo „inštitúcia“ vkladajú slová „a slovenská neoznamujúca finančná inštitúcia, ktorá má pridelené identifikačné číslo podľa dohody FATCA,“.
8.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia, ktorá ukončí činnosť alebo zanikne počas oznamovacieho obdobia, oznámi informácie podľa odseku 1 za kalendárny rok alebo za primerané oznamovacie obdobie vo vlastnom mene alebo prostredníctvom právneho zástupcu alebo právneho nástupcu v lehote do 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa plní oznamovacia povinnosť.“.
9.
V § 22 ods. 1 sa za slovo „účtu“ vkladá čiarka a slová „osoba konajúca v mene držiteľa finančného účtu13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a) Napríklad § 5 ods. 1 písm. j) zákona č. 297/2008 Z. z. v znení zákona č. 52/2018 Z. z.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020 okrem čl. I bodov 1, 2, 9 až 12 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2020.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.