303/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

303
ZÁKON
z 12. septembra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 470/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 450/2002 Z. z., zákona č. 472/2003 Z. z., zákona č. 546/2004 Z. z., zákona č. 195/2007 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 114/2010 Z. z., zákona č. 349/2011 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 36/2014 Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z., zákona č. 30/2015 Z. z., zákona č. 376/2016 Z. z. a zákona č. 91/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a, 1aa a 1ac znejú:
„1a) Čl. 1 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/625.
1aa) Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1ac) Napríklad nariadenie (ES) č. 178/2002 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 1830/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.13/zv. 32, Ú. v. EÚ L 268, 18. 10. 2003) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 34, Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny (Ú. v. EÚ L 338, 22. 12. 2005) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (Ú. v. ES L 364, 20. 12. 2006) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39, 13. 2. 2008) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14. 12. 2012), čl. 73 až 91 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L 95, 7. 4. 2017).“.
2.
V § 1 ods. 3 sa za slovo „výrobkami“ vkladajú slová „s výnimkou úradných kontrol podľa osobitného predpisu“.
3.
V § 1 ods. 4 sa nad slovom „vodou“ vypúšťa odkaz 1ab.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1ab sa vypúšťa.
4.
V § 2 písm. a) sa slová „spotrebiteľom a potravín na osobitné výživové účely vrátane dietetických potravín na osobitné medicínske účely ustanovené osobitným predpisom,1b)“ nahrádzajú slovami „spotrebiteľom; potravinou sa rozumie aj potravina podľa osobitných predpisov,1aca)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aca znie:
„1aca) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje smernica Rady 92/52/EHS, smernica Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Ú. v. EÚ L 181, 29. 6. 2013) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 (Ú. v. EÚ L 327, 11. 12. 2015).“.
5.
V § 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená c) až g).
6.
V § 2 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).
7.
V § 2 písmeno f) znie:
„f)
predajom na diaľku predaj potravín vrátane výživových doplnkov prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku.1ad)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1ad znie:
„1ad) Čl. 2 ods. 2 písm. u) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 v platnom znení.
§ 2 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 173/2015 Z. z.“.
8.
V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
označovanie hotových pokrmov a jedál obsahujúcich mäso údajom o krajine pôvodu1ae) mäsa.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1ae znie:
„1ae) Čl. 9 ods. 1 písm. i) a čl. 44 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 v platnom znení.
Čl. 60 a 61 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10. 2013) v platnom znení.
Čl. 5 až 7 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1337/2013 z 13. decembra 2013, ktorým sa stanovujú pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, pokiaľ ide o uvedenie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu pre čerstvé, chladené a mrazené mäso zo svíň, oviec, kôz a hydiny (Ú. v. EÚ L 335, 14. 12. 2013).“.
9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b) Nariadenie (EÚ) 2015/2283.“.
10.
V § 3 ods. 2 písmeno g) znie:
„g)
požiadavky na
1.
počiatočnú dojčenskú výživu,1g)
2.
následnú dojčenskú výživu,1h)
3.
potraviny spracované na báze obilnín,1i)
4.
detské potraviny,1j)
5.
potraviny na osobitné lekárske účely,1k)
6.
potraviny ako celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti,1l)
7.
výživové doplnky,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1g až 1l znejú:
„1g) Čl. 2 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 609/2013 v platnom znení.
1h) Čl. 2 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 609/2013 v platnom znení.
1i) Čl. 2 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 609/2013 v platnom znení.
1j) Čl. 2 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 609/2013 v platnom znení.
1k) Čl. 2 ods. 2 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 609/2013 v platnom znení.
1l) Čl. 2 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 609/2013 v platnom znení.“.
11.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1e a 2a znejú:
„1e) Napríklad nariadenie (ES) č. 178/2002 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 852/2004 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) 2017/625.
2a) Nariadenie (ES) č. 852/2004 v platnom znení.“.
12.
V § 4 ods. 3 písm. d) sa slová „všeobecne záväzného právneho predpisu.3)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov.3)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3) § 51 ods. 1 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 22 ods. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 544/2011 Z. z.“.
13.
V § 6 ods. 2 sa slová „§ 23 ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 13“.
14.
V § 6 ods. 3 písmená a) až c) znejú:
„a)
nové potraviny,8aa) ktoré sú povolené Európskou komisiou a zaradené do únijného zoznamu povolených nových potravín alebo ktoré sa používajú ako zložka do potravín alebo ako zložka na potravinách v súlade s podmienkami použitia a požiadavkami na ich označovanie podľa osobitných predpisov,8ab)
b)
počiatočnú dojčenskú výživu, následnú dojčenskú výživu, potraviny spracované na báze obilnín, detské potraviny, potraviny na osobitné lekárske účely a potraviny ako celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti, ak spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu,8ac)
c)
minerálne vody dovážané z tretích krajín so súhlasom podľa osobitného predpisu,8ad)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8aa až 8ad znejú:
„8aa) Čl. 3 ods. 2 písm. a) a c) nariadenia (EÚ) 2015/2283.
8ab) Nariadenie (EÚ) 2015/2283.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 z 20. decembra 2017, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách (Ú. v. EÚ L 351, 30. 12. 2017) v platnom znení.
8ac) Nariadenie (EÚ) č. 609/2013 v platnom znení.
8ad) § 5 ods. 1 a § 6 ods. 8 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečivých kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
15.
V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
výživové doplnky, ak spĺňajú požiadavky podľa tohto zákona a osobitných predpisov.8cc)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8cc znie:
„8cc) Napríklad nariadenie (ES) č. 178/2002 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 852/2004 v platnom znení.“.
16.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:
„8b) Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
17.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8dad a 8ea znejú:
„8dad) § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 4 ods. 2 a kapitola I prílohy II nariadenia (ES) č. 852/2004 v platnom znení.
8ea) Čl. 9 ods. 1 písm. e) a čl. 32 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/625.“.
18.
V § 7a odsek 1 znie:
„(1)
Požiadavky ustanovené týmto zákonom sa neuplatnia na potraviny, ktoré boli vyrobené alebo umiestnené na trh v súlade s právom niektorého členského štátu Európskej únie alebo Európskeho združenia voľného obchodu, ktorý je súčasne zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“).“.
19.
§ 7b znie:
㤠7b
(1)
Prevádzkovateľ, ktorý dováža potraviny z tretích krajín, je povinný podať informáciu príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe do elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy o dovoze týchto potravín najneskôr jeden pracovný deň pred ich dovozom.
(2)
Prevádzkovateľ, ktorý v mieste určenia prijíma dodávku produktov živočíšneho pôvodu, nespracovaného ovocia alebo nespracovanej zeleniny z iného členského štátu, je povinný podať informáciu príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe do elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy o dodávke týchto potravín najneskôr 24 hodín po ich prijatí.
(3)
Informácia o dovoze podľa odseku 1 alebo informácia o dodávke podľa odseku 2 musí obsahovať údaje o
a)
mieste určenia dovozu potraviny alebo dodávky potraviny,
b)
krajine pôvodu zásielky,8f)
c)
druhu dovezenej potraviny alebo dodanej potraviny,
d)
množstve každého druhu dovezenej potraviny alebo dodanej potraviny,
e)
druhu obalu alebo baliaceho materiálu, v ktorom sa dovezená potravina alebo dodaná potravina nachádza alebo je zabalená,
f)
označení identifikujúcom dovezenú potravinu alebo dodanú potravinu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8f znie:
„8f) Čl. 3 ods. 37 nariadenia (EÚ) 2017/625.“.
20.
V § 8 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa osobitného predpisu.8g)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8g znie:
„8g) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS (Ú. v. EÚ L 338, 13. 11. 2004) v platnom znení.“.
21.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9aaa a 9aac znejú:
„9aaa) Napríklad nariadenie (ES) č. 110/2008 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012.
9aac) Čl. 49 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.“.
22.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Zariadenie spoločného stravovania9abca) je pri hotovom pokrme alebo jedle z mäsa povinné zabezpečiť pre spotrebiteľa v písomnej forme na dobre viditeľnom mieste údaj o krajine pôvodu mäsa. Údaj o krajine pôvodu mäsa podľa prvej vety je zariadenie spoločného stravovania povinné získať od subjektu, od ktorého mäso kúpi, a v rovnakom rozsahu tento údaj poskytnúť spotrebiteľovi. Povinnosť podľa tohto odseku sa vzťahuje na bravčové mäso, hovädzie mäso, mäso z oviec, kôz a hydiny. Povinnosť podľa tohto odseku nevzniká pri polotovaroch. Podrobnosti o označovaní hotových pokrmov a jedál obsahujúcich mäso údajom o krajine pôvodu mäsa ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
23.
V § 9a ods. 6 prvej vete sa nad slovom „prípustnosť“ vypúšťa odkaz 9aad.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9aad sa vypúšťa.
24.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9aae znie:
„9aae) Čl. 49 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.“.
25.
V § 9a odseky 7 až 9 znejú:
„(7)
Kontrolu vykonávanú na overovanie dodržiavania špecifikácie poľnohospodárskych produktov a potravín s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením, označením zaručenej tradičnej špeciality alebo liehovín so zemepisným označením pred ich umiestnením na trh podľa osobitných predpisov9aaf) vykonáva orgán alebo organizácia poverená ministerstvom podľa § 22 ods. 4. Spôsobilosť na výkon tejto činnosti musí byť preukázaná osvedčením o akreditácii9aag) na certifikáciu výrobkov.9ab) Orgán alebo organizácia poverená ministerstvom o výsledku tejto kontroly písomne informuje ministerstvo.
(8)
Ministerstvo vykonáva inšpekciu v orgáne alebo organizácii, ktoré poverilo kontrolou vykonávanou na overovanie dodržiavania špecifikácie poľnohospodárskych produktov a potravín s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením, označením zaručenej tradičnej špeciality alebo liehovín so zemepisným označením.
(9)
Úradnú kontrolu poľnohospodárskych produktov a potravín s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením, označením zaručenej tradičnej špeciality, označením nepovinnými výrazmi kvality podľa osobitného predpisu9aba) alebo liehovín so zemepisným označením podľa osobitného predpisu9abb) vykonávajú orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy podľa osobitného predpisu.9abc) Ak ide o zariadenia spoločného stravovania,9abca) úradnú kontrolu podľa predchádzajúcej vety vykonávajú orgány štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva (ďalej len „orgán verejného zdravotníctva“).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9aaf, 9aag, 9ab až 9abca znejú:
„9aaf) Čl. 22 nariadenia (ES) 110/2008 v platnom znení.
Čl. 37 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.
9aag) § 2 písm. d) a § 5 ods. 5 zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 307/2013 Z. z.
9ab) Napríklad STN EN ISO/IEC 17065 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu výrobkov, procesov a služieb (01 5256).
9aba) Čl. 4, 5, 17, 18, 27 až 29 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.
9abb) Nariadenie (ES) č. 110/2008 v platnom znení.
9abc) Nariadenie (EÚ) 2017/625.
9abca) § 26 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z.“.
26.
V § 9a sa vypúšťajú odseky 10 a 14.
Doterajšie odseky 11 až 13 sa označujú ako odseky 10 až 12.
27.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9abd a 9abe znejú:
„9abd) Čl. 22 nariadenia (ES) č. 110/2008 v platnom znení.
Čl. 37 nariadenia (EÚ) 1151/2012.
9abe) Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
28.
V § 12 ods. 1 písmeno i) znie:
„i)
je povinný počiatočnú dojčenskú výživu, následnú dojčenskú výživu, potraviny spracované na báze obilnín, detské potraviny, potraviny na osobitné lekárske účely, potraviny ako celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti, výživové doplnky, nové potraviny a geneticky modifikované potraviny umiestňovať na trh len balené,“.
29.
V § 12 ods. 1 písm. k) sa za slovo „potravín“ vkladajú slová „vrátane potravín podľa § 3 ods. 2 písm. g)“.
30.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Podrobnosti o propagácii a marketingu poľnohospodárskych výrobkov a potravín ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
31.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9abg, 9b, 9bb až 9bd, 10a a 10b znejú:
„9abg) § 5 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9b) § 19 a § 52 až 54 zákona č. 157/2018 Z. z.
9bb) Zákon č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon) v znení zákona č. 177/2018 Z. z.
9bc) Čl. 11 až 14 nariadenia (EÚ) 2017/625.
9bd) Kapitola V nariadenia (EÚ) 2017/625.
10a) Čl. 2 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625.
10b) Čl. 137 a 138 nariadenia (EÚ) 2017/625.“.
32.
V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z.“ nahrádza citáciou „č. 136/2010 Z. z.“.
33.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b znejú:
„11a) Čl. 34 až 36 nariadenia (EÚ) 2017/625.
11b) Čl. 34 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/625.“.
34.
V § 20 ods. 5 prvej vete sa nad slovom „činnosti“ vypúšťa odkaz 11c.
35.
V § 20 ods. 5 druhej vete sa nad slová „kontrol potravín“ umiestňuje odkaz 11c.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11c znie:
„11c) Čl. 79 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/625.“.
36.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12a až 12ab znejú:
„12a) Čl. 138 nariadenia (EÚ) 2017/625.
12aa) Čl. 138 ods. 2 písm. g) nariadenia (EÚ) 2017/625.
12ab) Čl. 138 ods. 2 písm. h) a j) nariadenia (EÚ) 2017/625.“.
37.
V § 20 ods. 14 úvodnej vete sa slová „zhromažďuje v informačnom systéme, ktorý vedie“ nahrádzajú slovami „a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad verejného zdravotníctva“) zhromažďujú v informačných systémoch, ktoré vedú“.
38.
V § 20 ods. 15 sa slová „je oprávnená využívať údaje z informačného systému“ nahrádzajú slovami „a úrad verejného zdravotníctva sú oprávnené využívať údaje z informačných systémov“.
39.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12b,14a až 14d znejú:
„12b) Čl. 4 nariadenia (EÚ) 2017/625.
14a) Čl. 113 nariadenia (EÚ) 2017/625.
14b) Čl. 28 a 29 nariadenia (EÚ) 2017/625.
14c) Čl. 109 až 111 nariadenia (EÚ) 2017/625.
14d) Čl. 115 nariadenia (EÚ) 2017/625.“.
40.
§ 21a sa vypúšťa.
41.
V § 22 ods. 3 sa slová „a ministerstvo zdravotníctva vymenúvajú“ nahrádzajú slovom „vymenúva“.
42.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a) Čl. 103 nariadenia (EÚ) 2017/625.“.
43.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ministerstvo poveruje orgán alebo organizáciu vykonávaním kontroly overovania dodržiavania špecifikácie poľnohospodárskych produktov a potravín s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením, označením zaručenej tradičnej špeciality alebo liehovín so zemepisným označením pred ich umiestnením na trh.“.
44.
V § 23 ods. 1 úvodnej vete a odseku 2 úvodnej vete sa nad slovo „kontrolu“ umiestňuje odkaz 17aa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17aa znie:
„17aa) Čl. 14 nariadenia (EÚ) 2017/625.“.
45.
V § 23 ods. 1 písm. b) druhom bode sa nad slová „v poľnohospodárskej prvovýrobe“ umiestňuje odkaz 17b.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17b znie:
„17b) Príloha I k nariadeniu (ES) č. 852/2004 v platnom znení.“.
46.
V § 23 ods. 2 úvodnej vete sa slová „štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva8b) (ďalej len „orgán verejného zdravotníctva“)“ nahrádzajú slovami „verejného zdravotníctva“.
47.
V § 23 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
výživových doplnkov, materiálov a predmetov určených na styk s potravinami, počiatočnej dojčenskej výživy, následnej dojčenskej výživy, potravín spracovaných na báze obilnín, detských potravín, potravín na osobitné lekárske účely a potravín ako celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti,“.
48.
V § 23 odsek 3 znie:
„(3)
Orgány úradnej kontroly potravín podľa kompetencií uvedených v odsekoch 1 a 2 v spolupráci s Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky určia hraničné kontrolné stanice17c) na účely vykonávania úradných kontrol potravín; o tejto skutočnosti informujú Európsku komisiu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17c znie:
„17c) Čl. 3 ods. 38, čl. 59, 60 a 61 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/625.“.
49.
V § 23 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak hraničná kontrolná stanica nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,17ca) príslušný orgán úradnej kontroly potravín zruší alebo pozastaví jej činnosť17cb) a o zrušení alebo pozastavení činnosti hraničnej kontrolnej stanice informuje Európsku komisiu a ostatné členské štáty.“.
Doterajšie odseky 4 až 12 sa označujú ako odseky 5 až 13.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17ca a 17cb znejú:
„17ca) Čl. 64 nariadenia (EÚ) 2017/625.
17cb) Čl. 62 a 63 nariadenia (EÚ) 2017/625.“.
50.
V § 23 odsek 5 znie:
„(5)
Prevádzkovateľ zodpovedný za dovoz potravín z tretích krajín alebo za dodávku produktov živočíšneho pôvodu, nespracovaného ovocia a nespracovanej zeleniny z iného členského štátu alebo jeho zástupca je povinný uhradiť výdavky, ktoré vznikli príslušným orgánom úradnej kontroly potravín v súvislosti s činnosťou uvedenou v osobitnom predpise.17d) Výpočet výdavkov, ktoré vznikli príslušným orgánom úradnej kontroly potravín v súvislosti s touto činnosťou, upravujú osobitné predpisy.17da)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17d a 17da znejú:
„17d) Čl. 79 až 81 nariadenia (EÚ) 2017/625.
17da) Napríklad čl. 82 nariadenia (EÚ) 2017/625, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 493/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 79/2010 Z. z.“.
51.
V § 23 odsek 7 znie:
„(7)
Štátna veterinárna a potravinová správa a úrad verejného zdravotníctva určujú dokumentované postupy úradných kontrol potravín podľa § 18 až 20a zákona a osobitného predpisu9abc) a vykonávajú vnútorné audity svojej činnosti.17e) Vnútorné audity úradných kontrol potravín uskutočňovaných
a)
regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami vykonáva štátna veterinárna a potravinová správa,
b)
regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva vykonáva úrad verejného zdravotníctva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17e znie:
„17e) Čl. 6 nariadenia (EÚ) 2017/625.“.
52.
V § 23 ods. 8 sa za slovo „správy“ vkladajú slová „a orgán verejného zdravotníctva v súlade s kompetenciami vymedzenými v odsekoch 1 a 2“ a slová „miestach vstupu podľa osobitného predpisu.17f)“ sa nahrádzajú slovami „miestach podľa osobitného predpisu.17f)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17f znie:
„17f) Čl. 61 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/625.“.
53.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17fa a 17g znejú:
„17fa) § 7 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17g) Čl. 5 ods. 4 a príloha II k nariadeniu (EÚ) 2017/625.“.
54.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Orgány úradnej kontroly potravín vydávajú úradný certifikát18) prevádzkovateľom, ktorí umiestňujú potraviny na trh tretej krajiny. Úradný certifikát sa vydáva len prevádzkovateľom, ktorí vyrábajú potraviny v prevádzkarniach so sídlom na území Slovenskej republiky a u ktorých sa vykonáva úradná kontrola potravín.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:
„18) Čl. 87 až 89 nariadenia (EÚ) 2017/625.“.
55.
V § 25 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Akreditované úradné laboratóriá sa poverujú písomne na základe odporúčania štátnej veterinárnej a potravinovej správy alebo úradu verejného zdravotníctva.“.
56.
V § 25 ods. 3 sa slovo „Spoločenstva“ nahrádza slovami „Európskej únie“.
57.
Poznámky pod čiarou k odkazom 21a až 21c, 22 a 23 znejú:
„21a) Čl. 37 nariadenia (EÚ) 2017/625.
21b) Čl. 100 a 101 nariadenia (EÚ) 2017/625.
21c) Čl. 101 nariadenia (EÚ) 2017/625.
22) § 10 ods. 1 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 56/2018 Z. z.
23) § 19 ods. 1 písm. c) a § 22 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
58.
V § 27 sa nad slovom „potravín“ vypúšťa odkaz 24.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 sa vypúšťa.
59.
V § 28 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú slová „alebo nesplní povinnosť podľa § 9 ods. 5 prvej vety,“.
60.
V § 28 ods. 2 písmeno j) znie:
„j)
umiestňuje na trh nové potraviny, ktoré nie sú povolené Európskou komisiou a nie sú zaradené do únijného zoznamu povolených nových potravín alebo ktoré sa nepoužívajú ako zložka do potravín alebo ako zložka na potravinách v súlade s podmienkami použitia a požiadavkami na ich označovanie podľa osobitných predpisov,8ab)“.
61.
V § 28 ods. 2 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k)
umiestňuje na trh výživové doplnky, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa tohto zákona a osobitných predpisov,8cc)“.
Doterajšie písmená k) až o) sa označujú ako písmená l) až p).
62.
V § 28 ods. 6 a 7 sa za slovo „porušeniu“ vkladajú slová „tých istých“.
63.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24b znie:
„24b) Čl. 138 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625.“.
64.
V § 28 ods. 12 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní“ nahrádzajú slovami „správny poriadok“.
65.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27, 27aa a 27aaa znejú:
„27) Čl. 2 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení.
27aa) Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27aaa) § 5 písm. n) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
66.
V § 30 ods. 3 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
67.
V § 31 ods. 2 sa slová „vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní27a)“ nahrádzajú slovami „vzťahuje správny poriadok“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a sa vypúšťa.
68.
Za § 31af sa vkladá § 31ag, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31ag
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 14. decembra 2019
Konania o uložení pokuty podľa § 28 začaté a právoplatne neskončené do 13. decembra 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 13. decembra 2019.“.
69.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2, 2b, 4, 5, 8, 8bb, 10, 15 až 17, 21 a 24c sa vypúšťajú.
70.
V prílohe č. 1 časti „Kategórie výrobkov“ písmeno v) znie:
„v)
počiatočná dojčenská výživa,“.
71.
V prílohe č. 1 časti „Kategórie výrobkov“ sa za písmeno v) vkladajú nové písmena x) až ab), ktoré znejú:
„x)
následná dojčenská výživa,
y)
potraviny spracované na báze obilnín,
z)
detské potraviny,
aa)
potraviny na osobitné lekárske účely,
ab)
potraviny ako celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti,“.
Doterajšie písmená x) až z) sa označujú ako písmená ac) až ae).
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 14. decembra 2019.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.