299/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

299
ZÁKON
z 11. septembra 2019
o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a o zmene zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Tento zákon ustanovuje orgán dohľadu nad dodržiavaním povinností obchodníka1) pri cezhraničnom obchode s tovarom a službami vrátane online predaja, orgán na pomoc spotrebiteľom2) v prípade sporu s obchodníkom a sankcie.
§ 2
Dohľad nad dodržiavaním povinností obchodníka podľa čl. 3 až 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 o riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2018/302“) v cezhraničnom vzťahu k zákazníkovi3) vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia4) postupom podľa osobitných predpisov.5)
§ 3
(1)
Slovenská obchodná inšpekcia uloží obchodníkovi, ktorý poruší povinnosť podľa čl. 3 až 5 nariadenia (EÚ) 2018/302, pokutu od 100 eur do 25 000 eur.
(2)
Ak do jedného roka odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa odseku 1 obchodník opakovane poruší povinnosť podľa čl. 3 až 5 nariadenia (EÚ) 2018/302, Slovenská obchodná inšpekcia zvýši obchodníkovi pokutu až do 50 000 eur.
(3)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď Slovenská obchodná inšpekcia zistila porušenie povinnosti podľa čl. 3 až 5 nariadenia EÚ 2018/302, najneskôr však do troch rokov odo dňa spáchania skutku.
(4)
Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(5)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
(6)
Na konanie o ukladaní pokút podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok.
§ 4
Praktickú pomoc spotrebiteľom v prípade sporu medzi spotrebiteľom a obchodníkom poskytuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
Čl. II
Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 22/2004 Z. z., zákona č. 451/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 646/2005 Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 78/2012 Z. z., zákona č. 301/2012 Z. z., zákona č. 142/2013 Z. z., zákona č. 367/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. a) sa slová: „dohľad nad trhom podľa osobitného predpisu,1aa)“ nahrádzajú slovami „dohľad nad trhom podľa osobitných predpisov,1aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aa) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 o riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES (Ú. v. EÚ L 60I, 2. 3. 2018), zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.
1)
Čl. 2 bod 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 o riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES (Ú. v. EÚ L 60I, 2. 3. 2018).
2)
Čl. 2 bod 12 nariadenia (EÚ) 2018/302.
3)
Čl. 2 bod 13 nariadenia (EÚ) 2018/302.
4)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2394 z 12. decembra 2017 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a o zrušení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 345, 27. 12. 2017) v platnom znení.
Zákon č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.