296/2019 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

296
ZÁKON
z 11. septembra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 332/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. a) sa za slová „Kjótskeho protokolu“ vkladajú slová „k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (ďalej len „Kjótsky protokol“)“.
2.
V § 2 sa vypúšťajú písmená i) a j).
Doterajšie písmená k) až o) sa označujú ako písmená i) až m).
3.
V § 2 písm. i) sa za slová „členského štátu Európskej únie“ vkladajú slová „alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore“.
4.
§ 2 sa dopĺňa písmenami n) až r), ktoré znejú:
„n)
povinným účastníkom systému obchodovania prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B, pre ktorú získal povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov, a prevádzkovateľ lietadla podľa § 12 ods. 3,
o)
dobrovoľným účastníkom systému obchodovania prevádzkovateľ každej prevádzky prevádzkovanej na území Slovenskej republiky, pre ktorú získal povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov na základe podanej žiadosti,
p)
novým účastníkom systému obchodovania prevádzkovateľ prevádzky, ktorá vykonáva jednu alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B a ktorá získala povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov po prvýkrát po 30. júni 2019 pre obdobie piatich rokov začínajúce 1. januárom 2021 a po 30. júni 2024 pre obdobie piatich rokov začínajúce 1. januárom 2026,
q)
výrobcom elektrickej energie prevádzkovateľ prevádzky, ktorá od 1. januára 2005 vyrábala elektrickú energiu na predaj tretím stranám a v ktorej sa nevykonávala iná činnosť uvedená v prílohe č. 1 tabuľkách A a B okrem spaľovania palív,
r)
modernizačným fondom fond zriadený Európskou úniou v rámci systému obchodovania, ktorý je určený na podporu investícií, na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti.“.
5.
V § 3 ods. 2 písm. i) sa slovo „schémy“ nahrádza slovami „systému obchodovania“.
6.
V § 6 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
7.
V § 7 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 2 až 7.
8.
V § 7 ods. 4 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
9.
V § 7 ods. 6 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
10.
V § 9 odsek 1 znie:
(1) Ministerstvo predloží Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) zoznam prevádzok, v ktorých sa počas obdobia piatich rokov začínajúceho od 1. januára 2021 vykonáva jedna alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B s použitím elektronickej šablóny poskytnutej Komisiou podľa osobitného predpisu.8) Tento zoznam obsahuje informácie o výrobnej činnosti, prenose tepla a plynov, výrobe elektrickej energie a emisiách na úrovni častí prevádzky za päť kalendárnych rokov pred jeho predložením. Tento zoznam ministerstvo predkladá Komisii aj pre každé nasledujúce päťročné obchodovateľné obdobie.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/331 z 19. decembra 2018, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES platné v celej Únii (Ú. v. EÚ L 59, 27. 2. 2019).“.
11.
V § 10 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
12.
§ 11 sa vypúšťa. Poznámky pod čiarou k odkazom 11 a 11a sa vypúšťajú.
13.
V § 17 ods. 5 sa slová „§ 26 ods. 1 písm. n)“ nahrádzajú slovami „§ 26 ods. 1 písm. m)“ a slová „§ 26 ods. 1 písm. t)“ sa nahrádzajú slovami „§ 26 ods. 1 písm. s)“.
14.
V § 18 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 14 sa označujú ako odseky 2 až 13.
15.
V § 18 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 13 sa označujú ako odseky 3 až 12.
16.
V § 18 ods. 4 úvodnej vete a odseku 5 sa slová „až 4“ nahrádzajú slovami „a 2“.
17.
V § 18 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
35 % sa použije na financovanie projektov reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových plynov, zvyšovania energetickej účinnosti, znižovania spotreby primárnych zdrojov energie, náhrady fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi energie, zavádzania najlepšie dostupných technológií vrátane financovania projektov v odvetví výroby energie s podporou efektívneho a udržateľného diaľkového vykurovania, kogeneračnej výroby elektrickej energie a tepla a v odvetví prenosu a distribúcie energie prostredníctvom schémy štátnej pomoci podľa § 26 ods. 2,“.
18.
V § 18 ods. 4 písm. b) sa slová „30 %“ nahrádzajú slovami „25 %“ a slová „§ 26 ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „§ 26 ods. 3“.
19.
V § 18 ods. 7, 8 a 10 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
20.
V § 18 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Výsledok dohody nemôže byť nižší ako 30 % ročného výnosu z dražieb kvót.“.
21.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Ministerstvo oznámi Komisii, že 30 % z celkového množstva kvót určených na dražbu počas desaťročného obchodovateľného obdobia začínajúceho od 1. januára 2021 prevedie do modernizačného fondu ustanoveného osobitným predpisom. Finančné prostriedky z dražby týchto kvót ministerstvo použije na podporu výrobcov elektrickej energie a výrobcov tepla,17b) ktorí nevykonávajú inú činnosť, ako je uvedená v prílohe č. 1 tabuľkách A a B okrem spaľovania palív.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17b znie:
„17b) § 2 písm. b) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.“.
22.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2067 z 19. decembra 2018 o overovaní údajov a o akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 334, 31. 12. 2018).“.
23.
V § 23 odsek 2 znie:
„(2)
Pri kvótach vydávaných od 1. januára 2021 sa musí uviesť, v ktorom desaťročnom obchodovateľnom období počnúc 1. januárom 2021 sa vydali, pričom platia pre emisie od prvého roka daného obdobia.“.
24.
V § 23 sa vypúšťa odsek 3.
25.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23 a 23a znejú:
„23) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218/30, 13. 8. 2008) a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2067.
23a) Čl. 73 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/2067.“.
26.
V § 26 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až t) sa označujú ako písmená e) až s).
27.
V § 26 ods. 1 písm. g) sa za slovami „s kvótami skleníkových plynov“ nahrádza spojka „a“ čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a správy v súvislosti s finančnými opatreniami v prospech odvetví a pododvetví, u ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie,“.
28.
V § 26 ods. 1 písm. r) sa slová „§ 18 ods. 13“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 11“.
29.
V § 26 sa odsek 1 dopĺňa písmenami t) a u), ktoré znejú:
„t)
spravuje prostriedky pridelené Slovenskej republike z modernizačného fondu,
u)
schvaľuje plán metodiky monitorovania a jeho zmeny podľa osobitného predpisu.25a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
„25a) Delegované nariadenie (EÚ) 2019/331.“.
30.
V § 26 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
31.
§ 26 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pripraví a zašle Komisii na notifikáciu schému štátnej pomoci na financovanie projektov v rámci modernizačného fondu.“.
32.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
„26a) Čl. 31 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/2067.“.
33.
V § 29 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
34.
V § 32 ods. 1 sa za slovom „dochádza“ vypúšťa čiarka a slová „údaje o používaní jednotiek zníženia emisií (ERU) a jednotiek certifikovaného zníženia emisií (CER)“.
35.
§ 32 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Ministerstvo do troch mesiacov od konca každého kalendárneho roka zverejní na svojom webovom sídle celkovú sumu kompenzácie poskytnutú v prospech jednotlivých odvetví a pododvetví vystavených skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú z premietania nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie.
(4)
Ministerstvo v každom roku, v ktorom použije na účely podľa odseku 3 viac ako 25 % príjmov z obchodovania s kvótami formou aukcie, zverejní na svojom webovom sídle správu, v ktorej uvedie dôvody presiahnutia tohto množstva.“.
36.
Slová „schéma obchodovania“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „systém obchodovania“ v príslušnom tvare okrem § 38 ods. 1 a § 38b ods. 1 a 2.
37.
Doterajší text prílohy č. 4 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/410 zo 14. marca 2018, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť nákladovo efektívne znižovanie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií a rozhodnutie (EÚ) 2015/1814 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2018).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1, 3, 5, 7 až 9, 13 až 20, 22, 25, 26, 28 až 33, 36 a 37, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. októbra 2019, čl. I bodu 4 § 2 písm. p), bodov 6, 11, 23 a 24, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021, a čl. I bodov 2, 12 a 34, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r .