295/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

295
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 19. septembra 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 328/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 328/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Vzor návrhu na zápis fyzickej osoby-podnikateľa do registra partnerov verejného sektora je uvedený v prílohe č. 2a.
(4)
Vzor návrhu na zápis zmeny údajov o partnerovi verejného sektora, ktorým je fyzická osoba-podnikateľ, je uvedený v prílohe č. 2b.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 10.
2.
V § 1 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Vzor návrhu na výmaz fyzickej osoby-podnikateľa z registra partnerov verejného sektora je uvedený v prílohe č. 6a.“.
Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 10 a 11.
3.
V § 3 ods. 1 sa slová „č. 2 a 4“ nahrádzajú slovami „č. 2, 2b a 4“.
5.
Za prílohu č. 2 sa vkladajú prílohy č. 2a a 2b, ktoré znejú:
7.
Za prílohu č. 6 sa vkladá príloha č. 6a, ktorá znie:
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.
Gábor Gál v. r.