294/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.10.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

294
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. mája 2012 bola v Ženeve prijatá Zmena textu a príloh II až IX a doplnenie nových príloh X a XI k Protokolu o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (oznámenie č. 516/2006 Z. z. a vyhláška ministra zahraničných vecí č. 5/1985 Zb.).

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmenou uznesením č. 520 z 23. marca 2017.

Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prijatí 26. apríla 2017. Listina o prijatí bola uložená 25. mája 2017 u depozitára, ktorým je generálny tajomník Organizácie Spojených národov.

Zmeny nadobudnú platnosť 7. októbra 2019 v súlade s článkom 3 a pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 7. októbra 2019.