293/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

293
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 19. septembra 2019,
ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov hosťujúceho sudcu
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 43a zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2019 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Náhrada zvýšených výdavkov hosťujúceho sudcu zahŕňa zvýšené náklady na cestovné a ubytovanie.
(2)
Výška náhrady zvýšených výdavkov hosťujúceho sudcu sa určuje podľa vzdialenosti medzi miestom trvalého pobytu hosťujúceho sudcu a sídlom okresného súdu, na ktorom hosťujúci sudca vykonáva funkciu sudcu.
(3)
Na účely určenia vzdialenosti podľa odseku 2 je rozhodujúca najkratšia vzdialenosť po pozemných komunikáciách v Slovenskej republike.
(4)
Na účely tejto vyhlášky sa za sídlo Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava III, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V považuje mesto Bratislava a za sídlo Okresného súdu Košice I, Okresného súdu Košice II a Okresného súdu Košice-okolie sa považuje mesto Košice.
§ 2
Nárok na náhradu zvýšených výdavkov hosťujúceho sudcu vzniká, ak
a)
hosťujúci sudca nemá trvalý pobyt v sídle okresného súdu, na ktorom vykonáva funkciu sudcu a
b)
hosťujúcemu sudcovi nie je dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu alebo prerušený výkon funkcie sudcu.
§ 3
(1)
Mesačná výška náhrady zvýšených výdavkov hosťujúceho sudcu je:
a)
130 eur, ak vzdialenosť podľa § 1 je do 100 km,
b)
260 eur, ak vzdialenosť podľa § 1 je nad 100 km do 200 km,
c)
390 eur, ak vzdialenosť podľa § 1 je nad 200 km do 300 km,
d)
520 eur, ak vzdialenosť podľa § 1 je nad 300 km.
(2)
Ak ubytovanie hosťujúcemu sudcovi poskytuje súd, na ktorom vykonáva funkciu, znižuje sa náhrada zvýšených výdavkov podľa odseku 1 o polovicu.
§ 4
(1)
Náhradu zvýšených výdavkov hosťujúceho sudcu vypláca osobný úrad hosťujúceho sudcu mesačne, vždy v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.
(2)
Ak hosťujúci sudca spĺňa podmienky nároku na náhradu zvýšených výdavkov iba počas časti kalendárneho mesiaca, patrí mu pomerná časť tejto náhrady.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2019.
Gábor Gál v. r.