292/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2019 do 18.11.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

292
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 24. septembra 2019,
ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 47 písm. c) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl pre príslušný školský rok (ďalej len „kritériá“).
§ 2
Vstupné kritériá
(1)
Vstupnými kritériami pre jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory sú
a)
analýzy a prognózy vývoja na trhu práce,
b)
násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl na príslušný školský rok,
c)
rámcová prognóza novoprijatých žiakov stredných škôl na príslušný školský rok,
d)
verifikovaná dodatočná potreba trhu práce.
(2)
Násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl a rámcovú prognózu novoprijatých žiakov stredných škôl zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle do 30. apríla kalendárneho roka, ktorý predchádza školskému roku, pre ktorý sa určuje najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl.
§ 3
Všeobecné kritérium a čiastkové kritériá
(1)
Všeobecné kritérium a čiastkové kritériá sa vyhodnocujú pre každý študijný odbor a pre každý učebný odbor príslušnej strednej školy samostatne.
(2)
Všeobecné kritérium je koeficient, ktorý určuje, ako sa stredná škola vo všetkých súhrnne posúdených čiastkových kritériách odlišuje od priemeru všetkých posudzovaných stredných škôl v príslušnom samosprávnom kraji v posudzovanom študijnom odbore alebo v posudzovanom učebnom odbore. Vzorec na výpočet koeficientu je uvedený v prílohe č. 1.
(3)
Vzorec na výpočet najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka pre každú strednú školu pre jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory je uvedený v prílohe č. 2.
§ 4
Čiastkové kritériá pre gymnázium
(1)
Čiastkovými kritériami pre gymnázium sú
a)
pomer miery zamestnanosti absolventov k miere zamestnanosti v príslušnom okrese,
b)
podiel absolventov pokračujúcich v štúdiu na vysokej škole,
c)
naplnenosť tried,
d)
ďalšie kritériá podľa § 8 ods. 1 písm. a) a c) až n).
(2)
Mierou zamestnanosti absolventov sa rozumie priemerný percentuálny podiel zamestnaných absolventov na celkovom počte zamestnaných absolventov, nezamestnaných absolventov a absolventov mimo evidencie uchádzačov o zamestnanie v mesiacoch máj až júl kalendárneho roka nasledujúceho po ukončení štúdia. Zamestnanými absolventmi sa rozumejú absolventi, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu, obdobnom pracovnom vzťahu alebo sú samostatne zárobkovo činnými osobami. Váha kritéria pomeru miery zamestnanosti absolventov k miere zamestnanosti v príslušnom okrese je 5 % z celkovej sumy váh.
(3)
Váha kritéria podielu absolventov pokračujúcich v štúdiu na vysokej škole je 55 % z celkovej sumy váh.
(4)
Naplnenosťou tried sa rozumie podiel novoprijatých žiakov prvého ročníka k 15. septembru kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje hodnota tohto kritéria, na sedemnásťnásobku počtu tried prvého ročníka príslušného gymnázia podľa upraveného počtu žiakov prvého ročníka príslušného samosprávneho kraja pre školský rok, ktorý sa začína v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje hodnota tohto kritéria. Najvyššia hodnota kritéria naplnenosti tried je 1. Váha kritéria naplnenosti tried je 10 % z celkovej sumy váh.
(5)
Ak je na základe všeobecného kritéria gymnáziu určený nižší počet žiakov ako 17, určený počet žiakov sa prerozdelí medzi ostatné gymnáziá, ktorým bolo na základe vyhodnotenia všeobecného kritéria určených najmenej 17 žiakov, alebo ak ide o gymnázium, v ktorom sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v štátnom jazyku a súčasne v jazyku národnostnej menšiny, najmenej 9 žiakov.
§ 5
Čiastkové kritériá pre strednú odbornú školu
(1)
Čiastkovými kritériami pre strednú odbornú školu sú
a)
pomer miery zamestnanosti absolventov k miere zamestnanosti v príslušnom okrese,
b)
pomer priemernej mzdy absolventov k priemernej mzde v príslušnom okrese,
c)
uplatniteľnosť absolventov v odbore vzdelávania,
d)
podiel absolventov pokračujúcich v ďalšom štúdiu,
e)
spolupráca strednej odbornej školy so zamestnávateľmi,
f)
ďalšie kritériá podľa § 8.
(2)
Mierou zamestnanosti absolventov sa rozumie priemerný percentuálny podiel zamestnaných absolventov na celkovom počte zamestnaných absolventov, nezamestnaných absolventov a absolventov mimo evidencie uchádzačov o zamestnanie v mesiacoch máj až júl kalendárneho roka nasledujúceho po ukončení štúdia. Zamestnanými absolventmi sa rozumejú absolventi, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu, obdobnom pracovnom vzťahu alebo sú samostatne zárobkovo činnými osobami. Váha kritéria pomeru miery zamestnanosti absolventov k miere zamestnanosti v príslušnom okrese je 10 % z celkovej sumy váh.
(3)
Priemernou mzdou absolventov sa rozumie priemerný vymeriavací základ na účely úrazového poistenia absolventov, ktorí boli v mesiacoch máj až júl kalendárneho roka nasledujúceho po ukončení štúdia v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Váha kritéria pomeru priemernej mzdy absolventov k priemernej mzde v príslušnom okrese je 5 % z celkovej sumy váh.
(4)
Uplatniteľnosť absolventov v odbore vzdelávania je vyjadrená percentuálnym podielom počtu absolventov, ktorí boli v mesiacoch máj až júl kalendárneho roka nasledujúceho po ukončení štúdia zamestnaní v povolaní zodpovedajúcom príslušnému odboru vzdelávania, na celkovom počte zamestnaných absolventov príslušnej strednej odbornej školy v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore v mesiacoch máj až júl nasledujúceho roka po ukončení štúdia. Váha kritéria uplatniteľnosti absolventov v odbore vzdelávania je 10 % z celkovej sumy váh.
(5)
Podielom absolventov pokračujúcich v ďalšom štúdiu sa rozumie podiel absolventov, ktorí po ukončení štúdia v priebehu kalendárneho roka pokračujú v štúdiu na vyššom stupni vzdelania, na celkovom počte absolventov. Váha kritéria podielu absolventov pokračujúcich v ďalšom štúdiu je 5 % z celkovej sumy váh.
(6)
Spoluprácou strednej odbornej školy so zamestnávateľmi sa rozumie podiel žiakov v dennej forme štúdia vykonávajúcich praktické vyučovanie na základe zmluvy o duálnom vzdelávaní alebo zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania na celkovom počte žiakov v dennej forme štúdia. Váha kritéria spolupráce strednej odbornej školy so zamestnávateľmi je 40 % z celkovej sumy váh.
§ 6
Čiastkové kritériá pre konzervatórium a školu umeleckého priemyslu
(1)
Čiastkovými kritériami pre konzervatórium a školu umeleckého priemyslu sú
a)
pomer miery zamestnanosti absolventov k miere zamestnanosti za celú Slovenskú republiku,
b)
uplatniteľnosť absolventov v príslušnom odbore vzdelávania alebo v príbuznom odbore vzdelávania,
c)
podiel absolventov pokračujúcich v ďalšom štúdiu,
d)
ďalšie kritériá podľa § 8.
(2)
Mierou zamestnanosti absolventov sa rozumie priemerný percentuálny podiel zamestnaných absolventov na celkovom počte zamestnaných absolventov, nezamestnaných absolventov a absolventov mimo evidencie uchádzačov o zamestnanie v mesiacoch máj až júl kalendárneho roka nasledujúceho po ukončení štúdia. Zamestnanými absolventmi sa rozumejú absolventi, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu, obdobnom pracovnom vzťahu alebo sú samostatne zárobkovo činnými osobami. Váha kritéria pomeru miery zamestnanosti absolventov k miere zamestnanosti za celú Slovenskú republiku je 10 % z celkovej sumy váh.
(3)
Uplatniteľnosť absolventov v príslušnom odbore vzdelávania alebo v príbuznom odbore vzdelávania je vyjadrená percentuálnym podielom počtu absolventov, ktorí boli v mesiacoch máj až júl kalendárneho roka nasledujúceho po ukončení štúdia zamestnaní v povolaní zodpovedajúcom príslušnému odboru vzdelávania alebo príbuznému odboru vzdelávania, na celkovom počte zamestnaných absolventov príslušného konzervatória alebo príslušnej školy umeleckého priemyslu. Váha kritéria uplatniteľnosti absolventov v príslušnom odbore vzdelávania alebo v príbuznom odbore vzdelávania je 50 % z celkovej sumy váh.
(4)
Podielom absolventov pokračujúcich v ďalšom štúdiu sa rozumie podiel absolventov, ktorí po ukončení štúdia v priebehu kalendárneho roka pokračujú v štúdiu na vyššom stupni vzdelania, na celkovom počte absolventov. Váha kritéria podielu absolventov pokračujúcich v ďalšom štúdiu je 10 % z celkovej sumy váh.
§ 7
Stredná športová škola
(1)
Čiastkovými kritériami pre strednú športovú školu sú
a)
pomer miery zamestnanosti absolventov k miere zamestnanosti za celú Slovenskú republiku,
b)
uplatniteľnosť absolventov,
c)
podiel absolventov pokračujúcich v ďalšom štúdiu,
d)
spolupráca strednej športovej školy so športovými organizáciami,
e)
ďalšie kritériá podľa § 8.
(2)
Mierou zamestnanosti absolventov sa rozumie priemerný percentuálny podiel zamestnaných absolventov na celkovom počte zamestnaných absolventov, nezamestnaných absolventov a absolventov mimo evidencie uchádzačov o zamestnanie v mesiacoch máj až júl kalendárneho roka nasledujúceho po ukončení štúdia. Zamestnanými absolventmi sa rozumejú absolventi, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu, obdobnom pracovnom vzťahu alebo sú samostatne zárobkovo činnými osobami. Váha kritéria pomeru miery zamestnanosti absolventov k miere zamestnanosti za celú Slovenskú republiku je 10 % z celkovej sumy váh.
(3)
Uplatniteľnosť absolventov je vyjadrená percentuálnym podielom počtu absolventov, ktorí v mesiacoch máj až júl kalendárneho roka nasledujúceho po ukončení štúdia vykonávali šport v športovej organizácii, za ktorú boli registrovaní v zdrojovej evidencii,1) alebo vykonávali činnosť športového odborníka v príslušnom športe, na celkovom počte zamestnaných absolventov príslušnej strednej športovej školy. Váha kritéria uplatniteľnosti absolventov v príslušnom odbore vzdelávania alebo v príbuznom odbore vzdelávania je 10 % z celkovej sumy váh.
(4)
Podielom absolventov pokračujúcich v ďalšom štúdiu sa rozumie podiel absolventov, ktorí po ukončení štúdia v priebehu kalendárneho roka pokračujú v štúdiu na vyššom stupni vzdelania, na celkovom počte absolventov. Váha kritéria podielu absolventov pokračujúcich v ďalšom štúdiu je 10 % z celkovej sumy váh.
(5)
Spoluprácou strednej športovej školy so športovými organizáciami sa rozumie podiel žiakov v dennej forme štúdia, ktorí sú aktívnymi športovcami2) v športovej organizácii, za ktorú sú registrovaní v zdrojovej evidencii, na celkovom počte žiakov v dennej forme štúdia. Váha kritéria spolupráce strednej športovej školy so športovými organizáciami je 40 % z celkovej sumy váh.
§ 8
Ďalšie kritériá
(1)
Ďalšími kritériami, ktoré možno použiť ako čiastkové kritériá, sú
a)
vzdelávacia kapacita školy,
b)
naplnenosť tried,
c)
odporúčaný normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia,
d)
splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca,
e)
výsledky žiakov pri ukončovaní štúdia,
f)
výsledky žiakov z celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových olympiád a výsledky žiakov medzinárodných kôl súťaží alebo predmetových olympiád v pomere k celkovému počtu žiakov školy,
g)
výsledky monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania vykonaných Štátnou školskou inšpekciou,
h)
výchova a vzdelávanie v štátnom jazyku a súčasne v jazyku národnostnej menšiny,
i)
odborné vzdelávanie a príprava žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
j)
zabezpečenie dostupnosti odborného vzdelávania a prípravy na území samosprávneho kraja,
k)
odbor vzdelávania poskytovaný len v jednej strednej odbornej škole na celom území Slovenskej republiky,
l)
záujem o štúdium v prvom kole prijímacích skúšok,
m)
pridaná hodnota vo vzdelávaní na základe údajov ministerstva,
n)
zapojenie strednej školy do medzinárodných projektov.
(2)
Váha ďalších kritérií je spolu 30 % z celkovej sumy váh.
§ 9
Spoločné ustanovenia
(1)
Ak v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore nie sú žiadni absolventi alebo príslušný študijný odbor alebo príslušný učebný odbor úspešne ukončil nízky počet absolventov, na vyhodnocovanie kritérií sa používajú údaje za absolventov v príbuzných študijných odboroch alebo v príbuzných učebných odboroch príslušnej strednej školy.
(2)
Ak v gymnáziu v príslušnom študijnom odbore nie sú žiadni absolventi, gymnáziu sa určí 40 % z priemerného najvyššieho počtu žiakov v samosprávnom kraji na jedno gymnázium pre príslušný študijný odbor, najmenej však 17 žiakov; ak ide o gymnázium, v ktorom sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v štátnom jazyku a súčasne v jazyku národnostnej menšiny, najmenej 9 žiakov.
(3)
Ak stredná škola v troch po sebe nasledujúcich školských rokoch neprijme žiadneho žiaka do študijného odboru alebo do učebného odboru, pre ktorý jej bol určený počet žiakov prvého ročníka vyšší ako 0, pre nasledujúci školský rok sa jej určí pre príslušný študijný odbor alebo pre príslušný učebný odbor počet žiakov prvého ročníka 0.
(4)
Ak v strednej odbornej škole v príslušnom študijnom odbore, príslušnom učebnom odbore, príbuznom študijnom odbore alebo v príbuznom učebnom odbore nie sú žiadni absolventi, na základe posúdenia kritéria spolupráce strednej odbornej školy so zamestnávateľmi sa určia tieto počty žiakov prvého ročníka
a)
100 % z priemerného najvyššieho počtu žiakov na jednu strednú odbornú školu, ak stredná odborná škola má so zamestnávateľom uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní pre príslušný študijný odbor, príslušný učebný odbor, príbuzný študijný odbor alebo pre príbuzný učebný odbor,
b)
90 % z priemerného najvyššieho počtu žiakov na jednu strednú odbornú školu, ak stredná odborná škola má so zamestnávateľom uzatvorenú zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania pre príslušný študijný odbor, príslušný učebný odbor, príbuzný študijný odbor alebo pre príbuzný učebný odbor, alebo
c)
80 % z priemerného najvyššieho počtu žiakov na jednu strednú odbornú školu, ak stredná odborná škola a zamestnávateľ nemajú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania alebo zmluvu o duálnom vzdelávaní pre príslušný študijný odbor, príslušný učebný odbor, príbuzný študijný odbor alebo pre príbuzný učebný odbor.
(5)
Ak v konzervatóriu, v škole umeleckého priemyslu alebo v strednej športovej škole v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore nie sú žiadni absolventi, konzervatóriu, škole umeleckého priemyslu alebo strednej športovej škole sa určí 100 % z priemerného najvyššieho počtu žiakov v samosprávnom kraji na jedno konzervatórium, jednu školu umeleckého priemyslu alebo na jednu strednú športovú školu pre príslušný študijný odbor alebo pre príbuzný študijný odbor.
(6)
Najvyšší počet žiakov pre každú strednú školu v členení na jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory zverejňuje samosprávny kraj podľa prílohy č. 3.
§ 10
Prechodné ustanovenia
(1)
Naplnenosťou tried pre gymnázium je na účely určovania najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka na školský rok 2020/2021 podiel novoprijatých žiakov prvého ročníka k 15. septembru 2018 na sedemnásťnásobku počtu tried prvého ročníka príslušného gymnázia určených všeobecne záväzným nariadením príslušného samosprávneho kraja na školský rok 2018/2019. Najvyššia hodnota kritéria naplnenosti tried je 1. Váha kritéria naplnenosti je 10 % z celkovej sumy váh.
(2)
Ak ústredné orgány štátnej správy neposkytnú údaje potrebné na výpočet príslušného čiastkového kritéria za všetky stredné školy v príslušnom samosprávnom kraji v posudzovanom študijnom odbore alebo v posudzovanom učebnom odbore, uvedené príslušné čiastkové kritérium sa pre školský rok 2020/2021 neposudzuje.
§ 11
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 252/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl.
§ 12
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2019.
Martina Lubyová v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 292/2019 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 292/2019 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 292/2019 Z. z.
1)
§ 4 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 4 ods. 6 zákona č. 440/2015 Z. z. v znení zákona č. 354/2016 Z. z.