29/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

29
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 31. januára 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 274/2018 Z. z. o zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených a určení zrážok na úhradu trov výkonu trestu odňatia slobody a výšky zvýšených trov výkonu väzby a zvýšených trov výkonu trestu odňatia slobody
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 66 písm. l) a o) zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov a § 102 ods. 1 písm. o) až r) a t) zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 274/2018 Z. z. o zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených a určení zrážok na úhradu trov výkonu trestu odňatia slobody a výšky zvýšených trov výkonu väzby a zvýšených trov výkonu trestu odňatia slobody sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 2 sa slová „podľa § 2 a 5“ nahrádzajú slovami „z čistej pracovnej odmeny obvineného a odsúdeného na úhradu výživného a pohľadávok ostatných oprávnených“.
2.
V § 8 ods. 4 prvej vete sa slová „podľa § 2 a 5“ nahrádzajú slovami „obvineného a odsúdeného na úhradu výživného a pohľadávok ostatných oprávnených“.
3.
V § 8 ods. 8 a 9 sa slová „§ 2 až 5“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov43a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43a znie:
„43a) § 66 až 67 ods. 3, § 68 až 73, § 74 ods. 2 až § 84 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 131 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 45 ods. 2 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 8 ods. 10 prvej vete sa slová „osobitného predpisu45)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov43a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45 sa vypúšťa.
5.
V § 8 ods. 10 druhej vete sa nad slovom „zrážkam“ odkaz „42)“ nahrádza odkazom „43a)“.
6.
V § 8 ods. 11 sa nad slovom „dávky“ odkaz „43)“ nahrádza odkazom „46)“ a slová „osobitného predpisu42)“ sa nahrádzajú slovami „osobitných predpisov43a)“.
7.
V § 10 ods. 2 a 3 sa nad slovom „predpisom“ odkaz „52)“ nahrádza odkazom „55)“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2019.
Gábor Gál v. r.