289/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.09.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

289
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 19. septembra 2019,
ktorou sa určuje výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky poskytnutej na akademický rok 2019/2020, o ktorú sa zníži nesplatená istina stabilizačnej pôžičky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 13d ods. 6 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení zákona č. 140/2019 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky poskytnutej na akademický rok 2019/2020, o ktorú sa zníži nesplatená istina stabilizačnej pôžičky pre povolanie sestra, je
a)
jedna tretina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške do 6 000 eur vrátane,
b)
jedna šestina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške od 6 001 eur do 12 000 eur vrátane,
c)
jedna devätina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške od 12 001 eur do 18 000 eur vrátane,
d)
jedna dvanástina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške viac ako 18 000 eur.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Martina Lubyová v. r.