288/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

288
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 11. septembra 2019,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 88/1996 Z. z. o cenách špeciálnej techniky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 382/2008 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 88/1996 Z. z. o cenách špeciálnej techniky sa mení takto:
Slová „primeraný zisk“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „primeraná zisková prirážka“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Ladislav Kamenický v. r.