287/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

287
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 11. septembra 2019,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 22 a § 3 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky č. 375/1999 Z. z., vyhlášky č. 276/2001 Z. z., vyhlášky č. 536/2003 Z. z. a vyhlášky č. 444/2013 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 2 sa slovo „ktorý“ nahrádza slovom „ktorá“ a slovo „závislý“ sa nahrádza slovom „závislá“.
2.
Slová „primeraný zisk“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „primeraná zisková prirážka“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Ladislav Kamenický v. r.