286/2019 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

286
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 24. septembra 2019,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 384/2015 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 384/2015 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní, sa dopĺňa takto:
V prílohe sa za riadok „5329001 Sanitár“ vkladá riadok „5329002 Podporný pracovník v zdravotníctve“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2019.
Alexander Ballek v. r.