281/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

281
ZÁKON
z 11. septembra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. z., zákona č. 214/2000 Z. z., zákona č. 623/2004 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 414/2012 Z. z., zákona č. 36/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 355/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z. a zákona č. 373/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Eximbanka sa podieľa aj na realizácii rozvojovej spolupráce.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 17 ods. 2 sa za slovo „pohľadávky“ vkladajú slová „a záväzky“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo ak to vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.“.
4.
V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
priame financovanie alebo spolufinancovanie zvýhodnených vývozných úverov.6b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:
„6b) § 12 zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 281/2019 Z. z.“.
5.
V § 20 ods. 2 sa slová „Eximbankou pre vývozcov“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri priamom financovaní alebo spolufinancovaní zvýhodnených vývozných úverov môže byť vývozcom aj iná osoba ako je uvedená v § 4 písm. a).“.
6.
V § 21 ods. 2 sa slová „Eximbankou pre dovozcov“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1“.
7.
V § 22 ods. 1 písm. e) sa nad slovom „úvery“ vypúšťa odkaz „6b)“.
8.
V § 22 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri poisťovaní zvýhodnených vývozných úverov môže byť vývozcom aj iná osoba ako je uvedená v § 4 písm. a).“.
9.
V § 24 ods. 4 písm. a) sa za slovo „vecí“ vkladajú slová „a európskych záležitostí“.
10.
V § 24 ods. 5 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
uzatvárať zmluvu o otvorení akreditívu a potvrdzovať akreditívy,9)“.
Doterajšie písmená c) až n) sa označujú ako písmená d) až o).
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9) § 682 až 691 a § 762 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.
11.
V § 24 ods. 5 písmeno h) znie:
„h)
vykonávať finančné nástroje Európskej únie určené na rozvojovú spoluprácu,10a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a) § 12a zákona č. 392/2015 Z. z. v znení zákona č. 281/2019 Z. z.“.
12.
V § 25 sa slová „podnikania Eximbanky“ nahrádzajú slovami „vykonávania činností uvedených v § 2“.
13.
V § 34 odsek 2 znie:
„(2)
Eximbanka zverejňuje údaje z účtovnej závierky a z výročnej správy v rozsahu podľa osobitného predpisu13) v registri účtovných závierok.13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a) § 23 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 35a ods. 1 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „13)“ nahrádza odkazom „13b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:
„13b) § 34 ods. 4 zákona č. 423/2015 Z. z.“.
15.
V § 37 ods. 1 sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. k)“.
16.
Za § 42c sa vkladajú § 42d a 42e, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠42d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2019
Eximbanka je povinná do 31. decembra 2019 zosúladiť svoje úverové podmienky a podmienky úverového poistenia s ustanoveniami § 20 ods. 2, § 21 ods. 2 a § 22 ods. 2 v znení účinnom od 1. októbra 2019.
§ 42e
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. októbra 2019
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 188/1997 Z. z. o spôsobe úhrady príspevkov do fondov Exportno-importnej banky Slovenskej republiky.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/1999 Z. z., zákona č. 397/2001 Z. z., zákona č. 492/2001 Z. z., zákona č. 340/2003 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 578/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 421/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 70/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 233/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 239/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 291/2016 Z. z. a zákona č. 55/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 13 ods. 3 sa za slovo „Slovenska“ vkladajú slová „alebo v Štátnej pokladnici“.
Čl. III
Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 99/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 595/2003 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 645/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 91/2005 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 110/2007 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z. a zákona č. 373/2018 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 9 ods. 5 sa vypúšťajú slová „potvrdenie o poistení zodpovednosti a“.
2.
V § 11 odsek 1 znie:
„(1)
Poisťovateľ je povinný po uzavretí poistnej zmluvy vydať poistníkovi bez zbytočného odkladu zelenú kartu.“.
3.
V § 17 sa slová „potvrdením o poistení zodpovednosti“ nahrádzajú slovami „zelenou kartou“.
4.
V § 18 ods. 1 sa slová „potvrdenie o poistení zodpovednosti, ktoré“ nahrádzajú slovami „zelenú kartu, ktorú“.
Čl. IV
Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 239/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 291/2016 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 373/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 91 ods. 2 sa za slovo „Slovenska“ vkladajú slová „alebo v Štátnej pokladnici“.
Čl. V
Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 282/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 214/2018 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená e) až g).
2.
V § 8 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo ak je s týmto iným ako členským štátom uzavretá medzinárodná dohoda, ktorou je Slovenská republika viazaná.20aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20aa znie:
„20aa) Dvojstranná dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o prudenciálnych opatreniach v oblasti poistenia a zaistenia (Ú. v. EÚ L 258, 6. 10. 2017).“.
3.
V § 9 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená e) až g).
Čl. VI
Zákon č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. a) sa vypúšťa slovo „trvalo“.
2.
V § 3 ods. 4 sa slovo „apríla“ nahrádza slovom „júna“.
3.
V § 4 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
Exportno-importná banka Slovenskej republiky (ďalej len „Eximbanka“).“.
4.
V § 5 ods. 4 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
schvaľuje žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podľa § 8 ods. 1 písm. b) až d) na základe súhlasného stanoviska ministerstva zahraničných vecí,“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).
5.
V § 5 ods. 5 písm. a) sa slová „písm. a) až d) a h)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až e), i) a j)“.
6.
V § 6 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
poskytnutie vedomostí a skúseností,“.
Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená e) až i).
7.
V § 6 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
vykonávanie finančných nástrojov Európskej únie určených na rozvojovú spoluprácu,“.
Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).
8.
V § 8 ods. 2 sa za slová „Ministerstvo zahraničných vecí“ vkladajú slová „alebo agentúra“.
9.
V § 8 odsek 6 znie:
„(6)
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podľa odseku 1 písm. b) až d) schvaľuje agentúra na základe súhlasného stanoviska ministerstva zahraničných vecí.“.
10.
V § 9 ods. 3 sa slová „jeden mesiac“ nahrádzajú slovami „desať pracovných dní“ a slovo „prekladania“ sa nahrádza slovom „predkladania“.
11.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Poskytnutie vedomostí a skúseností
(1)
Poskytnutím vedomostí a skúseností sa na účely tohto zákona rozumie odovzdávanie vedomostí a skúseností najmä formou študijnej návštevy alebo stáže v Slovenskej republike, konzultácie na diaľku, odborného podujatia alebo formou vyslania odborníkov do partnerskej krajiny.
(2)
Poskytnutie vedomostí a skúseností môže realizovať agentúra na základe projektu poskytnutia vedomostí a skúseností; návrh tohto projektu vyhodnocuje a schvaľuje komisia, ktorú zriaďuje minister zahraničných vecí.
(3)
Poskytnutie vedomostí a skúseností môžu v rámci svojej pôsobnosti realizovať aj ústredné orgány a orgány územnej samosprávy, a to aj bez projektu poskytnutia vedomostí a skúseností podľa odseku 2.
(4)
Prijímateľom poskytnutých vedomostí a skúseností môže byť
a)
partnerská krajina,
b)
jednotka územnej samosprávy partnerskej krajiny,
c)
akademická obec partnerskej krajiny,
d)
právnická osoba založená podľa právneho poriadku cudzieho štátu.“.
12.
V § 10 ods. 1 prvá veta znie: „Vládne štipendium poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) občanovi partnerskej krajiny na čiastočnú úhradu nákladov spojených s jazykovou prípravou k štúdiu na verejnej vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „jazyková príprava“) a so štúdiom na verejnej vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „verejná vysoká škola“).“.
13.
V § 10 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak ide o Slovákov žijúcich v zahraničí,11) partnerské krajiny určuje ministerstvo zahraničných vecí na návrh ministerstva školstva a ich zoznam zverejňuje na svojom webovom sídle každoročne do 28. februára.“ a v tretej vete sa slovo „poskytnutie“ nahrádza slovom „priznanie“.
14.
V 10 ods. 3 úvodnej vete sa slovo „poskytnúť“ nahrádza slovom „priznať“.
15.
V § 10 ods. 3 písm. b) prvom bode sa vypúšťajú slová „so sídlom na území Slovenskej republiky“.
16.
V § 10 ods. 3 písm. b) druhom bode sa vypúšťajú slová „k štúdiu na vysokej škole (ďalej len „jazyková príprava“)“.
17.
V § 10 ods. 3 písm. c) úvodnej vete a ods. 12 sa slovo „poskytnutie“ nahrádza slovom „priznanie“.
18.
V § 10 ods. 6 sa slová „poskytnutie vládneho štipendia“ nahrádzajú slovami „vládne štipendium“.
19.
V § 10 ods. 7 sa slová „Uchádzač, ktorému bolo poskytnuté vládne štipendium, je povinný“ nahrádzajú slovami „Osoba, ktorej je priznané vládne štipendium (ďalej len „štipendista“), je povinná“ a slovo „poskytnutie“ sa nahrádza slovom „priznanie“.
20.
V § 10 odseky 8 až 10 znejú:
„(8)
Ministerstvo školstva odníme vládne štipendium, ak štipendista
a)
nesplní povinnosť podľa odseku 7,
b)
sa zapíše na jazykovú prípravu alebo na štúdium príslušného študijného programu neskôr ako 30 dní odo dňa uvedeného v oznámení o priznaní vládneho štipendia,
c)
skončí jazykovú prípravu; to neplatí, ak je od nasledujúceho akademického roku prijatý na štúdium podľa odseku 3 písm. b) prvého bodu,
d)
zmení študijný program bez predchádzajúceho písomného súhlasu ministerstva školstva,
e)
prekročí štandardnú dĺžku štúdia príslušného študijného programu a je študentom študijného programu spájajúceho prvý stupeň a druhý stupeň, študijného programu druhého stupňa alebo študijného programu tretieho stupňa,
f)
skončí štúdium príslušného študijného programu; to neplatí, ak je od nasledujúceho akademického roku prijatý na štúdium vyššieho stupňa podľa odseku 3 písm. b) prvého bodu,
g)
nadobudne udelením štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo
h)
nadobudne udelením trvalý pobyt na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak ide o občana Európskej únie.
(9)
Ministerstvo školstva pozastaví poskytovanie vládneho štipendia, ak štipendista
a)
na obdobie dlhšie ako 15 dní v mesiaci
1.
sa ako účastník jazykovej prípravy nezúčastňuje tejto prípravy,
2.
je ako študent neprítomný na vzdelávacích činnostiach študijného programu alebo
3.
opustí územie Slovenskej republiky,
b)
ako študent preruší štúdium príslušného študijného programu alebo
c)
ako študent študijného programu prvého stupňa prekročí štandardnú dĺžku štúdia príslušného študijného programu.
(10)
Poskytovanie vládneho štipendia sa obnoví v
a)
mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom štipendista, ktorému bolo pozastavené poskytovanie vládneho štipendia z dôvodu podľa odseku 9 písm. a), preukáže opätovnú účasť na jazykovej príprave alebo na vzdelávacích činnostiach študijného programu,
b)
mesiaci, v ktorom štipendista, ktorého štúdium príslušného študijného programu bolo prerušené, preukáže zápis na štúdium príslušného študijného programu po prerušení alebo
c)
mesiaci, v ktorom štipendista, ktorému bolo pozastavené poskytovanie vládneho štipendia z dôvodu podľa odseku 9 písm. c), preukáže prijatie na štúdium študijného programu druhého stupňa.“.
21.
V § 10 ods. 13 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní13)“ nahrádzajú slovami „správny poriadok“.
22.
§ 10 sa dopĺňa odsekmi 14 až 19, ktoré znejú:
„(14)
Na úhradu výdavkov na personálne zabezpečenie a materiálne zabezpečenie, ktoré verejnej vysokej škole vznikajú v súvislosti s jazykovou prípravou alebo so štúdiom štipendistu, a to aj po prekročení štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu, ministerstvo školstva poskytuje verejnej vysokej škole príspevok na štipendistu.
(15)
Výšku príspevku na štipendistu určuje ministerstvo školstva a zverejňuje ju každoročne do 31. augusta na svojom webovom sídle.
(16)
Príspevok na štipendistu sa poskytuje na základe zmluvy medzi ministerstvom školstva a verejnou vysokou školou, ktorá okrem identifikačných údajov zmluvných strán obsahuje
a)
podmienky použitia príspevku na štipendistu,
b)
výšku príspevku na štipendistu,
c)
čas a spôsob poskytnutia príspevku na štipendistu,
d)
dátum, do ktorého verejná vysoká škola predloží ministerstvu školstva zúčtovanie príspevku na štipendistu,
e)
ďalšie náležitosti poskytovania príspevku na štipendistu.
(17)
Ministerstvo školstva ukončí poskytovanie príspevku na štipendistu, ak štipendistovi odníme vládne štipendium z dôvodu podľa odseku 8 písm. a), c), d) alebo písm. f) až h).
(18)
Ministerstvo školstva pozastaví poskytovanie príspevku na štipendistu, ak štipendistovi pozastaví poskytovanie vládneho štipendia z dôvodu podľa odseku 9 písm. a) alebo písm. b).
(19)
Príspevok na štipendistu patrí verejnej vysokej škole za celý mesiac, aj keď podmienky na jeho poskytnutie boli splnené len za časť mesiaca.“.
23.
§ 12 vrátane nadpisu znie:
㤠12
Poskytnutie zvýhodneného vývozného úveru
(1)
Eximbanka môže poskytnúť zahraničnému verejnému odberateľovi alebo zahraničnej banke13) zahraničného verejného odberateľa zvýhodnený vývozný úver; zvýhodnený vývozný úver je vývozný úver poskytnutý v rámci viazanej pomoci podľa osobitného predpisu14) na financovanie vývozu tovarov a služieb zo Slovenskej republiky do partnerskej krajiny, ku ktorému sa poskytuje príspevok na splatenie časti úrokov a príspevok na splatenie časti úveru, ak odsek 7 neustanovuje inak. Do istiny zvýhodneného vývozného úveru môže Eximbanka zahrnúť poistné za úverové riziko. Zvýhodnený vývozný úver možno poskytnúť najmä na účely rozvoja infraštruktúry a nových technológií, ochrany životného prostredia, regionálneho rozvoja a podpory zamestnanosti v partnerskej krajine okrem obmedzení podľa osobitného predpisu.15)
(2)
Zvýhodnený vývozný úver môže poskytnúť aj banka alebo pobočka zahraničnej banky16) (ďalej len „banka“) v súlade s osobitným predpisom,17) ak ho poistí Eximbanka podľa osobitného predpisu;18) poistné sa zahŕňa do istiny zvýhodneného vývozného úveru.
(3)
Zahraničným verejným odberateľom je štátny orgán partnerskej krajiny, jednotka územnej samosprávy partnerskej krajiny, právnická osoba so sídlom v partnerskej krajine, v ktorej má partnerská krajina, jednotka územnej samosprávy partnerskej krajiny alebo spoločne partnerská krajina a jednotka územnej samosprávy partnerskej krajiny alebo jednotky územnej samosprávy partnerskej krajiny výlučnú majetkovú účasť, právnická osoba so sídlom v partnerskej krajine, ktorá nie je podnikateľom a mimovládna organizácia so sídlom v partnerskej krajine, ktorá za zmluvne dohodnutých podmienok dováža tovary alebo služby zo Slovenskej republiky. Zahraničným verejným odberateľom je aj iná právnická osoba ako je uvedená v prvej vete, ak partnerská krajina, jej štátny orgán alebo právnická osoba podľa prvej vety ručí alebo iným obdobným spôsobom zabezpečuje splatenie záväzkov takejto právnickej osoby.
(4)
Príspevkom na splatenie časti úrokov je príspevok z výdavkov štátneho rozpočtu poskytovaný v prospech zahraničného verejného odberateľa na splatenie časti úrokov zo zvýhodneného vývozného úveru; tento príspevok poukazuje ministerstvo financií Eximbanke. Ak zvýhodnený vývozný úver poskytla banka, príspevok na splatenie časti úrokov sa poukazuje banke prostredníctvom Eximbanky. Príspevok na splatenie časti úrokov nie je dotáciou podľa osobitného predpisu.
(5)
Príspevkom na splatenie časti úveru je príspevok z výdavkov štátneho rozpočtu poskytovaný v prospech zahraničného verejného odberateľa na splatenie časti istiny zvýhodneného vývozného úveru; tento príspevok poukazuje ministerstvo financií Eximbanke alebo banke, ktorá poskytla zvýhodnený vývozný úver. Príspevok na splatenie časti úveru nie je dotáciou podľa osobitného predpisu.
(6)
Výška príspevku na splatenie časti úrokov za celé obdobie splatnosti zvýhodneného vývozného úveru môže dosiahnuť maximálne sumu úrokov zo zvýhodneného vývozného úveru vypočítaných pri diferencovanej diskontnej sadzbe.19)
(7)
Výšku príspevku na splatenie časti úrokov vyjadrenú ako percento z celkovej úrokovej sadzby zvýhodneného vývozného úveru, výšku príspevku na splatenie časti úveru a odklad splácania istiny zvýhodneného vývozného úveru (ďalej len „zvýhodnenie zvýhodneného vývozného úveru“) určuje ministerstvo financií po prerokovaní s ministerstvom zahraničných vecí tak, aby celková úroveň zvýhodnenia zvýhodneného vývozného úveru dosiahla aspoň minimálnu úroveň zvýhodnenia,20) pričom pri tomto určení prihliada na vplyv príspevku na splatenie časti úrokov a príspevku na splatenie časti úveru na schodok rozpočtu verejnej správy Slovenskej republiky; celková úroveň zvýhodnenia zvýhodneného vývozného úveru sa vypočíta postupom podľa osobitného predpisu.21) Ak je minimálna úroveň zvýhodnenia dosiahnutá príspevkom na splatenie časti úrokov a odkladom splácania istiny zvýhodneného vývozného úveru, príspevok na splatenie časti úveru sa nemusí poskytnúť.
(8)
Žiadosť o zvýhodnenie zvýhodneného vývozného úveru predkladá Eximbanka alebo banka ministerstvu financií; k tejto žiadosti priloží návrh zvýhodnenia zvýhodneného vývozného úveru. Ak zvýhodnený vývozný úver poskytuje banka, k žiadosti podľa prvej vety priloží aj návrh podmienok poistenia zvýhodneného vývozného úveru vyhotovený Eximbankou. Ministerstvo financií písomne oznámi Eximbanke alebo banke zvýhodnenie zvýhodneného vývozného úveru určené podľa odseku 7 do 60 dní od doručenia žiadosti podľa prvej vety; na zvýhodnenie zvýhodneného vývozného úveru nie je právny nárok.
(9)
Na určenie zvýhodnenia zvýhodneného vývozného úveru sa nevzťahuje správny poriadok.
(10)
Na základe oznámenia podľa odseku 8 Eximbanka alebo banka uzavrie so zahraničným verejným odberateľom alebo zahraničnou bankou zahraničného verejného odberateľa zmluvu o poskytnutí zvýhodneného vývozného úveru; uzavretie tejto zmluvy Eximbanka alebo banka písomne oznámi ministerstvu financií do 30 dní od jej uzavretia a k oznámeniu priloží rovnopis tejto zmluvy. Ak zvýhodnený vývozný úver poskytuje banka, k oznámeniu o uzavretí zmluvy o poskytnutí zvýhodneného vývozného úveru priloží aj rovnopis poistnej zmluvy uzavretej s Eximbankou v súlade s odsekom 2.
(11)
Ak je súčasťou zvýhodnenia zvýhodneného vývozného úveru príspevok na splatenie časti úveru, tento príspevok ministerstvo financií poukáže Eximbanke alebo banke do 30 dní od doručenia oznámenia Eximbanky alebo banky podľa odseku 10; Eximbanka alebo banka úročí len zostávajúcu časť istiny zvýhodneného vývozného úveru.
(12)
Ak zvýhodnený vývozný úver poskytla Eximbanka, ministerstvo financií poukazuje príspevok na splatenie časti úrokov Eximbanke priebežne podľa termínov platieb úrokov zo zvýhodneného vývozného úveru; žiadosť o tento príspevok predkladá Eximbanka ministerstvu financií najneskôr 14 pracovných dní pred termínom splatnosti príslušnej platby úrokov a ministerstvo financií poukáže tento príspevok Eximbanke k termínu splatnosti tejto príslušnej platby úrokov.
(13)
Ak zvýhodnený vývozný úver poskytla banka, Eximbanka poukazuje príspevok na splatenie časti úrokov banke priebežne podľa termínov platieb úrokov zo zvýhodneného vývozného úveru; žiadosť o tento príspevok predkladá banka Eximbanke najneskôr 10 pracovných dní pred termínom splatnosti príslušnej platby úrokov a Eximbanka poukáže tento príspevok banke k termínu splatnosti tejto príslušnej platby úrokov.
(14)
Na základe poukázaných príspevkov na splatenie časti úrokov podľa odseku 13 v príslušnom kalendárnom roku Eximbanka predkladá ministerstvu financií sumárnu požiadavku na príspevok na splatenie časti úrokov za príslušný kalendárny rok za všetky banky v štruktúre podľa jednotlivých poskytnutých zvýhodnených vývozných úverov, a to do 60 dní od uplynutia príslušného roka; ministerstvo financií poukáže Eximbanke tento sumárny príspevok do 30 dní od predloženia sumárnej požiadavky. Ministerstvo financií môže poukázať Eximbanke na základe jej žiadosti časť príspevku na splatenie časti úrokov už v priebehu príslušného kalendárneho roka, pričom táto časť príspevku na splatenie časti úrokov sa zúčtuje v rámci sumárnej požiadavky podľa prvej vety.
(15)
Eximbanka a banka zodpovedá za
a)
včasné uplatňovanie nárokov na príspevok na splatenie časti úrokov,
b)
správne vyčíslenie výšky príspevku na splatenie časti úrokov,
c)
vrátenie príspevku na splatenie časti úrokov pri nedodržaní podmienok poskytnutia príspevku na splatenie časti úrokov,
d)
vrátenie príspevku na splatenie časti úveru pri nedodržaní podmienok poskytnutia príspevku na splatenie časti úveru.
(16)
Eximbanka zodpovedá aj za včasné poukazovanie príspevku na splatenie časti úrokov podľa odseku 13 a za správnosť a včasné predkladanie sumárnej požiadavky na príspevok na splatenie časti úrokov podľa odseku 14.
(17)
Kontrolu dodržiavania podmienok poskytovania zvýhodneného vývozného úveru, dodržiavania podmienok poskytovania príspevku na splatenie časti úrokov a príspevku na splatenie časti úveru a kontrolu poukazovania príspevku na splatenie časti úrokov podľa odseku 13 vykonáva ministerstvo financií, ktoré je oprávnené požadovať od Eximbanky a od banky všetky podklady na účely tejto kontroly; na výkon tejto kontroly sa vzťahujú pravidlá kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu.22)
(18)
Ak ministerstvo financií pri výkone kontroly podľa odseku 17 zistí nedostatky v činnosti
a)
Eximbanky alebo banky spočívajúce v nedodržaní podmienok poskytovania
1.
zvýhodneného vývozného úveru, môže uložiť Eximbanke alebo banke v závislosti od závažnosti porušenia povinnosti a dĺžky trvania protiprávneho stavu pokutu do 30 000 eur; pokuta je príjmom štátneho rozpočtu,
2.
príspevku na splatenie časti úrokov, uloží Eximbanke alebo banke povinnosť vrátiť do štátneho rozpočtu sumu vo výške neoprávnene poskytnutého príspevku na splatenie časti úrokov; ak zvýhodnený vývozný úver poskytla banka, táto suma sa vracia prostredníctvom Eximbanky,
3.
príspevku na splatenie časti úveru, uloží Eximbanke alebo banke povinnosť vrátiť do štátneho rozpočtu sumu vo výške neoprávnene poskytnutého príspevku na splatenie časti úveru,
b)
Eximbanky pri poukazovaní príspevku na splatenie časti úrokov podľa odseku 13, môže uložiť Eximbanke v závislosti od závažnosti porušenia povinnosti a dĺžky trvania protiprávneho stavu pokutu do 10 000 eur; pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
(19)
Na konanie o uložení sankcie podľa odseku 18 sa vzťahuje správny poriadok.
(20)
Zamestnanci ministerstva financií sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s vykonávaním kontroly podľa odseku 17. Povinnosť podľa prvej vety trvá aj po skončení štátnozamestnaneckého vzťahu, pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného právneho vzťahu; ustanovenia osobitného predpisu23) týmto nie sú dotknuté.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13 až 21 znejú:
„13) § 2 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
14) Kapitola III bod 34 prílohy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1233/2011 zo 16. novembra 2011 o uplatňovaní určitých usmernení v oblasti štátom podporovaných vývozných úverov a o zrušení rozhodnutí Rady 2001/76/ES a 2001/77/ES (Ú. v. EÚ L 326, 8. 12. 2011) v platnom znení.
15) Kapitola I bod 5 písm. c) prílohy II nariadenia (EÚ) č. 1233/2011 v platnom znení.
16) § 2 ods. 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17) § 2 ods. 15 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 392/2015 Z. z.
18) § 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
19) Kapitola III bod 40 písm. a) prílohy II nariadenia (EÚ) č. 1233/2011 v platnom znení.
20) Kapitola III bod 38 prílohy II nariadenia (EÚ) č. 1233/2011 v platnom znení.
21) Kapitola III bod 40 prílohy II nariadenia (EÚ) č. 1233/2011 v platnom znení.“.
24.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12a
Vykonávanie finančných nástrojov Európskej únie určených na rozvojovú spoluprácu
(1)
Agentúra a Eximbanka môžu vykonávať finančné nástroje Európskej únie určené na rozvojovú spoluprácu v rámci realizácie dvojstrannej rozvojovej spolupráce, trojstrannej rozvojovej spolupráce a mnohostrannej rozvojovej spolupráce.
(2)
Na účely vykonávania finančných nástrojov podľa odseku 1 sú agentúra a Eximbanka oprávnené prijímať z Európskej únie finančné prostriedky a iné formy podpory.23a)“.


Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 231/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA II) (Ú. v. EÚ L 77, 15. 3. 2014), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 232/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj európskeho susedstva (Ú. v. EÚ L 77, 15. 3. 2014), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 233/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce na obdobie 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 77, 15. 3. 2014), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1601 z 26. septembra 2017 o z riadení Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj (EFSD), záruky EFSD a záručného fondu EFSD (Ú. v. EÚ L 249, 27. 9. 2017).“.
25.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2019
Na zvýhodnené vývozné úvery poskytnuté pred 1. októbrom 2019 sa použije § 12 v znení účinnom do 30. septembra 2019.“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2019.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.