280/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020 do 30.12.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

280
ZÁKON
z 10. septembra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 485/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 376/2014 Z. z., zákona č. 345/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 331/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 289/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
5.
V § 16 ods. 1 písm. n), § 24d ods. 1 písm. a) treťom bode, § 28 ods. 2 písm. b) druhom bode a § 72 ods. 6 písm. g) sa za slovo „zo“ vkladajú slová „školy a“.
6.
V § 64 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, ak o zápis žiada právnická osoba, a meno a priezvisko alebo obchodné meno, pod ktorým fyzická osoba podniká, ak je tvorené inak ako jej menom a priezviskom, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, dátum narodenia, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, a druh oprávnenia na podnikanie, ak o zápis žiada fyzická osoba,“.
8.
V § 66 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právna forma, ak je poskytovateľom sociálnej služby právnická osoba, a meno a priezvisko alebo obchodné meno, pod ktorým fyzická osoba podniká, ak je tvorené inak ako jej menom a priezviskom, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, a druh oprávnenia na podnikanie, ak je poskytovateľom sociálnej služby fyzická osoba,“.
10.
V § 67 ods. 2 písm. b) sa za slovo „priezviskom“ vkladajú slová „alebo obchodným menom, pod ktorým fyzická osoba podniká, ak je tvorené inak ako jej menom a priezviskom“.
11.
V § 67a ods. 3 písm. c) sa za slovo „výrok“ vkladá slovo „štatutárneho“ a vypúšťa sa slovo „audítor“.
12.
V § 67a odsek 4 znie:
„(4)
Poskytovateľ sociálnej služby podľa odseku 1 je povinný mať účtovnú závierku overenú štatutárnym audítorom,33ba) ak v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, jeho
a)
príjem z verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane presiahne sumu ustanovenú osobitným predpisom33bb) alebo
b)
všetky príjmy presiahnu sumu ustanovenú osobitným predpisom.33bb)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 33ba a 33bb znejú:
33ba) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
33bb) § 33 ods. 3 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 67a ods. 6 sa za slová „poskytovaním sociálnej služby“ vkladajú slová „v členení podľa druhu sociálnej služby, a ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení uvedenom v § 34 až 40, aj podľa formy sociálnej služby,“.
15.
V § 71 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).
Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).
17.
V § 73 ods. 11 prvej vete sa bodkočiarka nahrádza bodkou a vypúšťa sa text za bodkočiarkou.
18.
V § 74 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
meno a priezvisko, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba,“.
19.
V § 77 sa vypúšťa odsek 12.
28.
V § 78d ods. 2 písm. e) sa za slová „odsekov 12,“ vkladajú slová „13 a“.
29.
V § 78d ods. 3 prvej vete sa slová „vo výške 25 %“ nahrádzajú slovami „v pomernej časti“.
30.
V § 78d ods. 3 písm. d) sa slová „efektívnosť a účinnosť“ nahrádzajú slovami „efektívnosť, účinnosť a účelnosť“.
31.
V poznámke pod čiarou k odkazu 43a sa na konci pripája citácia
„Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
34.
V § 78d odsek 12 znie:
„(12)
Nárok na finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa pri pobytovej sociálnej službe v zariadení nevzniká na miesto v zariadení, na ktorom sa počas viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní neposkytuje sociálna služba z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.“.
35.
V § 78d ods. 13 úvodnej vete sa slová „viac ako 20“ nahrádzajú slovami „20 a viac“.
36.
V § 78d ods. 13 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza slovom „alebo“.
37.
V § 78d ods. 13 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
38.
V § 78d ods. 14 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“ a slová „písm. a) a b)“ sa nahrádzajú slovami „písm. a)“.
39.
V § 78d ods. 15 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.
40.
V § 78d ods. 16 písmeno a) znie:
„a)
dennú evidenciu neposkytovania sociálnej služby z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby pre každé miesto v zariadení a formu sociálnej služby v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený,“.
41.
V § 78d ods. 16 písm. b) sa slová „určený; počet hodín poskytovanej“ nahrádzajú slovami „určený, vrátane vyznačenia času príchodu a času odchodu prijímateľa sociálnej služby; počet hodín poskytovanej sociálnej služby, čas príchodu a čas odchodu prijímateľa“.
42.
V § 78d odsek 18 znie:
„(18)
Na účely
a)
vyplácania pomernej časti finančného príspevku podľa odseku 3 sa pomerná časť finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa určí vo výške, ktorá zodpovedá počtu
1.
kalendárnych dní v príslušnom štvrťroku, na ktorý sa tento finančný príspevok vypláca, ak ide o pobytovú sociálnu službu v zariadení,
2.
pracovných dní v príslušnom štvrťroku, na ktorý sa tento finančný príspevok vypláca, ak ide o ambulantnú sociálnu službu v zariadení,
b)
výpočtu pomernej časti finančného príspevku sa suma pomernej časti finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa na jedno miesto na jeden deň určí ako podiel sumy finančného príspevku poskytnutého prijímateľovi finančného príspevku na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na rozpočtový rok na jedno miesto v zariadení a formu sociálnej služby v zariadení, pre ktoré je tento finančný príspevok určený, a počtu
1.
kalendárnych dní v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý sa tento finančný príspevok poskytuje, ak ide o pobytovú sociálnu službu v zariadení,
2.
pracovných dní v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý sa tento finančný príspevok poskytuje, ak ide o ambulantnú sociálnu službu v zariadení.“.
54.
V § 84 odseky 10 až 12 znejú:
„(10)
Tlmočenie podľa tohto zákona vykonáva tlmočník posunkovej reči, artikulačný tlmočník a tlmočník pre hluchoslepé osoby podľa osobitného predpisu,47) ak odsek 11 neustanovuje inak.
(11)
Fyzická osoba, ktorá nie je tlmočníkom posunkovej reči, artikulačným tlmočníkom a tlmočníkom pre hluchoslepé osoby podľa osobitného predpisu,47) môže podľa tohto zákona vykonávať
a)
artikulačné tlmočenie, ak má najmenej stredné odborné vzdelanie a absolvovala akreditovaný kurz artikulačného tlmočenia najmenej v rozsahu 100 hodín, z toho 80 hodín praktického nácviku tejto komunikácie,
b)
tlmočenie v posunkovej reči, ak má najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovala akreditovaný kurz tlmočenia v posunkovej reči najmenej v rozsahu 350 hodín, z toho 280 hodín praktického nácviku tejto komunikácie,
c)
taktilné tlmočenie, ak má najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovala akreditovaný kurz taktilného tlmočenia najmenej v rozsahu 450 hodín, z toho 350 hodín praktického nácviku tejto komunikácie,
d)
príslušnú formu tlmočenia podľa písmen a) až c), ak má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore špeciálna pedagogika zameranom na surdopédiu a absolvovala akreditovaný kurz v príslušnej forme tlmočenia v rozsahu praktického nácviku komunikácie podľa písmen a) až c) pre príslušnú formu tlmočenia.
(12)
Absolvovanie akreditovaného kurzu podľa odseku 11 písm. a) až c) sa preukazuje dokladom o úspešnom overení vedomostí účastníka akreditovaného kurzu v príslušnej forme tlmočenia, ktorého súčasťou je aj overenie spôsobilosti používať príslušnú formu tlmočenia v konverzácii. Absolvovanie akreditovaného kurzu podľa odseku 11 písm. d) sa preukazuje dokladom o úspešnom overení spôsobilosti účastníka akreditovaného kurzu používať príslušnú formu tlmočenia v konverzácii. Overenie vedomostí a spôsobilosti používať príslušnú formu tlmočenia v konverzácii účastníka akreditovaného kurzu sa vykoná pred najmenej trojčlennou skúšobnou komisiou, z ktorej najmenej jeden člen je odborne spôsobilý v príslušnej forme tlmočenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:
47) § 2 ods. 1 a § 20 ods. 3 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
55.
V § 86 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, ak ide o právnickú osobu, a meno a priezvisko alebo obchodné meno, pod ktorým fyzická osoba podniká, ak je tvorené inak ako jej menom a priezviskom, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, dátum narodenia a identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, ak ide o fyzickú osobu,“.
56.
V § 86 ods. 3 sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.
57.
V § 86 ods. 4 sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“ a vypúšťa sa slovo „vyučovacím“.
58.
V § 87 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, ak ide o právnickú osobu, a meno a priezvisko alebo obchodné meno, pod ktorým fyzická osoba podniká, ak je tvorené inak ako jej menom a priezviskom, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, dátum narodenia a identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, ak ide o fyzickú osobu,“.
59.
V § 88 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, ak ide o právnickú osobu, a meno a priezvisko alebo obchodné meno, pod ktorým fyzická osoba podniká, ak je tvorené inak ako jej menom a priezviskom, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, dátum narodenia a identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, ak ide o fyzickú osobu,“.
60.
V § 88 ods. 2 písm. l) sa slová „vzdelávacieho programu“ nahrádzajú slovami „na odbornú činnosť“.
61.
V § 89 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, ak ide o právnickú osobu, a meno a priezvisko alebo obchodné meno, pod ktorým fyzická osoba podniká, ak je tvorené inak ako jej menom a priezviskom, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, dátum narodenia a identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, ak ide o fyzickú osobu,“.
62.
V § 92 odsek 7 znie:
„(7)
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje meno a priezvisko, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, rodinný stav a štátne občianstvo fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, doklad poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, nie starší ako šesť mesiacov, a druh sociálnej služby, na ktorú žiada o posúdenie svojej odkázanosti. Okrem skutočností podľa prvej vety obsahuje žiadosť, ktorú podá fyzická osoba uvedená v § 3 ods. 2 písm. b) až k), aj povolenie príslušného orgánu na pobyt a u Slováka žijúceho v zahraničí aj potvrdenie o splnení podmienky podľa § 3 ods. 2 písm. l). Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu môže obsahovať aj identifikačné údaje a kontaktné údaje fyzickej osoby, ktorá môže poskytnúť fyzickej osobe, ktorej odkázanosť na sociálnu službu sa má posudzovať, a správnemu orgánu potrebnú súčinnosť v záujme riadneho vedenia konania.“.
80.
V § 96 sa nad slovom „predpisu“ vypúšťa odkaz „53)“.
81.
V § 97 ods. 1 sa za slová „zdravotnej starostlivosti,“ vkladá slovo „školy,“.
82.
V § 100 ods. 1 sa za slovo „kontroluje“ vkladajú slová „v rozsahu pôsobnosti obce a v rozsahu pôsobnosti vyššieho územného celku“.
83.
V poznámke pod čiarou k odkazu 57 sa citácia „Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
85.
V poznámke pod čiarou k odkazu 57a sa citácia „zákon č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
89.
V § 102 ods. 4 sa slová „Výnosy pokút uložených“ nahrádzajú slovami „Pokuty uložené“.
91.
Za § 110am sa vkladajú § 110an až 110ap, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠110an
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2019
(1)
Obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti a neverejný poskytovateľ sociálnej služby v zariadení uvedenom v § 35, § 36, § 38 a 39, ktorí uzatvorili písomnú zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na rozpočtový rok 2019 a na určenie výšky tohto finančného príspevku, ktorý sa má na základe tejto zmluvy poskytovať aj po 30. septembri 2019, sa príjem z úhrady ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia započítava podľa § 71 ods. 4 písm. b) a § 77 účinného do 30. septembra 2019, sú povinní uzatvoriť dodatok k tejto zmluve, na základe ktorého sa na účely určenia výšky tohto finančného príspevku podľa § 77 za obdobie po 30. septembri 2019 nezapočíta príjem z úhrady ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia.
(2)
Obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti a neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorí uzatvorili písomnú zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na rozpočtový rok 2019 a výška tohto finančného príspevku, ktorý sa má na základe tejto zmluvy poskytovať aj po 30. septembri 2019, sa na základe tejto zmluvy znižuje podľa § 77 ods. 12 účinného do 30. septembra 2019, sú povinní uzatvoriť dodatok k tejto zmluve, na základe ktorého sa za obdobie po 30. septembri 2019 tento finančný príspevok neznižuje o rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú neverejným poskytovateľom sociálnej služby v rozpočtovom roku 2019 a priemernými skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za rozpočtový rok 2018.
(3)
Ustanovenie § 110al prvej vety, v časti zohľadňovania príjmu z úhrady ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia podľa § 71 ods. 4 účinného od
1. januára 2018 na účely určenia výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa § 77, sa od 1. októbra 2019 neuplatňuje.
§ 110ao
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1)
Ustanovenie § 67a ods. 4 v znení účinnom od 1. januára 2020 sa prvýkrát použije pri overovaní účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2019.
(2)
U fyzickej osoby, ktorá k 31. decembru 2019 spĺňa kvalifikačný predpoklad podľa § 84 ods. 11 a 12 v znení účinnom do 31. decembra 2019, sa považuje kvalifikačný predpoklad na tlmočenie podľa zákona účinného od 1. januára 2020 za splnený.“.
92.
V prílohe č. 4 časti III písm. a) treťom bode sa za slovo „školy“ vkladajú slová „a školského zariadenia“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2019 okrem čl. I bodov 5, 6, 8, 10 až 13, 17, 18, 28 až 31, 34 až 42, 54 až 62, 80 až 83, 85, 89, § 110ao v bode 91 a bodu 92, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020, a čl. I bodov 1 až 4, 7, 9, 14, 16, 20 až 27, 32, 33, 43 až 53, 63 až 79, 84, 86 až 88, 90, § 110ap v bode 91 a bodu 93, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.