280/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2019 do 31.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

280
ZÁKON
z 10. septembra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 485/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 376/2014 Z. z., zákona č. 345/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 331/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 289/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
15.
V § 71 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).
Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).
19.
V § 77 sa vypúšťa odsek 12.
91.
Za § 110am sa vkladajú § 110an až 110ap, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 110an
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2019
(1)
Obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti a neverejný poskytovateľ sociálnej služby v zariadení uvedenom v § 35, § 36, § 38 a 39, ktorí uzatvorili písomnú zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na rozpočtový rok 2019 a na určenie výšky tohto finančného príspevku, ktorý sa má na základe tejto zmluvy poskytovať aj po 30. septembri 2019, sa príjem z úhrady ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia započítava podľa § 71 ods. 4 písm. b) a § 77 účinného do 30. septembra 2019, sú povinní uzatvoriť dodatok k tejto zmluve, na základe ktorého sa na účely určenia výšky tohto finančného príspevku podľa § 77 za obdobie po 30. septembri 2019 nezapočíta príjem z úhrady ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia.
(2)
Obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti a neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorí uzatvorili písomnú zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na rozpočtový rok 2019 a výška tohto finančného príspevku, ktorý sa má na základe tejto zmluvy poskytovať aj po 30. septembri 2019, sa na základe tejto zmluvy znižuje podľa § 77 ods. 12 účinného do 30. septembra 2019, sú povinní uzatvoriť dodatok k tejto zmluve, na základe ktorého sa za obdobie po 30. septembri 2019 tento finančný príspevok neznižuje o rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú neverejným poskytovateľom sociálnej služby v rozpočtovom roku 2019 a priemernými skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za rozpočtový rok 2018.
(3)
Ustanovenie § 110al prvej vety, v časti zohľadňovania príjmu z úhrady ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia podľa § 71 ods. 4 účinného od
1. januára 2018 na účely určenia výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa § 77, sa od 1. októbra 2019 neuplatňuje.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2019 okrem čl. I bodov 5, 6, 8, 10 až 13, 17, 18, 28 až 31, 34 až 42, 54 až 62, 80 až 83, 85, 89, § 110ao v bode 91 a bodu 92, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020, a čl. I bodov 1 až 4, 7, 9, 14, 16, 20 až 27, 32, 33, 43 až 53, 63 až 79, 84, 86 až 88, 90, § 110ap v bode 91 a bodu 93, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.