28/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.02.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

28
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 1. februára 2019
o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e m
voľby do Európskeho parlamentu a
u r č u j e m
1.
deň ich konania na sobotu 25. mája 2019,
2.
lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 22. februára 2019,
3.
lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 1. apríla 2019 a lehotu na ich prvé zasadanie do 15. apríla 2019.
Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 14 poslancov.
Andrej Danko v. r.