279/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

279
ZÁKON
z 10. septembra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 94/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 120/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 350/2011 Z. z., zákona č. 143/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 96/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 308/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 odsek 2 znie:
„(2)
Súhlas sa vyžaduje na
a)
umiestnenie stavby jadrového zariadenia,
b)
etapu uvádzania do prevádzky,
c)
skúšobnú prevádzku.“.
2.
V § 8 ods. 3 posledná veta znie: „Úrad odmietne účastníkom konania, okrem žiadateľa, sprístupniť citlivé informácie podľa § 3 ods. 16 a 17.“.
3.
V § 8 odsek 10 znie:
„(10)
Účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,11b) alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu11c) úrad, v konaní podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu,11d) doručuje rozhodnutie o vydaní súhlasu alebo povolenia, výzvu, upovedomenie, predvolanie alebo inú písomnosť verejnou vyhláškou.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11b až 11d znejú:
„11b) Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 43/2006 Z. z.).
11c) § 24 a 25 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11d) Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
4.
§ 8 sa dopĺňa odsekmi 11 až 13, ktoré znejú:
„(11)
Úrad je povinný urobiť opatrenie, aby sa pri doručovaní rozhodnutia alebo inej písomnosti, alebo pri nazeraní do spisu nesprístupnila citlivá informácia, utajovaná skutočnosť, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, poštové tajomstvo alebo neporušila zákonom ustanovená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti.
(12)
Úrad je povinný upovedomiť žiadateľa, aby označil, ktoré informácie alebo podklady považuje za predmet utajovanej skutočnosti, bankového tajomstva, daňového tajomstva, obchodného tajomstva, telekomunikačného tajomstva, poštového tajomstva alebo ktoré považuje za citlivé informácie.
(13)
Úrad môže od žiadateľa žiadať písomné odôvodnenie označenia informácií alebo podkladov ako utajovaná skutočnosť, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, poštové tajomstvo alebo ako citlivú informáciu. Ak úrad aj napriek odôvodneniu dospeje k záveru, že predložené informácie a podklady nenapĺňajú znaky utajovanej skutočnosti, bankového tajomstva, daňového tajomstva, obchodného tajomstva, telekomunikačného tajomstva, poštového tajomstva alebo že nejde o citlivú informáciu, oznámi to žiadateľovi písomne.“.
5.
V § 19 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Na vydanie súhlasu na ďalšiu etapu uvádzania do prevádzky sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.45)“.
6.
V § 35 odsek 1 znie:
„(1)
Ak nie je ustanovené inak, na konanie úradu sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní45) okrem
a)
lehôt na vydanie rozhodnutia v konaniach podľa § 8 ods. 5 a § 15 ods. 4,
b)
náležitostí rozhodnutia v konaniach podľa § 15 ods. 4, § 16 až 16l a § 24,
c)
formy podania žiadosti podľa odseku 2,
d)
doručenia podľa § 8 ods. 10,
e)
postupu podľa osobitného predpisu,45aa) ktorý úrad spojí s postupom podľa osobitného predpisu,45ab)
f)
postupu podľa osobitného predpisu45ac) v konaní o vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky, povolenia na predčasné užívanie stavby, súhlasu na skúšobnú prevádzku jadrového zariadenia, súhlasu na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku, povolenia na prevádzku jadrového zariadenia, kolaudačného rozhodnutia a ich zmien.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 45aa až 45ac znejú:
„45aa) § 56 zákona č. 71/1967 Zb.
45ab) § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
45ac) § 62 až 68 zákona č. 71/1967 Zb.“.
7.
§ 35 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Na konanie o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby, súhlasu na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku, kolaudačného rozhodnutia a ich zmeny sa vzťahuje osobitný predpis,11c) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
8.
Za § 37bd sa vkladá § 37be, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠37be
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2019
Konania začaté a nedokončené do 30. septembra 2019 sa dokončia podľa predpisu účinného od 1. októbra 2019.“.
Čl. II
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 118/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 300/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 219/2013 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 154/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 254/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z. a zákona č. 93/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 41 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Stavebný úrad z podnetu navrhovateľa zmení územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby uvedenej v § 139 ods. 3 písm. a) až f), ktoré je právoplatné, tak, že doplní umiestnenie podzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete v trase budovanej líniovej stavby, ak o tom navrhovateľ predloží dohodu s podnikom elektronických komunikácií.1ha) Účastníkom konania o zmene územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby je navrhovateľ, podnik elektronických komunikácií a obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie. Právoplatné rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby doručí stavebný úrad všetkým účastníkom územného konania o umiestnení líniovej stavby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1ha znie:
„1ha) § 5 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 80 ods. 1 sa za slovo „konania“ vkladajú slová „podľa § 78“.
3.
§ 81 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak je pre stavbu vydané povolenie na predčasné užívanie stavby, záväzné stanoviská dotknutých orgánov sa na vydanie kolaudačného rozhodnutia nepožadujú v rozsahu, v akom sú vydané v súvislosti s povolením na predčasné užívanie stavby.“.
4.
V § 84 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak je pre stavbu vydané povolenie na predčasné užívanie stavby, dohoda s dotknutými orgánmi sa nepožaduje a § 126 ods. 1 sa nepoužije; úrad vtedy nie je povinný zvolať ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním.“.
5.
V § 121 ods. 2 písm. e) sa za slovo „zariadenia“ vkladá čiarka a slová „ak osobitný predpis10mb) neustanovuje inak“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10mb znie:
„10mb) Napríklad zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:
„13b) Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 351/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2019.
Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.