278/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

278
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 11. septembra 2019
o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2020
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2020 je 2,5 % z ročného vkladu, najviac v sume 70 eur.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Ladislav Kamenický v. r.