272/2019 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

272
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. júla 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 107/2008 Z. z. o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi
Vláda Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 107/2008 Z. z. o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa suma „200 Sk“ nahrádza sumou „15 eur“.
2.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 107/2008 Z. z.
SADZBA PAUŠÁLNEJ ÚHRADY ZA ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE OCHRANU ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Odborná veterinárna činnosť Sadzba paušálnej
úhrady za jeden
úkon v eurách
I. HOVÄDZÍ DOBYTOK (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace)
1. Odber krvi 1,40
2. Slintačka a krívačka – probang test 3,80
3. Aborty – plodové obaly 10
4. Tuberkulinácia jednoduchá 2,20
5. Tuberkulinácia simultánna 3
6. i.m. injekcia 1,40
7. i.v. injekcia 2,20
8. s.c. injekcia 1,40


II. OŠÍPANÉ (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace)
1. Odber krvi 2,50
2. Tuberkulinácia 3
3. Aborty – plodové obaly 10
4. i.m. injekcia 1,40
5. i.v. injekcia 2,20
6. s.c. injekcia 1,40


III. OVCE/KOZY (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace)
1. Odber krvi 2
2. Slintačka a krívačka – probang test 3,80
3. Aborty – plodové obaly 10
4. Tuberkulinácia jednoduchá 2,20
5. Tuberkulinácia simultánna 3
6. i.m. injekcia 1,40
7. i.v. injekcia 2,20
8. s.c. injekcia 1,40


IV. KONE (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace)
1. Odber krvi 5
2. Vaginálne výtery, prepuciálne výplachy a pod. 7,50
3. Aborty – plodové obaly 10
4. i.m. injekcia 3,80
5. i.v. injekcia 5,20
6. s.c. injekcia 3,80


V. DIVIAČIA ZVER (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace)
Klasický mor ošípaných – pitva, odber vzorky 5


VI. VČELY (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace)
Choroby včiel – mor včelieho plodu, hniloba včelieho plodu – klinické vyšetrenie, odber vzorky 2,50


VII. VŠETKY DRUHY ZVIERAT (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace)
1. Besnota – klinické vyšetrenie 5
2. Besnota – indikovaný odber vzoriek 15
3. Klinické vyšetrenie (nie každé zviera, ale hromadné vyšetrenie pred vykonaním štátnej veterinárnej činnosti) 3,50
4. Odber vzorky – TSE
12
5. Odber krvi, vakcinácia 2


VIII. PITVY ZVIERAT (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace)
1. Pitva veľkého zvieraťa – kravy, jalovice, jednokopytníky, prasnice, kance, plemenné barany a capy 20
2. Pitva malého zvieraťa – teľce a žriebätá do veku šesť mesiacov, ošípané, ovce, kozy, psy, mačky a kožušinové zvieratá 12
3. Pitva drobného zvieraťa – hydina, ciciaky do odstavu, včely 5
4. Pitva ZOO zvierat alebo neuvedených druhov zvierat sa kategorizuje podľa prvého bodu až tretieho bodu po dohode so zmluvným súkromným veterinárnym lekárom a príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.
Peter Pellegrini v. r.