27/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.02.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

27
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 1. februára 2019,
ktorým sa mení rozhodnutie predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky č. 349/2018 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozhodnutím č. 349/2018 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí boli podľa § 181 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásené voľby starostu obce Dolný Harmanec, okres Banská Bystrica, a obce Čierny Brod, okres Galanta.
Na základe nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 16. januára 2019 č. PL. ÚS 30/2018 vo veci volebnej sťažnosti pre neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Dolný Harmanec a na základe nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. januára 2019 č. PL. ÚS 45/2018 vo veci volebnej sťažnosti pre neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Čierny Brod

z r u š u j e m
vyhlásenie volieb starostu obce Dolný Harmanec, okres Banská Bystrica, a volieb starostu obce Čierny Brod, okres Galanta, uvedených v prílohe č. 1 rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 349/2018 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí.
Andrej Danko v. r.