268/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

268
VYHLÁŠKA
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
z 21. augusta 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 476/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 písm. a) až d) zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení zákona č. 396/2011 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 476/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
základné údaje o produkte uvedené v prílohe časti A,“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
2.
V § 3 odsek 3 znie:
„(3)
Štruktúra návrhu kodifikačných údajov v elektronických súboroch a priečinkoch a formát predkladaných súborov a priečinkov sú uvedené v prílohe.“.
3.
§ 4 znie:
㤠4
(1)
Návrh kodifikačných údajov sa predkladá Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality (ďalej len „úrad“) v elektronickej podobe v rozsahu, štruktúre a vo formáte, ktoré sú ustanovené
a)
v § 3 a v prílohe, ak ide o nekodifikovaný produkt,
b)
v § 3 ods. 1 písm. b) až d) a v prílohe časti A, ak ide o produkt zhodný s kodifikovaným produktom.
(2)
Pri predložení návrhu kodifikačných údajov sa úradu a používateľovi produktu sprístupňuje dokumentácia o produkte na overenie správnosti návrhu kodifikačných údajov podľa § 3 ods. 1 a 2.
(3)
Zmeny v dokumentácii o produkte sa podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona oznamujú úradu, ak majú vplyv na schválené kodifikačné údaje.
(4)
Pri predložení návrhu kodifikačných údajov sa úradu oznámia
a)
identifikačné údaje dodávateľa produktu a agentúry pre kodifikáciu, ktorá spracovala návrh kodifikačných údajov, uvedené v prílohe časti A,
b)
údaje o produkte, ktorými sú
1.
názov produktu,
2.
výrobcom produktu pridelené referenčné číslo produktu, ktoré ho jednoznačne identifikuje a odlišuje od iných produktov, najmä výkresové číslo, číslo normy, číslo technických podmienok, identifikačné číslo z katalógu produktov a typové alebo modelové alfanumerické označenie.“.
4.
Nadpis prílohy znie:
„Štruktúra návrhu kodifikačných údajov v elektronických súboroch a priečinkoch a formát predkladaných súborov a priečinkov“.
5.
V prílohe časti A písm. c) sa za slovo „kodifikáciu“ vkladá čiarka a slová „dodávateľa produktu“.
6.
V prílohe časti D písm. a) druhý bod znie:
„2.
Názov podľa zmluvy“.
7.
V prílohe časti D písm. a) piaty bod znie:
„5.
NSN - skladové číslo NATO“.
8.
V prílohe časti D písm. b) prvý bod znie:
„1.
súbory obrázkov vo formáte jpg, gif alebo tiff, pričom obrázok má veľkosť najviac 1 MB a rozmer najviac 1024 x 768 pixelov a má výpovednú hodnotu o produkte,“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.
Peter Gajdoš v. r.