267/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

267
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 19. augusta 2019,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 476/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 2 písm. d) a e) zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 476/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1.
V § 4 ods. 4 a § 5 ods. 4 sa slová „DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA“ nahrádzajú slovami „DOPRAVY A VÝSTAVBY“.
2.
V § 5 ods. 4 sa vypúšťajú slová „dátum narodenia, adresa trvalého bydliska držiteľa preukazu a“.
3.
Prílohy č. 1 a 2 znejú:
„Príloha č. 1 k vyhláške č. 476/2013 Z. z.
„Príloha č. 2 k vyhláške č. 476/2013 Z. z.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2019.
Arpád Érsek v. r.