266/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

266
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 19. augusta 2019,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 19/2016 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 149/2019 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 19/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov sa mení takto:
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2019.
Arpád Érsek v. r.