265/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.10.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

265
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 20. augusta 2019
o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2024
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 65a ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Dôchodkový vek ustanovený na kalendárny rok 2023 sa na kalendárny rok 2024 zvyšuje o dva kalendárne mesiace.
§ 2
Dôchodkový vek na kalendárny rok 2024 je 63 rokov a 4 kalendárne mesiace.
§ 3
Referenčný vek na kalendárny rok 2024 je 63 rokov.
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. októbra 2019.
Ján Richter v. r.