264/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

264
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 9. augusta 2019,
ktorou sa ustanovuje zoznam humánnych liekov so špecifickými podmienkami výroby a dodania do 60 dní a zoznam individuálne pripravovaných humánnych liekov so špecifickými podmienkami výroby a dodania do 30 dní
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 1 písm. o) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2018 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Zoznam humánnych liekov so špecifickými podmienkami výroby a dodania do 60 dní odo dňa predloženia receptu je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Zoznam individuálne pripravovaných humánnych liekov so špecifickými podmienkami výroby a dodania do 30 dní odo dňa predloženia receptu je uvedený v prílohe č. 2.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.
Andrea Kalavská v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 264/2019 Z. z.
ZOZNAM HUMÁNNYCH LIEKOV SO ŠPECIFICKÝMI PODMIENKAMI VÝROBY A DODANIA DO 60 DNÍ
Číslo riadku Kód humánneho lieku pridelený
Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv
Názov humánneho lieku Doplnok
1. 14593 H-AL PER OS (MIX) gtt por 6x9 ml PNU
2. 14592 H-AL PER OS (MIX) gtt por 1x9 ml PNU
3. 69197 Alutard SQ sus inj 4x5 ml (liek.inj.skl.)
4. 8530B Alutard SQ jedy hmyzu sus inj 4x5 ml (liek.inj.skl.)
5. 69204 Alutard SQ sus inj 1x5 ml (liek.inj.skl.)
6. 8531B Alutard SQ jedy hmyzu sus inj 1x5 ml (liek.inj.skl.)
7. 44190 PHOSTAL sus inj 4x5 ml
8. 44191 PHOSTAL sus inj 1x5 ml
9. 95607 Staloral 300 sol slg 2x10 ml (2x300 IR/ml) (fľ-skl.hnedá-udržiavacia liečba)
10. 95606 Staloral 300 sol slg 3x10 ml (1x10 IR/1 ml+2x300 IR/1 ml) (fľ.skl.hnedá-úvodná liečba)
11. 24546 Stafal sol der 1x10 ml (fľ.skl.)
Príloha č. 2 k vyhláške č. 264/2019 Z. z.
ZOZNAM INDIVIDUÁLNE PRIPRAVOVANÝCH HUMÁNNYCH LIEKOV SO ŠPECIFICKÝMI PODMIENKAMI VÝROBY A DODANIA DO 30 DNÍ
1.
Individuálne pripravovaný humánny liek s obsahom liečiva Atropín.
2.
Individuálne pripravovaný humánny liek s obsahom liečiva Homatropín.