262/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

262
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 7. augusta 2019,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 2 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z. a vyhlášky č. 371/2018 Z. z. sa mení takto:
Prílohy č. 2 až 4 znejú:
„Príloha č. 2
k vyhláške č. 22/2011 Z. z.
Príloha č. 3
k vyhláške č. 22/2011 Z. z.
Príloha č. 4
k vyhláške č. 22/2011 Z. z.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.
Ján Richter v. r.