252/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.08.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

252
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 9. augusta 2019,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 10 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení vyhlášky č. 338/2012 Z. z., vyhlášky č. 48/2013 Z. z., vyhlášky č. 120/2014 Z. z., vyhlášky č. 205/2015 Z. z. a vyhlášky č. 39/2019 sa mení takto:
1.
V § 8 ods. 1 písm. b) sa slová „písmena e)“ nahrádzajú slovami „písmena a)“.
2.
Príloha vrátane nadpisu znie:
„Príloha k vyhláške č. 435/2011 Z. z.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. augusta 2019.
v z. Stanislav Špánik v. r.