251/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.08.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

251
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 7 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie zo 7. augusta 2019 č. MF/006803/2019-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov.


Opatrením sa zohľadňujú zmeny a úpravy týkajúce sa výšky limitu zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. augusta 2019.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 13/2019, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky, prípadne do ktorého možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.