250/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.08.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

250
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 7. augusta 2019,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v znení vyhlášky č. 358/2005 Z. z. a vyhlášky č. 642/2008 Z. z. sa mení takto:
V prílohe položka 4 znie:
„Položka 4 – Vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby..........................................................................................................................98 eur.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 9. augusta 2019.
Andrea Kalavská v. r.