245/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2019 do 30.09.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

245
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 22. júla 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 47 písm. a) a b) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 2 riadku 2 stĺpci Poznámka sa vypúšťa odkaz „1)“ a vysvetlivka k nemu.
2.
Príloha č. 3 sa dopĺňa písmenom I, ktoré znie:

„I. 64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II
1. 6468 F pomocník v kuchyni 12 12“.
4.
V prílohe č. 4 písmene G sa za riadok 2 vkladá nový riadok 3, ktorý znie:

„3. 2956 H mäsiar kuchár 2952 L
6403 L
6421 L
10 10 3), 4)“.
Doterajšie riadky 3 až 12 sa označujú ako riadky 4 až 13.
9.
V prílohe č. 4 písmene N riadku 11 stĺpci Poznámka sa vkladá odkaz „6)“.
Vysvetlivka k odkazu 6 znie:
„6) V 2. ročníku a 3. ročníku pri prácach s motorovou pílou, pri ťažbe a sústreďovaní dreva päť žiakov na jedného majstra odbornej výchovy alebo na jedného hlavného inštruktora.“.
10.
V prílohe č. 4 sa písmeno N dopĺňa riadkom 16, ktorý znie:

„16. 4582 H včelár, včelárka 4512 L 10 7“.
11.
V prílohe č. 5 časti A písmene T sa za riadok 9 vkladá nový riadok 10, ktorý znie:

„10. 6336 M informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu 2)“.
Doterajšie riadky 10 až 17 sa označujú ako riadky 11 až 18.
12.
V prílohe č. 5 časti A písmene T riadku 11 stĺpci Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov sa vkladá označenie „6337 M“.
13.
V prílohe č. 5 časti A písmene U stĺpci Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov sa označenie „6851“ nahrádza označením „6851 N“.
14.
V prílohe č. 5 časti A sa písmeno U dopĺňa riadkom 2, ktorý znie:

„2. 6858 M ekonomicko-právne činnosti v podnikaní 2)“.
15.
V prílohe č. 5 časti A písmene V sa vkladá nový riadok 1, ktorý znie:

„1. 7218 M masmediálne štúdiá 2)“.
Doterajší riadok 1 sa označuje ako riadok 2.
17.
V prílohe č. 5 časti B písmene B riadku 7 stĺpci Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov sa vkladá označenie „2497 K“.
18.
V prílohe č. 5 časti B sa písmeno H dopĺňa riadkom 2, ktorý znie:

„2. 3349 K technik drevostavieb 12 12 1)“.
19.
V prílohe č. 5 časti B písmene L riadku 2 stĺpci Poznámka sa na konci pripája čiarka a odkaz „6)“.
Vysvetlivka k odkazu 6 znie:
„6) V 3. ročníku a 4. ročníku pri prácach s motorovou pílou, pri ťažbe a sústreďovaní dreva päť žiakov na jedného majstra odbornej výchovy alebo na jedného hlavného inštruktora.“.
23.
V prílohe č. 9 riadku 6 stĺpci Spolupracujúca stavovská organizácia alebo profesijná organizácia sa na konci pripájajú slová „Slovenská živnostenská komora“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2019 okrem čl. I bodov 3, 5 až 8, 16 a 20 až 22, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2019.
Martina Lubyová v. r.