244/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2019 do 31.01.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

244
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 22. júla 2019
o sústave študijných odborov Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 50 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovuje:
§ 1
Študijné odbory, v ktorých môžu vysoké školy v Slovenskej republike poskytovať vysokoškolské vzdelávanie, a ich opisy sú uvedené v prílohe.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.
Martina Lubyová v. r.