242/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

242
ZÁKON
z 27. júna 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z. a zákona č. 54/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
postavenie a pôsobnosť hlavného európskeho prokurátora, európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v časti, v ktorej sa na nich nevzťahuje osobitný predpis,1)“.
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31. 10. 2017).“.
2.
V § 1 ods. 2 sa odkaz 1 vrátane poznámky pod čiarou k nemu označuje ako odkaz 1a.
3.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Prokuratúra poskytuje Európskej prokuratúre súčinnosť pri plnení úloh Európskej prokuratúry podľa osobitného predpisu.1)“.
4.
V § 4 ods. 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o veci patriace do pôsobnosti Európskej prokuratúry,“.
5.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Pokyn európskemu delegovanému prokurátorovi je možné uložiť iba v súlade s osobitným predpisom.2b) Vo veciach, v ktorých európsky delegovaný prokurátor plní úlohy prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, sa na vydanie pokynu európskemu delegovanému prokurátorovi vzťahuje tento zákon.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:
„2b) Čl. 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1939.“.
6.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:
㤠12a
Ustanovenia § 10 až 12 sa nevzťahujú na veci patriace do pôsobnosti Európskej prokuratúry.“.
7.
V § 17 ods. 1 sa slová „zákonmi.5)“ nahrádzajú slovami „predpismi.5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5) Napríklad nariadenie (EÚ) 2017/1939, Trestný poriadok, zákon č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov, zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 17 ods. 2 písm. g) sa slová „zákonmi,7)“ nahrádzajú slovami „predpismi,5)“.
9.
V § 17 ods. 3 sa slová „upravuje Trestný poriadok.“ nahrádzajú slovami „upravujú osobitné predpisy.5)“.
10.
Doterajší text § 37a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na hlavného európskeho prokurátora, európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh patriacich do pôsobnosti Európskej prokuratúry.“.
11.
V § 40 ods. 2 písm. e) sa za slová „podriadenými prokuratúrami“ vkladajú slová „a Európskou prokuratúrou“.
12.
V § 46 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v odsekoch 7, 9 a 10 nie je ustanovené inak alebo podľa § 51 nebolo určené inak.“.
13.
§ 46 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Hlavný európsky prokurátor, európsky prokurátor a európsky delegovaný prokurátor sú príslušní na konanie pred všetkými súdmi príslušnými na konanie v trestných veciach patriacich do pôsobnosti Európskej prokuratúry.“.
14.
Doterajší text § 50 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Spory o príslušnosť medzi Európskou prokuratúrou a orgánom prokuratúry rozhoduje generálna prokuratúra.30c) Proti rozhodnutiu generálnej prokuratúry je možné podať opravný prostriedok podľa Trestného poriadku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30c znie:
„30c) Čl. 25 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2017/1939.“.
15.
Doterajší text § 51 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na veci patriace do pôsobnosti Európskej prokuratúry.“.
16.
V § 53 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Bezprostredne nadriadeným prokurátorom prokurátora Európskej prokuratúry vo veciach patriacich do pôsobnosti Európskej prokuratúry je prokurátor Európskej prokuratúry alebo orgán Európskej prokuratúry podľa osobitného predpisu.1)“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
17.
V § 53 ods. 3 sa slová sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekoch 1 a 2“.
18.
V § 54 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora pri plnení úloh Európskej prokuratúry. Nadriadeným prokurátorom prokurátora Európskej prokuratúry vo veciach patriacich do pôsobnosti Európskej prokuratúry je prokurátor Európskej prokuratúry alebo orgán Európskej prokuratúry podľa osobitného predpisu.1)“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
19.
V § 54 ods. 4 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odsekoch 1 až 3“.
20.
Doterajší text § 55 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak je to potrebné na plnenie úloh Európskej prokuratúry, hlavný európsky prokurátor, európsky prokurátor, stála komora32) a európsky delegovaný prokurátor sú po predchádzajúcom súhlase generálneho prokurátora oprávnení nazerať do spisu, ktorý vedie prokurátor. O nazretí do spisu urobí prokurátor do spisu písomný záznam.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:
„32) Čl. 10 nariadenia (EÚ) 2017/1939.“.
21.
V § 55a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Prokuratúra spracúva aj údaje, ktoré sú potrebné na plnenie úloh Európskej prokuratúry podľa osobitného predpisu.1)“.
22.
V § 55a ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Údaje v centrálnom informačnom systéme, ktoré sú potrebné na plnenie úloh prokuratúry ustanovených zákonom v trestnom konaní, obsahujú aj utajované skutočnosti a citlivé informácie.32a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
„32a) Napríklad čl. 111 nariadenia (EÚ) 2017/1939 a § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
23.
V § 55b ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nejde o veci patriace do pôsobnosti Európskej prokuratúry.“.
24.
V § 55b ods. 2 sa slová „osobitného zákona.7)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov.5)“.
25.
V § 55e ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „prokurátori dočasne pridelení na výkon funkcie európskeho delegovaného prokurátora sa v rozsahu, v akom plnia úlohy Európskej prokuratúry, do tohto počtu nezapočítavajú.“.
26.
Za § 55l sa vkladajú § 55la a 55lb, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠55la
Osobitné ustanovenie o Eurojuste
Prokurátor, ktorý vo funkcii národného člena zastupuje Slovenskú republiku v Eurojuste,46a) má na území Slovenskej republiky počas dočasného pridelenia právomoci prokurátora generálnej prokuratúry pôsobiaceho na úseku trestného práva.
§ 55lb
Osobitné ustanovenia o Európskej prokuratúre
(1)
Európska prokuratúra na území Slovenskej republiky vykonáva trestné konanie vo veciach ustanovených osobitným predpisom.30)
(2)
Európsky delegovaný prokurátor môže plniť počas dočasného pridelenia aj úlohy prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, a to v rozsahu, ktorý mu nebráni v plnení jeho povinností vyplývajúcich z osobitného predpisu.1) Európsky delegovaný prokurátor, ak plní úlohy prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, má postavenie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry.
(3)
Miestom výkonu funkcie európskeho delegovaného prokurátora je Úrad špeciálnej prokuratúry.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:
„46a) Zákon č. 383/2011 Z. z. v znení zákona č. 316/2016 Z. z.“.
Čl. II
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 561/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Postavenie a pôsobnosť hlavného európskeho prokurátora, európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora upravuje osobitný predpis2) a v ustanovenom rozsahu aj tento zákon.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2) Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31. 10. 2017).“.
2.
V § 3 ods. 1 písm. a) sa za slová „prokurátora generálnej prokuratúry“ vkladá čiarka a slová „európskeho delegovaného prokurátora v rozsahu, v akom to ustanovuje osobitný predpis2)“.
3.
V § 3 ods. 2 písm. a) sa slová „ak tento zákon“ nahrádzajú slovami „ak tento zákon alebo osobitný predpis2)“.
4.
V § 3 odsek 4 znie:
„(4)
Najvyšší služobný úrad na svojom webovom sídle zverejňuje a priebežne aktualizuje menný zoznam prokurátorov spolu s miestom ich pravidelného výkonu funkcie vrátane miesta ich dočasného pridelenia.“.
5.
V § 6 ods. 4 sa slová „20 rokov“ nahrádzajú slovami „15 rokov“ a na konci sa pripája táto veta: „Justičnú skúšku možno odpustiť postupom podľa predchádzajúcej vety aj u toho, kto konal a rozhodoval najmenej 15 rokov v oblasti verejnej správy alebo pôsobil v oblasti tvorby legislatívy a pre výkon funkcie prokurátora sú jeho odborné skúsenosti a znalosti potrebné.“.
6.
§ 9b vrátane nadpisu znie:
㤠9b
Dočasné pridelenie prokurátora k orgánu Európskej únie
(1)
Ak v odsekoch 2 a 3 nie je ustanovené inak, generálny prokurátor môže prokurátora s jeho súhlasom dočasne prideliť k orgánu Európskej únie alebo k orgánu vytvorenému spoločne členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „orgán Európskej únie“).
(2)
Ak generálny prokurátor udelil predchádzajúci súhlas na vymenovanie prokurátora do funkcie v orgáne Európskej únie podľa osobitného zákona,11ba) dočasne ho pridelí s jeho súhlasom k orgánu Európskej únie.
(3)
Hlavný európsky prokurátor, európsky prokurátor a európsky delegovaný prokurátor sú dočasne pridelení k orgánu Európskej únie dňom vymenovania do funkcie v Európskej prokuratúre podľa osobitného predpisu.2) Dočasné pridelenie trvá po dobu výkonu funkcie.
(4)
Dočasné pridelenie prokurátora podľa odsekov 1 až 3 sa považuje za výkon funkcie prokurátora.“.
7.
V § 10 ods. 6 druhej vete sa vypúšťa bodkočiarka a slová „výnimku z tejto dĺžky započítateľnej praxe môže udeliť generálny prokurátor na návrh špeciálneho prokurátora, ak ide o prokurátora prekladaného na Úrad špeciálnej prokuratúry [§ 24b ods. 1 písm. b)]“.
8.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Prokurátorovi, ktorý je dočasne pridelený na výkon funkcie hlavného európskeho prokurátora, európskeho prokurátora alebo európskeho delegovaného prokurátora, nemožno dočasne pozastaviť výkon funkcie prokurátora.“.
9.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Prokurátora, ktorý je dočasne pridelený na výkon funkcie hlavného európskeho prokurátora, európskeho prokurátora alebo európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre, možno odvolať z funkcie prokurátora len za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.2)“.
10.
V § 20 ods. 6 sa slová „Ustanovenia tohto paragrafu“ nahrádzajú slovami „Ustanovenia odsekov 1 až 4“.
11.
V § 24b odsek 3 znie:
„(3)
Pred vymenovaním do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry generálny prokurátor preloží prokurátora uvedeného v odseku 1 písm. b) na generálnu prokuratúru, ak spĺňa podmienky na vymenovanie do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry.“.
12.
V § 28 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
nehnuteľnom majetku, právny dôvod a dátum nadobudnutia majetku a cenu jeho obstarania, pri bezodplatnom nadobudnutí cenu podľa osobitného predpisu,17)“.
13.
V § 28 ods. 5 prvej vete sa za slová „generálnemu prokurátorovi“ vkladajú slová „v elektronickej podobe aj v listinnej podobe“.
14.
V § 38 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o služobnú pohotovosť prokurátora.“.
15.
Za § 92 sa vkladá § 92a, ktorý znie:
㤠92a
(1)
Ustanovenia tejto hlavy o odmeňovaní prokurátorov sa vzťahujú na hlavného európskeho prokurátora, európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora len v rozsahu, v akom sa na nich nevzťahuje osobitný predpis.2)
(2)
Ak európsky delegovaný prokurátor plní aj úlohy prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, za plnenie týchto úloh mu patrí pomerná časť platu podľa tohto zákona zodpovedajúca určenému rozsahu plnenia úloh.“.
16.
V § 93 ods. 1 sa písmeno c) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8.
príplatok za disciplinárne konanie,“.
17.
V § 103c ods. 1 sa za slová „podľa § 9b“ vkladajú slová „ods. 1 a 2“, slová „25 %“ sa nahrádzajú slovami „30 %“ a slová „75%“ sa nahrádzajú slovami „70 %“.
18.
V § 109 ods. 1 sa slová „5 %“ nahrádzajú slovami „7 %“ a slová „7 %“ sa nahrádzajú slovami „10 %“.
19.
Za § 113 sa vkladá § 114, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠114
Príplatok za disciplinárne konanie
(1)
Príplatok za výkon funkcie člena disciplinárnej komisie alebo za výkon funkcie predsedu disciplinárnej komisie patrí prokurátorovi, ktorý je
a)
členom disciplinárnej komisie, v sume 44,26 eura mesačne,
b)
predsedom disciplinárnej komisie, v sume 66,39 eura mesačne.
(2)
Príplatok podľa odseku 1 nepatrí tomu členovi disciplinárnej komisie a predsedovi disciplinárnej komisie, ktorý je náhradníkom disciplinárnej komisie.“.
20.
V § 115 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „člena disciplinárnej komisie,“.
21.
V § 134 odsek 1 znie:
„(1)
Prokurátor má právo na príplatok za výkon funkcie prokurátora, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
jeho služobný pomer zanikne alebo sa mu preruší výkon funkcie prokurátora podľa § 12 ods. 5 a
b)
má nárok na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok.“.
22.
§ 146 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na európskeho delegovaného prokurátora. Na hlavného európskeho prokurátora a európskeho prokurátora sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 3 len v rozsahu, v akom sa na nich nevzťahuje osobitný predpis.2)“.
23.
V § 152 ods. 1 písm. a) sa slová „(§ 9, 9a)“ nahrádzajú slovami „(§ 9 až 9c)“.
24.
§ 162 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na hlavného európskeho prokurátora a európskeho prokurátora; vzťahujú sa však na európskeho delegovaného prokurátora, ktorý plní úlohy Úradu špeciálnej prokuratúry. Za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím hlavného európskeho prokurátora, európskeho prokurátora alebo európskeho delegovaného prokurátora alebo ich nesprávnym úradným postupom pri plnení úloh Európskej prokuratúry zodpovedá Európska prokuratúra podľa osobitného predpisu.54a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 54a znie:
„54a) Čl. 113 nariadenia (EÚ) 2017/1939.“.
25.
§ 184 znie:
㤠184
(1)
Vo veciach zodpovednosti za škodu a s tým súvisiacich nárokov na náhradu škody podľa tohto zákona koná a rozhoduje v prvom stupni
a)
osobitná komisia zriadená na generálnej prokuratúre, ak
1.
za škodu zodpovedá prokurátor generálnej prokuratúry, európsky delegovaný prokurátor, zamestnanec generálnej prokuratúry alebo krajský prokurátor,
2.
škoda bola spôsobená prokurátorovi generálnej prokuratúry, európskemu delegovanému prokurátorovi, zamestnancovi generálnej prokuratúry alebo krajskému prokurátorovi,
3.
za škodu zodpovedá prokurátor generálnej prokuratúry, európsky delegovaný prokurátor, zamestnanec generálnej prokuratúry alebo krajský prokurátor spoločne s prokurátorom inej prokuratúry alebo zamestnancom inej prokuratúry,
4.
škoda bola spôsobená prokurátorovi generálnej prokuratúry, európskemu delegovanému prokurátorovi, zamestnancovi generálnej prokuratúry alebo krajskému prokurátorovi spoločne s prokurátorom inej prokuratúry alebo zamestnancom inej prokuratúry,
5.
za škodu zodpovedajú spoločne prokurátori alebo zamestnanci prokuratúry, ktorí nemajú spoločný služobný úrad,
6.
škoda bola spôsobená spoločne prokurátorom alebo zamestnancom prokuratúry, ktorí nemajú spoločný služobný úrad,
b)
osobitná komisia zriadená na krajskej prokuratúre, ktorá je služobným úradom prokurátora alebo zamestnanca prokuratúry, ktorý zodpovedá za škodu alebo ktorému bola spôsobená škoda, ak nejde o veci, v ktorých je príslušná konať a rozhodovať osobitná komisia zriadená na generálnej prokuratúre.
(2)
Na európskeho delegovaného prokurátora sa ustanovenie odseku 1 vzťahuje len vtedy, ak škoda bola spôsobená z dôvodov, ktoré nesúvisia s plnením povinností európskeho delegovaného prokurátora podľa osobitného predpisu.56a)
(3)
Osobitné komisie uvedené v odseku 1 zriaďuje príslušný vedúci služobného úradu, ak generálny prokurátor nerozhodne inak.
(4)
O odvolaní proti rozhodnutiu
a)
osobitnej komisie uvedenej v odseku 1 písm. a) rozhoduje generálny prokurátor,
b)
osobitnej komisie uvedenej v odseku 1 písm. b) rozhoduje osobitná komisia zriadená na generálnej prokuratúre.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56a znie:
„56a) Čl. 113 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) 2017/1939.“.
26.
§ 187 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na hlavného európskeho prokurátora a európskeho prokurátora.“.
27.
§ 189 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Na uloženie disciplinárneho opatrenia európskemu delegovanému prokurátorovi z dôvodov súvisiacich s jeho povinnosťami podľa osobitného predpisu2) sa vyžaduje predchádzajúci súhlas hlavného európskeho prokurátora; v ostatných prípadoch má disciplinárna komisia voči hlavnému európskemu prokurátorovi predchádzajúcu informačnú povinnosť. Ak hlavný európsky prokurátor nedá súhlas na uloženie disciplinárneho opatrenia európskemu delegovanému prokurátorovi, predseda disciplinárnej komisie môže požiadať o preskúmanie veci kolégium.57da)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57da znie:
„57da) Čl. 17 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/1939.“.
28.
V 194 ods. 1 písm. d) sa za slovami „vzatý späť,“ vypúšťa slovo „alebo“ a v písmene e) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.
29.
V § 194 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
uloženie disciplinárneho opatrenia európskemu delegovanému prokurátorovi je podmienené predchádzajúcim súhlasom alebo predchádzajúcou informačnou povinnosťou (§ 189 ods. 5) a súhlas nebol daný alebo bol vzatý späť alebo informačná povinnosť nebola splnená.“.
30.
V § 197 ods. 1 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „navrhovateľ, ktorým je“.
31.
V § 197 ods. 1 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
„b)
generálny prokurátor alebo špeciálny prokurátor proti európskemu delegovanému prokurátorovi z dôvodov, ktoré nesúvisia s plnením povinností európskeho delegovaného prokurátora podľa osobitného predpisu,2)
c)
hlavný európsky prokurátor alebo európsky prokurátor za Slovenskú republiku proti európskemu delegovanému prokurátorovi z dôvodov, ktoré súvisia s plnením povinností európskeho delegovaného prokurátora podľa osobitného predpisu,2)“.
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená d) až h).
32.
V § 197 ods. 1 písm. h) sa vypúšťajú slová „(ďalej len „navrhovateľ“)“.
33.
V § 198 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
doručením rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu o odovzdaní veci alebo o postúpení veci disciplinárnej komisii a nasledujúcimi úkonmi disciplinárnej komisie smerujúcimi k ukončeniu disciplinárneho konania,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
34.
§ 198 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Do plynutia lehoty podľa odseku 1 sa nezapočítava doba, počas ktorej sa pre ten istý skutok viedlo trestné stíhanie.“.
35.
V § 199 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
hlavného európskeho prokurátora a európskeho prokurátora za Slovenskú republiku, ak nepodali návrh na začatie disciplinárneho konania a ide o disciplinárne konanie proti európskemu delegovanému prokurátorovi.“.
36.
Doterajší text § 200 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak sa v disciplinárnom konaní navrhuje uloženie disciplinárneho opatrenia európskemu delegovanému prokurátorovi z dôvodov súvisiacich s jeho povinnosťami podľa osobitného predpisu,2) predseda disciplinárnej komisie si vyžiada od hlavného európskeho prokurátora predchádzajúci súhlas s uložením disciplinárneho opatrenia.57da) Ak hlavný európsky prokurátor súhlas nedá alebo ho vezme späť, predseda disciplinárnej komisie môže požiadať o preskúmanie veci kolégium.57da)“.
37.
V § 205 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa disciplinárne konanie vedie proti európskemu delegovanému prokurátorovi, predseda disciplinárnej komisie oboznámi splnenie podmienok na vedenie disciplinárneho konania podľa § 200 ods. 2; ak zistí nedostatky, bezodkladne vykoná opatrenia potrebné na ich odstránenie.“.
38.
V § 208 odsek 3 znie:
„(3)
Disciplinárna komisia oslobodí prokurátora, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, ak
a)
prokurátor sa nedopustil disciplinárneho previnenia alebo priestupku,
b)
skutok, pre ktorý sa vedie disciplinárne konanie, sa nestal,
c)
skutok, pre ktorý sa vedie disciplinárne konanie, nie je disciplinárnym previnením alebo priestupkom alebo
d)
nemožno preukázať, že prokurátor sa dopustil disciplinárneho previnenia alebo priestupku.“.
39.
V § 208 ods. 5 sa za slovom „odôvodnenie“ vypúšťa čiarka a slová „ak v odseku 6 nie je ustanovené inak,“.
40.
V § 208 ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.
41.
§ 209 znie:
㤠209
Disciplinárna komisia zastaví disciplinárne konanie, ak
a)
prokurátor bol právoplatne odsúdený za trestný čin z nedbanlivosti, ktorý nespáchal v súvislosti s výkonom funkcie prokurátora,
b)
disciplinárne konanie sa stalo neprípustným alebo
c)
to ustanovuje tento zákon.“.
42.
V § 211 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak ide o konanie začaté bez návrhu (§ 196 ods. 1 druhá veta), generálny prokurátor,“.
43.
V § 221 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „S členstvom v prokurátorskej rade je nezlučiteľná aj funkcia hlavného európskeho prokurátora a európskeho prokurátora; tým nie je dotknuté ich právo zúčastniť sa hlasovaním na voľbe členov prokurátorskej rady.“.
44.
Za § 258 sa vkladá § 258a, ktorý znie:
㤠258a
Tento zákon sa vzťahuje na hlavného európskeho prokurátora, európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v rozsahu, v akom sa na nich nevzťahuje osobitný predpis.2)“.
45.
Za § 265zc sa vkladá § 265zd, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠265zd
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2019
(1)
Výberové konania začaté do 31. augusta 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. augusta 2019.
(2)
Konanie vo veciach zodpovednosti za škodu a s tým súvisiacich nárokov na náhradu škody začaté a právoplatne neskončené do 31. augusta 2019 dokončí osobitná komisia zriadená podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. augusta 2019.
(3)
Tento zákon v znení účinnom od 1. septembra 2019 sa nevzťahuje na disciplinárne konania začaté podľa doterajších predpisov, ak neboli právoplatne skončené do 31. augusta 2019; to neplatí, ak ide o ustanovenia § 208 ods. 3, 5 a 6 a § 209 v znení účinnom od
1. septembra 2019.
(4)
Ustanovenie § 103c ods. 1 v znení účinnom od 1. septembra 2019 sa vzťahuje na platové pomery prokurátora dočasne prideleného k orgánu Európskej únie už od 1. januára 2019. Služobný úrad prevedie prokurátorovi dočasne pridelenému k orgánu Európskej únie tento rozdiel v plate na jeho bankový účet zriadený v mieste jeho dočasného pridelenia po vykonaní zákonných zrážok do 1. októbra 2019.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2019 okrem čl. II bodov 16 a 18 až 20, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.