241/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

241
ZÁKON
z 27. júna 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. a) úvodnej vete sa slová „odsekoch 2 až 4“ nahrádzajú slovami „odsekoch 2, 3 a 5“ a vypúšťajú sa slová „ktorá nie je subjektom verejnej správy1) a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.
2.
V § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode sa slová „štrukturálnych a investičných fondov“ nahrádzajú slovami „fondov s výnimkou Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu“ a na konci sa vypúšťajú slová „alebo investičnú pomoc“.
3.
V § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode a druhom bode sa slová „právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu“ nahrádzajú slovami „verejného podniku“.
4.
V § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode, druhom bode a šiestom bode sa za slová „zriadenej zákonom“ vkladajú slová „s výnimkou komory zriadenej zákonom“.
5.
V § 2 ods. 1 písm. a) šiestom bode sa slová „alebo inak nadobudla pohľadávku“ nahrádzajú slovami „pohľadávka alebo z iného titulu jej má byť plnená pohľadávka“.
6.
V § 2 ods. 1 písm. a) siedmom bode sa slovo „piateho“ nahrádza slovom „štvrtého“, za slová „má vedieť“ sa vkladajú slová „so zreteľom na všetky okolnosti“ a slová „písmena d)“ sa nahrádzajú slovami „písmena e).“
7.
V § 2 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
verejným podnikom právnická osoba, v ktorej má štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom s výnimkou komory zriadenej zákonom samostatne alebo spoločne výlučnú priamu alebo nepriamu účasť,“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).
8.
V § 2 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
oprávnenou osobou
1.
advokát, notár, banka,4a) audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora,
2.
zahraničná osoba oprávnená na území Slovenskej republiky vykonávať rovnaký predmet činnosti ako oprávnená osoba podľa prvého bodu, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnený svoj podnik alebo svoju organizačnú zložku,4b) a ktorá sa na základe písomnej dohody zaviazala plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4a a 4b znejú:
„4a) § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4b) § 21 Obchodného zákonníka.“.
9.
V § 2 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
zmluvou zmluva alebo iný právny úkon,5a) na základe ktorého partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a) Napríklad § 2 písm. f) zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, § 26 ods. 9 zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 20 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
10.
V § 2 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Partnerom verejného sektora podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu až štvrtého bodu, šiesteho bodu a siedmeho bodu nie je ten, komu má byť jednorazovo poskytnuté plnenie zo zmluvy, ktorého hodnota neprevyšuje hodnotu 100 000 eur. Ustanovenia odseku 4 sa na jednorazovo poskytnuté plnenie použijú primerane.
(3)
Partnerom verejného sektora podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu až štvrtého bodu, šiesteho bodu a siedmeho bodu nie je ten, komu majú byť poskytnuté viaceré čiastkové alebo opakujúce sa plnenia zo zmluvy, ktorého hodnota úhrnne neprevyšuje 250 000 eur.“.
11.
V § 2 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Hodnota plnenia zo zmluvy podľa odseku 3 sa určí ako úhrn na jej základe partnerovi verejného sektora poskytovaných finančných prostriedkov alebo hodnôt majetku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, alebo ich kombinácia. Na účely určenia hodnoty plnenia platí, že
a)
všetky hodnoty plnenia sa použijú bez dane z pridanej hodnoty, ak sa táto uplatňuje,
b)
u spoluvlastníkov sa prijímaná hodnota plnenia rozpočítava podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov; ak veľkosti podielov nie sú určené alebo ich nemožno určiť, má sa za to, že podiely sú rovnaké,
c)
u dvoch alebo viacerých zmlúv sa prijímané hodnoty plnenia podľa viacerých zmlúv nesčítavajú,
d)
pri určení hodnôt majetku, práv k majetku alebo iných majetkových práv sa použije finančnými prostriedkami vyjadrená protihodnota, ktorú je podľa zmluvy partner verejného sektora povinný poskytnúť; ak je táto hodnota určená znaleckým posudkom, vychádza sa zo znaleckého posudku,
e)
opakujúce plnenie sa sčítava počas celého dohodnutého trvania zmluvy vrátane predĺženia trvania zmluvy podľa písmena f),
f)
pri zmluve na dobu určitú s možnosťou jednostranného predĺženia trvania zmluvy k predĺženiu trvania zmluvy dôjde,
g)
pri zmluve, ktorá obsahuje zákonné dôvody alebo zmluvné dôvody na jej predčasné ukončenie, tieto dôvody nenastanú,
h)
pri zmluve umožňujúcej navýšenie pôvodne predpokladanej hodnoty plnenia k navýšeniu hodnoty plnenia dôjde, ak je hodnota plnenia navýšenia vyjadrená veličinou známou v čase uzatvárania zmluvy,
i)
pri zmluve majúcej rámcový charakter dôjde k čerpaniu maximálneho rámca prijímaných hodnôt; ak je účastníkov rámcovej zmluvy viac, dôjde k čerpaniu maximálneho rámca prijímaných hodnôt u každého účastníka rámcovej zmluvy,
j)
najvyššia možná hodnota plnenia zo zmluvy bude poskytnutá,
k)
zmluvné sankcie sa nezohľadňujú,
l)
ak ide o zmluvu, ktorá je uzavretá na dobu neurčitú, alebo o zmluvu, z ktorej nie je zrejmé a pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti nemožno predpokladať, či hodnota plnenia prekročí hodnotu plnenia podľa odsekov 2 alebo 3, vzniká povinnosť zápisu do registra pred prijatím plnenia, ktorého poskytnutím má dôjsť k prekročeniu hodnoty plnenia podľa odsekov 2 alebo 3,
m)
ak ide o poskytnutie štátnej pomoci, ktorej hodnotu plnenia nemožno určiť, vzniká povinnosť zápisu bez ohľadu na hodnotu plnenia; ustanovenie písmena l) sa nepoužije,
n)
ak ide o zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,3) ktorej predmetom je opakujúce sa plnenie, finančný limit podľa odseku 3 sa posudzuje počas obdobia kalendárneho roka; ustanovenie písmena e) sa nepoužije.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
12.
V § 2 ods. 5 sa vkladajú nové písmená a) a b), ktoré znejú:
„a)
subjekt verejnej správy,5b)
b)
verejný podnik; to neplatí, ak dodáva tovary alebo služby podľa zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu2) s cieľom dosiahnuť zisk alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota prevyšuje hodnotu plnenia podľa odsekov 2 a 3,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:
„5b) § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie písmená a) až e) sa označujú ako písmená c) až g).
13.
V § 2 ods. 5 písm. c) sa slová „úhrnne prevyšuje sumu podľa odseku 3“ nahrádzajú slovami „prevyšuje hodnotu plnenia podľa odsekov 2 a 3“.
14.
V § 2 ods. 5 písmeno d) znie:
„d)
banka, obchodník s cennými papiermi, poisťovňa, zaisťovňa, správcovská spoločnosť, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, centrálny depozitár cenných papierov, burza cenných papierov alebo iná finančná inštitúcia, alebo zahraničná finančná inštitúcia vrátane zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnený podnik alebo organizačnú zložku, ak sa na nadobudnutie kvalifikovanej účasti v nich vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska, Európskej centrálnej banky alebo príslušného zahraničného orgánu dohľadu v oblasti finančného trhu,“.
15.
V § 2 sa odsek 5 dopĺňa písmenami h) až o), ktoré znejú:
h) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prijíma plnenia od verejného podniku v rámci bežného obchodného styku verejného podniku a pri plnení hlavnej ekonomickej činnosti verejného podniku,
i)
majiteľ finančných nástrojov a osoba, ktorá má právo na výplatu finančných nástrojov, ktorých upísanie alebo umiestnenie sprostredkoval alebo vykonal obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka, iná finančná inštitúcia alebo zahraničná finančná inštitúcia, ktorá spĺňa podmienky podľa písmena d), a to aj vtedy, ak ide o finančné nástroje, ktorých upísanie alebo umiestnenie sprostredkovala zahraničná finančná inštitúcia prostredníctvom svojho podniku alebo organizačnej zložky umiestnenej na území Slovenskej republiky,
j)
majiteľ finančných nástrojov a osoba, ktorá má právo na výplatu finančných nástrojov, s ktorými sa obchoduje na regulovanom trhu v rámci Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo budú na taký trh prijaté v lehote šiestich mesiacov od ich vydania,
k)
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzatvára zmluvu, s výnimkou zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu,2) ktorej druhou zmluvnou stranou je
1.
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, ak v mene Ministerstva financií Slovenskej republiky alebo Štátnej pokladnice vykonáva svoju pôsobnosť podľa osobitného predpisu,5c)
2.
Národná banka Slovenska, ak zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných inštitúciách alebo na medzinárodných finančných trhoch, ak robí obchody na finančnom trhu alebo so Slovenskou republikou alebo ak vykonáva pôsobnosť v devízovej oblasti,5d)
3.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., ak vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu,5e)
4.
Exportno-importná banka Slovenskej republiky, ak vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu,5f)
5.
Štátna pokladnica, ak vykonáva pôsobnosť podľa osobitného predpisu,5g)
6.
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, ak vykonáva pôsobnosť podľa osobitného predpisu,5g)
7.
finančný sprostredkovateľ podľa osobitného predpisu,5h) ak prijíma plnenia na účet prijímateľa,
l)
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia Slovenskej republiky, ktorý nevykonáva na území Slovenskej republiky podnikateľskú činnosť a ktorý prijíma plnenia od zdravotnej poisťovne,
m)
vlastník bytu alebo nebytového priestoru, ak prijíma finančné prostriedky v súvislosti so správou domu,5i) spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo fyzická osoba a právnická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov uzavreli zmluvu o výkone správy, ak prijíma finančné prostriedky v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa osobitného predpisu,5i)
n)
pozemkové spoločenstvo,5j)
o)
osoba a právny nástupca osoby, ktorá prijíma plnenie podľa predpisov o zmiernení niektorých majetkových krívd;5k) to neplatí, ak plnenie prijíma osoba, na ktorú bol nárok na plnenie postúpený.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5c až 5k znejú:
„5c) § 17 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5d) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
5e) § 2 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5f) § 2 a 3 zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
5g) Zákon č. 291/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5h) Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 112/2018 Z. z.
5i) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
5j) Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
5k) Napríklad zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 161/2005 Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam.“.
16.
V § 3 ods. 2 sa za slová „verejnej moci“ vkladajú slová „a v obchodnom styku“.
17.
V § 3 odsek 3 znie:
„(3)
Údaje zapísané v registri sa sprístupňujú v podobe výpisu z registra a v podobe štruktúrovaných údajov, ktoré umožňujú vyhľadávanie a ich ďalšie automatické spracovanie.“.
18.
V § 4 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na účely tohto zákona sa za trvanie zmluvy podľa predchádzajúcej vety rozumie doba, počas ktorej partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva.“.
19.
V § 4 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo miesto podnikania“.
20.
V § 4 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, inak“.
21.
V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
O fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorý je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje
a)
obchodné meno,
b)
miesto podnikania,
c)
identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, inak dátum narodenia,
d)
zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu podľa odseku 2 písm. d),
e)
údaje o oprávnenej osobe podľa odseku 2 písm. e).“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.
22.
V § 4 odsek 5 znie:
„(5)
Pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,8) rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisuje namiesto konečných užívateľov výhod štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu sú splnené. Namiesto údajov o trvalom pobyte člena štatutárneho orgánu podľa predchádzajúcej vety môže oprávnená osoba aj bez splnenia podmienok podľa odseku 6 uviesť sídlo zapísaného partnera verejného sektora.“.
23.
V § 4 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Namiesto údaja o adrese trvalého pobytu konečného užívateľa výhod podľa odseku 2 písm. d) môže oprávnená osoba uviesť údaj o sídle alebo mieste podnikania partnera verejného sektora, ak preukáže, že existujú objektívne odôvodnené okolnosti, pre ktoré by údaj o adrese trvalého pobytu konečného užívateľa výhod mohol ohroziť jeho bezpečnosť alebo zasiahnuť do jeho práv na ochranu osobnosti, alebo ohroziť bezpečnosť alebo zasiahnuť do práv na ochranu osobnosti jeho blízkych osôb. Okolnosti, pre ktoré oprávnená osoba neuviedla adresu trvalého pobytu konečného užívateľa výhod, uvedie v čestnom vyhlásení, ktoré tvorí prílohu k návrhu na zápis.“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.
24.
V § 4 odsek 7 znie:
„(7)
Do registra sa ďalej zapisuje dátum každého overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, dátum zápisu a dátum výmazu údajov podľa odsekov 2 až 4, dátum začatia a skončenia konania podľa § 12 a spisová značka tohto konania, dátum právoplatnosti rozhodnutia o výmaze podľa § 12 ods. 7, dátum právoplatnosti rozhodnutia podľa § 12 ods. 8 a dátum právoplatnosti rozhodnutia o pokute podľa § 13 ods. 1. Súčasťou registra sú aj všetky verifikačné dokumenty.“.
25.
V § 6 ods. 1 písm. e) sa slová „§ 11 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 6“.
26.
V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
verifikačný dokument neobsahuje všeobecne použiteľný identifikátor,
g)
partner verejného sektora nebol v posledných dvoch rokoch vymazaný z registra podľa § 12 ods. 7 alebo podľa § 13 ods. 2, ak ide o návrh na zápis údajov do registra.“.
27.
V § 9 ods. 1 sa za slovo „výhod“ vkladajú slová „alebo k zmene osoby konečného užívateľa výhod“.
28.
V § 11 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak odsek 8 neustanovuje inak,“.
29.
V § 11 ods. 2 písm. d) sa za slová „v súvislosti s uzatvorením zmluvy“ vkladá čiarka a slová „ktorej plnenie presahuje hodnotu plnenia podľa § 2 ods. 2 a 3,“.
30.
V § 11 ods. 2 písm. d) a e) sa slovo „päť“ nahrádza slovom „desať“.
31.
V § 11 ods. 3 sa za slovo „ak“ vkladajú slová „identifikácia konečného užívateľa výhod alebo“ a slovo „bolo“ sa nahrádza slovom „boli“.
32.
V § 11 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Oprávnená osoba môže vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod kedykoľvek aj bez splnenia podmienok podľa odseku 2.“.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.
33.
V § 11 odsek 5 znie:
„(5)
Oprávnená osoba je povinná pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konať nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarať si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotiť. Oprávnená osoba nie je viazaná pokynmi partnera verejného sektora. Konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie. Na postup pri identifikácií konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.11)“.
34.
V § 11 ods. 6 písm. a) sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
35.
V § 11 ods. 6 písm. c) a § 13 ods. 1 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 4“
36.
V § 11 ods. 6 písm. d) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
37.
V § 11 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Verifikačný dokument nesmie obsahovať všeobecne použiteľný identifikátor.“.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.
38.
V § 11 odsek 8 znie:
„(8)
Ak oprávnená osoba pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod podľa
odseku 2 písm. c) až e) a odseku 4 zistí, že došlo k zmene konečného užívateľa výhod, postupuje podľa § 9; inak bezodkladne a pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod podľa odseku 2 písm. c) do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka zašle registrujúcemu orgánu oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod. Na oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod sa ustanovenie § 5 ods. 2 vzťahuje rovnako. Zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod v období od 1. januára do 28. februára kalendárneho roka nahrádza povinnosť zaslať registrujúcemu orgánu oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod podľa odseku 2 písm. c).“.
39.
V § 11 ods. 9 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
40.
V § 11 ods. 10 sa slová „1 až 7“ nahrádzajú slovami „1 až 9“.
41.
V § 12 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pre registrujúci orgán je rozhodujúci právny stav a skutkové okolnosti v čase začatia konania.“.
42.
V § 12 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.
43.
V § 12 ods. 7 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak vzhľadom na spôsob porušenia povinnosti, jej následky, okolnosti, za ktorých bola povinnosť porušená, a mieru zavinenia je závažnosť porušenia povinnosti nepatrná.“.
44.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ak v priebehu konania o overení pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v registri dôjde k výmazu partnera verejného sektora na návrh oprávnenej osoby, registrujúci orgán toto konanie dokončí. Ak partner verejného sektora hodnoverne nepreukáže, že údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri boli pravdivé a úplné, registrujúci orgán postupuje podľa odseku 7 s výnimkou rozhodnutia o výmaze. Po právoplatnosti rozhodnutia podľa predchádzajúcej vety začne registrujúci orgán konanie o uložení pokuty podľa § 13 ods. 1.“.
45.
V § 13 ods. 1 úvodnej vete sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.
46.
V § 13 ods. 1 písm. b) sa slová „každému členovi“ nahrádzajú slovom „členom“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „členovia štatutárneho orgánu zodpovedajú za zaplatenie pokuty podľa predchádzajúcej vety spoločne a nerozdielne.“.
47.
V § 13 ods. 3 sa slová „§ 11 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 10“.
48.
V § 13 ods. 7 sa slová „ak jej registrujúci orgán uložil zaplatiť pokutu spoločne a nerozdielne s osobou“ nahrádzajú slovami „ktorá ručí za zaplatenie pokuty“.
49.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:
㤠13a
Ak registrujúci orgán vykoná výmaz partnera verejného sektora podľa § 12 ods. 7 alebo § 13 ods. 2, partner verejného sektora nemôže byť do registra zapísaný počas dvoch rokov od výmazu; to platí aj vtedy, ak partner verejného sektora nie je zapísaný v registri ku dňu právoplatnosti rozhodnutia podľa § 12 ods. 8.“.
50.
V § 14 sa slová „podľa § 12 a o“ nahrádzajú slovami „podľa § 12 ods. 7, rozhodnutie podľa § 12 ods. 8 a rozhodnutie o“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo ktorá bola vymazaná z registra na návrh oprávnenej osoby v priebehu konania podľa § 12“.
51.
V § 15 ods. 1 sa za slová „podľa § 13 ods. 2“ vkladajú slová „alebo ak dôjde k výmazu partnera verejného sektora na návrh oprávnenej osoby počas trvania zmluvy“.
52.
V § 16 ods. 3 sa slová „podľa § 12 a o“ nahrádzajú slovami „podľa § 12 ods. 7, rozhodnutia podľa § 12 ods. 8 a rozhodnutie o“.
53.
V § 16 ods. 5 sa slovo „ustanovenie“ nahrádza slovom „ustanovenia“, za slová „čl. 6“ sa vkladá čiarka a slová „§ 35 a 36“ a slovo „nepoužije“ sa nahrádza slovom „nepoužijú“.
54.
§ 16 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Registrujúci orgán môže v konaní podľa § 12 a v konaní o pokute výnimočne vykonať dôkazy, ktoré účastníci konania nenavrhli, ak je to nevyhnutné na zistenie skutkových okolností; najmä môže aj bez nariadenia pojednávania nariadiť vypočutie osoby, ak jej výpoveď môže mať význam pre rozhodnutie alebo postup registrujúceho orgánu v konaní.
(7)
Ak tento zákon neustanovuje inak, ustanovenia tohto zákona o konečných užívateľoch výhod sa vzťahujú aj na osoby, ktoré sa zapisujú do registra namiesto konečných užívateľov výhod.“.
55.
V § 19 písm. c) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vzťahom, ktorý by mohol spochybniť nestrannosť oprávnenej osoby, nie je vzťah partnera verejného sektora a oprávnenej osoby pri výkone jej činnosti podľa osobitných predpisov.13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
56.
Za § 25 sa dopĺňa § 26, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠26
Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 1. septembra 2019
(1)
Konania o návrhu na zápis, ktoré boli začaté a právoplatne neboli ukončené do
31. augusta 2019, sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. augusta 2019.
(2)
Partner verejného sektora je povinný zabezpečiť zosúladenie údajov o členoch vrcholového manažmentu8a) zapísaných namiesto konečného užívateľa výhod s ustanoveniami tohto zákona v znení účinnom od 1. septembra 2019 najneskôr do 29. februára 2020.
(3)
Ak odsek 4 neustanovuje inak, fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú účastníkom zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. e) uzavretej do 31. augusta 2019 a ktoré spĺňajú podmienky na zápis do registra podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. septembra 2019, sú povinné zabezpečiť svoj zápis do registra do 29. februára 2020, ak hodnota plnenia, ktorú má partner verejného sektora prijať po 1. septembri 2019, prevyšuje hodnotu plnenia podľa § 2 ods. 2 a 3.
(4)
Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú účastníkom zmluvy podľa § 2 ods. 4 písm. l) uzavretej do 31. augusta 2019 a ktoré spĺňajú podmienky na zápis do registra podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. septembra 2019, sú povinné zabezpečiť svoj zápis do registra pred prijatím plnenia, ktorého poskytnutím má dôjsť k prekročeniu hodnoty plnenia podľa § 2 ods. 2 a 3.
(5)
Ak nie je splnená povinnosť podľa odseku 3 alebo odseku 4,
a)
účastník zmluvy, ktorý poskytuje finančné prostriedky alebo majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, nie je v omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, čo mu ukladá zmluva,
b)
účastník zmluvy podľa písmena a) má právo odstúpiť od zmluvy.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1995 Z. z., zákona č. 58/1998 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 350/2012 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 142/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4a ods. 3 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pre banskú činnosť podľa § 2 písm. h).“.
2.
V § 4b ods. 4 písm. e) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pre banskú činnosť podľa § 2 písm. h).“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 306/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 147/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 130/1996 Z. z., zákona č. 447/2001 Z. z., zákona č. 522/2003 Z. z., zákona č. 12/2004 Z. z., zákona č. 445/2004 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 507/2010 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z. a zákona č. 4/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 9a odsek 12 znie:
„(12)
Fyzická osoba a právnická osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,22gb) môže byť nadobúdateľom majetku obce alebo užívateľom jej majetku podľa tohto zákona len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.22gc) Splnenie podmienky podľa predchádzajúcej vety preukazuje v katastrálnom konaní obec.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22ga sa vypúšťa.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001 Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 64/2002 Z. z., zákona č. 435/2002 Z. z., zákona č. 161/2003 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 277/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 510/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 372/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z. a zákona č. 209/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 8b sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Fyzická osoba a právnická osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,15a) môže byť nadobúdateľom alebo užívateľom majetku štátu podľa tohto zákona len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.15b) Splnenie podmienky podľa predchádzajúcej vety preukazuje v katastrálnom konaní správca.“.
2.
§ 8g sa vypúšťa vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 15.
Čl. V
Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z., zákona č. 540/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 509/2010 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z. a zákona č. 4/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 9a odsek 12 znie:
„(12)
Fyzická osoba a právnická osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,19gb) môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku alebo užívateľom jeho majetku podľa tohto zákona len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.19gc) Splnenie podmienky podľa predchádzajúcej vety preukazuje v katastrálnom konaní vyšší územný celok.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19ga sa vypúšťa.
Čl. VI
Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 506/2010 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z. a zákona č. 4/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 14 sa vypúšťa odsek 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 25a.
2.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:
㤠14a
Fyzická osoba a právnická osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,25b) môže byť nadobúdateľom alebo užívateľom majetku verejnoprávnej inštitúcie podľa tohto zákona len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.25c) Splnenie podmienky podľa predchádzajúcej vety preukazuje v katastrálnom konaní verejnoprávna inštitúcia.“.
Čl. VII
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z. a zákona č. 211/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6a ods. 1 písm. a) sa za slová „členského štátu“ vkladajú slová „Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“)“.
2.
V § 6a odsek 2 znie:
„(2)
Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.“.
3.
V § 11 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“)“.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2019 s výnimkou čl. I bodov 19 až 21, 24, 26, 32 a 49, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2019.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.