240/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

240
VYHLÁŠKA
Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
z 1. júla 2019,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z.
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky podľa § 53 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 1 ods. 6 sa za slová „služieb do“ vkladajú slová „anglického jazyka alebo do“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2019.
Richard Messinger v. r.