24/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

24
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. marca 2009 bol v Bruseli za Slovenskú republiku podpísaný Dohovor o centralizovanom colnom konaní týkajúci sa rozdelenia vnútroštátnych nákladov na výber, ktoré sa ponechávajú pri odvedení tradičných vlastných zdrojov do rozpočtu Európskej únie.

Listina o schválení dohovoru bola uložená 22. apríla 2009 u depozitára, ktorým je generálny tajomník Rady Európskej únie.

Dohovor nadobudol platnosť 16. januára 2019 v súlade s článkom 7 ods. 3 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň, t. j. 16. januára 2019.

Do textu dohovoru možno nahliadnuť v Úradnom vestníku Európskej únie č. C 92/1 z 21. apríla 2009.