238/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.07.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

238
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že
5. júla 2019 bol v Paríži podpísaný Protokol o poskytnutí dotácie medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou Frankofónie.

Protokol nadobudol platnosť 5. júla 2019 v súlade s článkom 21.

Do textu protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.