234/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

234
ZÁKON
z 20. júna 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 97/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z. a zákona č. 231/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „informačný prospekt“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 48 ods. 2 písm. o) a ods. 4 písm. j), § 50 ods. 2 písm. g), § 55a ods. 6 písm. d), § 106 a § 107 ods. 1 písm. b) nahrádzajú slovami „kľúčové informácie“ v príslušnom tvare.
2.
V § 46c ods. 3 a § 46e ods. 11 druhej vete sa za slovom „opatrením“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky“.
3.
V § 46e ods. 7 sa slovo „ministerstvu“ nahrádza slovami „ministerstvu, Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“)“.
4.
V § 46h ods. 11 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.
5.
V § 48 ods. 2 písmeno o) znie:
„o)
kľúčové informácie o dôchodkovom fonde (ďalej len „kľúčové informácie“) sú zostavené v súlade s týmto zákonom,“.
6.
V § 48 ods. 4 písmeno j) znie:
„j)
návrh kľúčových informácií,“.
7.
V § 50 ods. 2 písmeno g) znie:
„g)
schválenie kľúčových informácií,“.
8.
V § 55a ods. 6 písm. d) sa vypúšťajú slová „informačného prospektu dôchodkového fondu a“.
9.
V § 64 odsek 5 znie:
„(5)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná oboznámiť záujemcu o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení pred uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení
a)
s kľúčovými informáciami, a to v dostatočnom časovom predstihu,
b)
so štatútom dôchodkového fondu,
c)
so správou o hospodárení s majetkom každého dôchodkového fondu, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť vytvára a spravuje, a
d)
so správou o hospodárení dôchodkovej správcovskej spoločnosti.“.
10.
V § 64 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 až 8, ktoré znejú:
„(6)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná oboznámiť sporiteľa s kľúčovými informáciami v dostatočnom časovom predstihu pred zmenou zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení z dôvodu zmeny dôchodkového fondu, zmeny pomeru platenia príspevkov do jednotlivých dôchodkových fondov alebo zmeny pomeru sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch podľa odseku 11.
(7)
Povinnosti podľa odsekov 5 a 6 sú splnené, aj ak ich dôchodková správcovská spoločnosť splní prostredníctvom finančného agenta podľa § 47a ods. 1.
(8)
Dôchodková správcovská spoločnosť zodpovedá za škodu spôsobenú pri činnosti, ktorá súvisí s uzatváraním alebo so zmenou zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.“.
Doterajšie odseky 6 až 12 sa označujú ako odseky 9 až 15.
11.
V § 64 ods. 9 písm. h) sa slová „povinnosti podľa odseku 5“ nahrádzajú slovami „povinností podľa odsekov 5 a 6“.
12.
V § 64 ods. 10 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
13.
V § 81 ods. 1 písm. e) prvom bode sa slová „Ministerstvom financií Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ministerstvom financií“.
14.
V § 94 sa vypúšťajú odseky 5 až 14.
Doterajší odsek 15 sa označuje ako odsek 5.
15.
V § 105 ods. 6 písm. e) a ods. 7 písm. e) sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
16.
V § 105 sa vypúšťa odsek 8.
Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 8 až 11.
17.
V § 105 ods. 9 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
18.
V § 105 ods. 10 sa vypúšťajú slová „skrátená verzia ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, skrátená verzia ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti,“.
19.
Za § 105 sa vkladá § 105a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠105a
Zásady poskytovania informácií dôchodkovou správcovskou spoločnosťou
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná poskytovať informácie podľa tohto zákona záujemcovi o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a sporiteľovi tak, aby informácie boli
a)
aktuálne,
b)
zostavené bez použitia odbornej terminológie; to neplatí, ak je použitie odbornej terminológie nevyhnutné vzhľadom na povahu poskytovanej informácie,
c)
pravdivé, obsahovo a pojmovo jednotné,
d)
nezavádzajúce,
e)
prístupné v bežne používanom formáte,
f)
zrozumiteľné a ľahko čitateľné, a to aj vtedy, ak sú poskytované informácie v listinnej podobe vytlačené čierno-bielo,
g)
poskytované v slovenskom jazyku,
h)
poskytované bezplatne, ak v § 108 ods. 8 nie je ustanovené inak,
i)
dostupné v
1.
elektronickej podobe prostredníctvom nástroja, ktorý umožňuje sporiteľovi uchovávať jemu adresované informácie spôsobom dostupným na budúce použitie počas obdobia zodpovedajúceho účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií prostredníctvom webového sídla,
2.
listinnej podobe, ak tak ustanovuje tento zákon.
(2)
Informácie, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť poskytuje záujemcovi o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a sporiteľovi, obsahujú upozornenie, že s uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší výnos dôchodkového fondu nie je zárukou budúcich výnosov dôchodkového fondu.“.
20.
§ 106 vrátane nadpisu znie:
㤠106
Kľúčové informácie
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zostaviť o každom spravovanom dôchodkovom fonde kľúčové informácie, ktorých obsah, štruktúru, formu, podmienky a spôsob ich priebežnej aktualizácie a lehoty na ich zverejnenie ustanoví opatrenie, ktoré vydá ministerstvo po dohode s Národnou bankou Slovenska.
(2)
Kľúčové informácie musia byť zostavené v súlade so štatútom dôchodkového fondu.
(3)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bezplatne poskytnúť finančnému agentovi podľa § 47a ods. 1 na požiadanie kľúčové informácie o každom dôchodkovom fonde, ktorý spravuje.
(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná aktualizovať kľúčové informácie najmenej raz ročne a každú ich zmenu oznámiť bez zbytočného odkladu Národnej banke Slovenska.“.
21.
V § 107 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
aktuálne znenie kľúčových informácií,“.
22.
V § 107 ods. 1 písm. i) sa slová „§ 94 ods. 14“ nahrádzajú slovami „§ 108a“.
23.
V § 107 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
predpoklady použité na vytvorenie prognóz dôchodkov podľa § 108 ods. 3 písm. k).“.
24.
V § 107 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
informáciu o zhodnotení majetku dôchodkového fondu v percentuálnom vyjadrení za mesiac, za ktorý sa mesačná správa vyhotovuje, a informáciu o zhodnotení majetku dôchodkového fondu v percentuálnom vyjadrení od dátumu vytvorenia dôchodkového fondu do posledného dňa v mesiaci, za ktorý sa mesačná správa vyhotovuje,“.
Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmená c) až h).
25.
V § 107 ods. 3 písm. g) sa slová „písmena e)“ nahrádzajú slovami „písmena f)“.
26.
V § 107 ods. 3 písm. h) sa slová „fonde v mesiaci, za ktorý sa mesačná správa vyhotovuje“ nahrádzajú slovami „fonde; toto vyjadrenie sa zverejňuje za predchádzajúci štvrťrok a je súčasťou mesačnej správy zverejňovanej v januári, apríli, júli a októbri“.
27.
§ 108 vrátane nadpisu znie:
㤠108
Výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľa
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi výpis z jeho osobného dôchodkového účtu k poslednému dňu kalendárneho roka, a to najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí kalendárneho roka. Dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, je povinná zaslať sporiteľovi výpis z jeho osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu prestupu do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, najneskôr do 15 dní odo dňa prestupu. Dôchodková správcovská spoločnosť, do ktorej sporiteľ prestupuje z inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, je povinná zaslať sporiteľovi výpis z jeho osobného dôchodkového účtu ku dňu pripísania dôchodkových jednotiek na jeho osobný účet najneskôr do 15 dní odo dňa prestupu. Vyhotovenie a zaslanie výpisu z osobného dôchodkového účtu dôchodková správcovská spoločnosť sporiteľovi nespoplatňuje.
(2)
Výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľa zasiela dôchodková správcovská spoločnosť sporiteľovi v elektronickej podobe na adresu elektronickej pošty, ktorú sporiteľ určil na účely zasielania výpisu z osobného dôchodkového účtu, a sprístupňuje ho prostredníctvom bezplatného pasívneho elektronického prístupu k jeho osobnému dôchodkovému účtu. Ak dôchodková správcovská spoločnosť neeviduje adresu elektronickej pošty sporiteľa podľa prvej vety, zasiela výpis z osobného dôchodkového účtu v listinnej podobe na adresu trvalého pobytu sporiteľa, ak sporiteľ neurčil inú adresu na doručovanie výpisu z osobného dôchodkového účtu. Ak dôchodková správcovská spoločnosť preukáže, že výpis z osobného dôchodkového účtu v listinnej podobe za predchádzajúci kalendárny rok nebolo možné dodať88b) na adresu trvalého pobytu sporiteľa alebo na inú adresu, ktorú sporiteľ určil na doručovanie výpisu z osobného dôchodkového účtu, povinnosť zasielať výpisy z osobného dôchodkového účtu podľa druhej vety sa považuje za splnenú sprístupnením výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľovi prostredníctvom bezplatného pasívneho elektronického prístupu. Ak sporiteľ požiada dôchodkovú správcovskú spoločnosť, aby mu výpis z osobného dôchodkového účtu sprístupňovala výlučne prostredníctvom bezplatného pasívneho elektronického prístupu, povinnosť podľa prvej vety a druhej vety sa považuje za splnenú. Na žiadosť sporiteľa je dôchodková správcovská spoločnosť povinná zaslať výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľa v listinnej podobe na adresu uvedenú v žiadosti.
(3)
Výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľa podľa odseku 1 prvej vety a odseku 7 obsahuje najmä
a)
obchodné meno a sídlo dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
b)
číselné označenie osobného dôchodkového účtu sporiteľa a dátum jeho zriadenia,
c)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu sporiteľa,
d)
názov dôchodkového fondu, ktorý si sporiteľ zvolil,
e)
dátum, ku ktorému sa vzťahujú informácie uvedené vo výpise z osobného dôchodkového účtu,
f)
dôchodkový vek sporiteľa alebo predpokladaný dôchodkový vek sporiteľa,
g)
sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa ku dňu podľa písmena e) a sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa ku dňu, ktorý 12 mesiacov predchádza dňu podľa písmena e),
h)
informáciu o príspevkoch sporiteľa ku dňu podľa písmena e), ktoré boli pripísané na osobný dôchodkový účet sporiteľa počas posledných 12 mesiacov,
i)
informáciu o sume zhodnotenia osobného dôchodkového účtu sporiteľa ku dňu podľa písmena e),
j)
informáciu o odplatách, nákladoch a poplatkoch, ktoré pripadajú na sporiteľa,
k)
informáciu o prognóze dôchodku na základe dôchodkového veku podľa písmena f), ktorá zahŕňa základný scenár, optimistický scenár a pesimistický scenár vychádzajúci z možných ekonomických scenárov, ak sporiteľ nie je poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného programovým výberom,
l)
meno a priezvisko oprávnenej osoby, ak za oprávnenú osobu podľa § 40 ods. 1 je určená fyzická osoba, a názov a identifikačné číslo právnickej osoby, ak za oprávnenú osobu podľa § 40 ods. 1 je určená právnická osoba.
(4)
Výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľa podľa odseku 1 druhej vety a tretej vety obsahuje najmä
a)
obchodné meno a sídlo dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
b)
číselné označenie osobného dôchodkového účtu sporiteľa a dátum jeho zriadenia,
c)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu sporiteľa,
d)
názov dôchodkového fondu, ktorý si sporiteľ zvolil,
e)
dátum, ku ktorému sa vzťahujú informácie uvedené vo výpise z osobného dôchodkového účtu,
f)
dôchodkový vek sporiteľa alebo predpokladaný dôchodkový vek sporiteľa,
g)
sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa ku dňu podľa písmena e).
(5)
Ak má sporiteľ zriadené dva osobné dôchodkové účty, dôchodková správcovská spoločnosť vyhotoví jeden výpis z osobného dôchodkového účtu.
(6)
Ministerstvo po dohode s Národnou bankou Slovenska vydá opatrenie, ktorým ustanoví
a)
obsah a vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa,
b)
spôsob určenia predpokladaného dôchodkového veku sporiteľa,
c)
spôsob určenia odplát, nákladov a poplatkov, ktoré pripadajú na sporiteľa,
d)
parametre, predpoklady a pravidlá na určenie prognóz dôchodkov.
(7)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi aktuálny výpis z osobného dôchodkového účtu na požiadanie do 15 pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti sporiteľa.
(8)
Náklady na vyhotovenie a zaslanie výpisu z osobného dôchodkového účtu častejšie ako v lehote uvedenej v odseku 1 uhrádza sporiteľ.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 88b znie:
„88b) § 34 ods. 3 písm. d) zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
28.
Za § 108 sa vkladá § 108a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠108a
Informácia o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zostaviť a zaslať sporiteľovi informáciu o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia. Vzor, obsah, štruktúru a formu informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia, podmienky a spôsob jej priebežnej aktualizácie a lehoty na jej zasielanie ustanoví opatrenie, ktoré vydá ministerstvo.“.
29.
V § 109 ods. 1 písm. a) sa slová „ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods. 11“.
30.
Za § 123at sa vkladá § 123au, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠123au
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi výpis z jeho osobného dôchodkového účtu k 31. decembru 2019 najneskôr do 29. februára 2020.
(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 31. decembra 2020 zaslať sporiteľovi, ktorému dôchodková správcovská spoločnosť zasiela výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľa podľa § 94 ods. 6 v listinnej podobe, výzvu na oznámenie jeho adresy elektronickej pošty.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 4 ods. 3 písm. a) sa slová „zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia),“ nahrádzajú slovami „zabezpečenia, nemocenského zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia,“.
Čl. III
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z., zákona č. 174/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 454/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 216/2008 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 190/2013 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 254/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 211/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 23a sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Z registra fyzických osôb sa v rozsahu plnenia úloh podľa osobitných predpisov poskytujú údaje podľa osobitných predpisov8af) dôchodkovým správcovským spoločnostiam a doplnkovým dôchodkovým spoločnostiam.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8af znie:
„8af) § 54a ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 28a ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2006 Z. z.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020 okrem čl. I bodov 1 až 14 a 19 až 28, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.