232/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

232
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 26. júna 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. a ústavného zákona č. 66/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V čl. 2 ods. 1 písm. zb) sa na konci pripájajú tieto slová: „a predsedu a podpredsedu Dopravného úradu,“.

2.
V čl. 2 ods. 1 písmeno zc) znie:
„zc)
štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu a členov dozorných rád právnických osôb, ktorých do funkcie navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba, v ktorej má majoritnú majetkovú účasť štát,“.

3.
V čl. 2 ods. 1 písmeno zp) znie:
„zp)
verejných funkcionárov, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až zo), ak tak ustanoví zákon.“.

4.
V čl. 2 ods. 4 sa slová „čl. 2 ods. 1 písm. zc), zd) a zp)“ nahrádzajú slovami „čl. 2 ods. 1
písm. zc) a zd)“.

5.
V čl. 7 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka,“.

6.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k ústavnému zákonu č. 357/2004 Z. z.
v znení ústavného zákona č. 232/2019 Z. z.
7.
Príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2 k ústavnému zákonu č. 357/2004 Z. z.
v znení ústavného zákona č. 232/2019 Z. z.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.