231/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

231
ZÁKON
z 26. júna 2019
o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Základné ustanovenia
(1)
Tento zákon upravuje
a)
výkon detencie v detenčnom ústave,
b)
práva a povinnosti osoby v detencii,
c)
dozor a kontrolu nad výkonom detencie.
(2)
Na účely tohto zákona sa rozumie osobou v detencii osoba, ktorej súd nariadil umiestnenie do detenčného ústavu podľa § 81 Trestného zákona.
§ 2
Základné zásady výkonu detencie
(1)
Účelom výkonu detencie je ochrana spoločnosti a liečebné a výchovné pôsobenie na osobu v detencii prostriedkami ustanovenými v tomto zákone.
(2)
Osobu v detencii možno počas výkonu detencie obmedzovať len vo výkone práv, ktoré sa vzhľadom na dôvod výkonu detencie, zaistenie bezpečnosti osôb a zabezpečenie ochrany majetku a poriadku v miestach, kde sa vykonáva nariadená detencia, nemôžu uplatniť alebo ich výkon by mohol viesť k zmareniu výkonu detencie.
(3)
Detencia sa musí vykonávať spôsobom, ktorý rešpektuje ľudskú dôstojnosť osoby v detencii, pričom nesmú byť použité kruté, neľudské alebo ponižujúce spôsoby zaobchádzania alebo trestania.
(4)
Diagnostické, liečebné, psychologické, ošetrovateľské, edukačné, pedagogické, rehabilitačné, socioterapeutické, ergoterapeutické a sociálne intervencie vedúce k stabilizácii stavu osoby v detencii sú vykonávané podľa aktuálneho stavu odborných poznatkov.
(5)
Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú osobám v detencii v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania.1)
Detenčný ústav
§ 3
(1)
Výkon detencie zabezpečuje detenčný ústav. Stráženie a bezpečnosť v detenčnom ústave zabezpečuje Zbor väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“) podľa osobitného predpisu.2)
(2)
Detenčný ústav je štátna rozpočtová organizácia zriadená ústredným orgánom štátnej správy.3) Na čele detenčného ústavu je riaditeľ detenčného ústavu (ďalej len „riaditeľ“), ktorý je štatutárnym orgánom detenčného ústavu. Riaditeľa vymenúva a odvoláva zriaďovateľ.
(3)
Detenčný ústav sa člení na liečebné jednotky, ktorými sú detenčná jednotka, detenčno-resocializačná jednotka a resocializačno-detenčná jednotka. Liečebná jednotka je určená pre osoby v detencii spravidla s rovnakým osobitným liečebným režimom.
(4)
Liečebná jednotka pozostáva z liečebných izieb slúžiacich na ubytovanie osôb v detencii, spoločných priestorov, terapeutických miestností a miestností pre odborných zamestnancov a príslušníkov zboru.
(5)
Liečebná izba je vybavená hygienickými a sanitárnymi zariadeniami poskytujúcimi dostatočný stupeň súkromia a je spravidla vybavená bezpečnostnými dverami. Ubytovacia plocha pre osobu v detencii je najmenej 4 m2.
§ 4
(1)
Detenčný ústav v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje osobitný liečebný režim, zaobchádzanie s osobami v detencii a vnútornú kontrolu výkonu detencie.
(2)
V detenčnom ústave musí byť osobám v detencii zabezpečené poskytovanie osobitného liečebného režimu v nepretržitej prevádzke.
(3)
Konkrétny typ pracovného režimu podľa odseku 2 na príslušnom pracovisku určí riaditeľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov.
(4)
V detenčnom ústave pôsobia odborní zamestnanci v zložení vedúci lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria, lekár, klinický psychológ, liečebný pedagóg, sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii (ďalej len „sestra so špecializáciou“), ďalší zdravotnícki pracovníci3a) a iní zamestnanci ustanovení ústavným poriadkom.
(5)
Odborný zamestnanec je oprávnený osobe v detencii vydávať pokyny a príkazy a používať obmedzovacie prostriedky v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(6)
Detenčný ústav je povinný najmenej raz ročne zabezpečiť vzdelávanie odborných zamestnancov s cieľom zdokonaľovania a dopĺňania vedomostí, schopností a zručností potrebných na zabezpečenie účelu výkonu detencie vrátane používania obmedzovacích prostriedkov.
§ 5
Pôsobnosť zboru
(1)
Zbor podľa § 3 ods. 1 okrem činnosti podľa osobitného predpisu2) ďalej vykonáva na požiadanie odborného zamestnanca asistenciu a ochranu pri uplatňovaní obmedzovacích prostriedkov voči osobe v detencii, ktorá odmieta plniť pokyny a príkazy odborných zamestnancov.
(2)
Príslušník zboru je v detenčnom ústave oprávnený používať donucovacie prostriedky v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.2)
§ 6
Ústavný poriadok
(1)
Ústavný poriadok je vnútorný predpis detenčného ústavu, ktorý upravuje najmä
a)
podrobnosti o umiestňovaní osôb v detencii do liečebných jednotiek podľa osobitného liečebného režimu,
b)
charakteristiku osobitných liečebných režimov,
c)
špecifikáciu liečebných jednotiek,
d)
výkon práv, povinností a obmedzení osoby v detencii,
e)
časový rozvrh dňa osoby v detencii,
f)
podrobnosti o používaní obmedzovacích prostriedkov,
g)
podrobnosti o príprave osôb v detencii na ich prepustenie z detenčného ústavu,
h)
uplatňovanie poriadku a disciplíny v detenčnom ústave.
(2)
Ústavný poriadok vydáva riaditeľ. Ústavný poriadok schvaľuje zriaďovateľ detenčného ústavu.
(3)
Ústavný poriadok je k dispozícii v prijímacej miestnosti detenčného ústavu alebo sa poskytne osobe v detencii a návštevám na požiadanie. Ústavný poriadok zverejňuje zriaďovateľ detenčného ústavu na svojom webovom sídle.
§ 7
Odborná komisia
(1)
Odbornú komisiu zriaďuje riaditeľ z odborných zamestnancov detenčného ústavu, najmä z vedúceho lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria, klinického psychológa alebo liečebného pedagóga, sestry so špecializáciou, sociálneho pracovníka, a príslušníka zboru. Ak je to potrebné, riaditeľ môže prizvať na rokovanie komisie aj iné osoby.
(2)
Odborná komisia rozhoduje o zaradení osoby v detencii do osobitného liečebného režimu a o zmene tohto zaradenia, vyhodnocuje prognózu správania osoby v detencii a ďalší vývoj osoby v detencii na účely zmeny výkonu detencie na ochranné liečenie alebo prepustenie z výkonu detencie na základe rozhodnutia súdu. O zaradení osoby v detencii do osobitného liečebného režimu musí rozhodnúť odborná komisia bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od prijatia osoby do výkonu detencie.
(3)
Pri zaraďovaní osôb v detencii do osobitných liečebných režimov odborná komisia prihliada na pohlavie, vek, zdravotný stav, charakteristiku osobnosti a predchádzajúcu trestnú činnosť. Osoba v detencii je zaradená do osobitného liečebného režimu a je povinná podrobiť sa mu s výnimkou výkonu, ktorý lekár s prihliadnutím na jej zdravotný stav vylúči.
(4)
Odborná komisia najmenej raz ročne, prípadne podľa potreby pri zmene zdravotného stavu, vypracúva komplexnú správu o osobe v detencii obsahujúcu zhodnotenie stavu osoby v detencii, posúdenie dôvodov trvania detencie a vyhodnotenie zaradenia do osobitného liečebného režimu. Osoba v detencii musí byť s komplexnou správou oboznámená; ak tomu bráni zdravotný stav osoby v detencii alebo iné závažné dôvody, osoba v detencii sa s komplexnou správou oboznámi bezodkladne po pominutí týchto dôvodov.
(5)
Ak odborná komisia dospeje k jednoznačnému názoru, že pominuli dôvody na ďalší výkon detencie, predloží riaditeľovi odporúčanie na prepustenie osoby v detencii z výkonu detencie alebo na zmenu výkonu detencie na ochranné liečenie a komplexnú správu o osobe v detencii.
(6)
Riaditeľ podáva návrh na prepustenie osoby v detencii z výkonu detencie alebo návrh na zmenu výkonu detencie na ochranné liečenie na súd, v obvode ktorého sa detencia vykonáva.
§ 8
Osobitný liečebný režim
(1)
Osobitným liečebným režimom je súbor intervencií, ktoré vedú k stabilizácii stavu osoby v detencii a poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.3b)
(2)
Osobitné liečebné režimy sú:
a)
A pri akútnych závažných behaviorálnych prejavoch duševnej poruchy,
b)
B pri intermitentných závažných behaviorálnych prejavoch duševnej poruchy,
c)
C resocializačný,
d)
CS resocializačný-sexuologický,
e)
CA resocializačný-adiktologický,
f)
D voľný resocializačný,
g)
DS voľný resocializačný-sexuologický,
h)
DA voľný resocializačný-adiktologický.
(3)
Odborní zamestnanci musia zaobchádzať s osobou v detencii v súlade s osobitným liečebným režimom.
§ 9
Prijímanie
(1)
Osobu možno prijať na výkon detencie len na písomný príkaz súdu a po overení jej totožnosti; ak totožnosť nemožno hodnoverne overiť, overia sa iné údaje4) uvedené v písomnom príkaze súdu. Ak nemá táto osoba žiadny doklad, ktorým môže preukázať svoju totožnosť, orgán, ktorý osobu dodal do výkonu detencie, jej totožnosť písomne potvrdí.
(2)
Na overenie podoby tváre a správnosti údajov zapísaných v doklade totožnosti predloženom osobou predvedenou do výkonu detencie, poskytne v prípade podozrenia zo zámeny osoby vo výkone detencie na písomné požiadanie detenčného ústavu príslušný útvar Policajného zboru, ktorý doklad vydal, informáciu z informačného systému Policajného zboru.5)
(3)
Osoba prijímaná do výkonu detencie musí byť poučená spôsobom, ktorý je pre ňu zrozumiteľný, o právach a povinnostiach podľa tohto zákona a ústavného poriadku; ak tomu bráni zdravotný stav osoby prijímanej do výkonu detencie alebo iné závažné dôvody, bude poučená bezodkladne po pominutí týchto dôvodov.
(4)
Osobe v detencii sa odnímu veci, ktorými by mohol byť ohrozený život, zdravie, majetok alebo bezpečnosť, marený účel výkonu detencie alebo narušovaný ústavný poriadok, ako aj veci, ktoré by mohli byť zneužité na útek, prostriedky audiovizuálnej techniky a návykové látky.6)
(5)
Detenčný ústav na účely zabezpečenia činností súvisiacich s účelom výkonu detencie spracúva osobné údaje o osobe v detencii v rozsahu
a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, titul, vedecká hodnosť, predchádzajúce meno a priezvisko, ak ich má zmenené,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
adresa trvalého pobytu a prechodného pobytu,
d)
štátna príslušnosť,
e)
číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť osoby v detencii, miesto a dátum jeho vydania,
f)
dosiahnuté vzdelanie,
g)
zamestnanie,
h)
údaje zo zdravotnej dokumentácie,
i)
údaje prevzaté z rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní a súdu oznámených detenčnému ústavu,
j)
poznatky o priebehu výkonu detencie, najmä údaje o mieste a dobe výkonu detencie, poznatky o dodržiavaní osobitného liečebného režimu,
k)
ďalšie osobné údaje podľa tohto zákona.
(6)
Detenčný ústav nesprístupňuje informácie o obsahu údajov podľa odseku 5 písm. h) a j).
(7)
Osobe v detencii možno na účely overenia jej totožnosti odobrať daktyloskopické odtlačky, vyhotoviť jej obrazové záznamy, vykonať vonkajšie meranie jej tela a zisťovať jej zvláštne telesné znamenia.
§ 10
Umiestňovanie a premiestňovanie
(1)
Osoba v detencii je povinná po prijatí do detenčného ústavu podrobiť sa osobnej prehliadke, zdravotnej prehliadke, hygienickým opatreniam a protiepidemickým opatreniam a iným výkonom v rozsahu a za podmienok podľa osobitných predpisov.7) Osobnú prehliadku vykonáva osoba rovnakého pohlavia.
(2)
Pri umiestňovaní osoby v detencii do liečebnej jednotky a liečebnej izby sa dbá na to, aby bol zabezpečený účel výkonu detencie. Osoba v detencii sa po prijatí do detenčného ústavu umiestni do liečebnej jednotky určenej riaditeľom na nevyhnutne potrebný čas, pokiaľ odborná komisia rozhodne o zaradení osoby v detencii do osobitného liečebného režimu.
(3)
Do liečebnej izby sa umiestňujú oddelene
a)
ženy od mužov,
b)
osoby v detencii podľa druhu a závažnosti duševnej poruchy.
(4)
Do liečebnej izby sa umiestňujú osoby v detencii podľa nariadeného osobitného liečebného režimu.
(5)
Na účely ochrany života a zdravia osôb v detencii, zamestnancov detenčného ústavu, príslušníkov zboru a iných osôb možno priestory detenčného ústavu, okrem priestorov, v ktorých sú umiestnené hygienické a sanitárne zariadenia, vybaviť kamerovým systémom so záznamom a dobou uchovávania 30 dní; o tejto skutočnosti musí byť osoba v detencii oboznámená v ústavnom poriadku a priestory, v ktorých sa používa kamerový systém, musia byť vhodným spôsobom označené.
(6)
Ak si zdravotný stav osoby v detencii vyžaduje poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktorú nie je možné poskytnúť v detenčnom ústave alebo v detenčnom ústave pre mladistvých, výkon detencie sa na nevyhnutne potrebný čas vykonáva v nemocnici pre obvinených a odsúdených7a) alebo v inom zdravotníckom zariadení. Stráženie osoby v detencii v tomto prípade vykonáva zbor.
§ 11
Vymedzenie zaobchádzania
(1)
Zaobchádzanie s osobami v detencii je uplatňovanie osobitného liečebného režimu, ktorého účelom je diferencovaným spôsobom zabezpečiť výkon práv a povinností podľa tohto zákona a súčasne zmierniť negatívne účinky izolácie osoby v detencii od spoločnosti a obmedzení, ktoré vyplývajú z výkonu detencie. Zaobchádzanie s osobou v detencii sa organizuje a vykonáva s dôrazom na účel, ktorým je stabilizácia stavu osoby v detencii.
(2)
Charakteristiky osobitného liečebného režimu sú ustanovené v liečebných, psychologických, vzdelávacích, pedagogických a rehabilitačných programoch, ktoré je osoba v detencii povinná absolvovať.
§ 12
Obmedzovacie prostriedky
(1)
Na účely ochrany osôb a vecí v detenčnom ústave možno v nevyhnutnom rozsahu použiť obmedzovacie prostriedky.
(2)
Obmedzovacie prostriedky sú netelesnej povahy a telesnej povahy. Použitie obmedzovacích prostriedkov netelesnej povahy má prednosť pred použitím obmedzovacích prostriedkov telesnej povahy.
(3)
Obmedzovacími prostriedkami netelesnej povahy sú najmä verbálna komunikácia, odvrátenie pozornosti a aktívne počúvanie. Obmedzovacími prostriedkami telesnej povahy sú špeciálne úchopy, špeciálne prostriedky slúžiace na bezpečné znehybnenie osoby v detencii, umiestnenie v miestnosti na bezpečný pobyt, pripútanie k lôžku, použitie zábran, použitie telesnej prevahy a podanie liekov v prípade akútnej liečby bez súhlasu osoby v detencii.
(4)
Použitie obmedzovacích prostriedkov telesnej povahy nariaďuje lekár. V prípadoch akútneho rizika môže nariadiť použitie obmedzovacích prostriedkov telesnej povahy okrem podania liekov podľa odseku 3 aj sestra so špecializáciou, ktorá o tom bezodkladne informuje lekára; použitie obmedzovacích prostriedkov musí v tomto prípade dodatočne schváliť lekár.
(5)
O použití obmedzovacích prostriedkov telesnej povahy sa bezodkladne vykoná záznam v registri obmedzení, v rozsahu dôvod, účel a čas trvania obmedzenia, a v zdravotnej dokumentácii osoby v detencii.
(6)
Detenčný ústav najneskôr do 24 hodín informuje o použití obmedzovacích prostriedkov telesnej povahy prokurátora (§ 19).
§ 13
Miestnosť na bezpečný pobyt
(1)
Osoba v detencii, ktorá svojím nezvládateľným agresívnym správaním ohrozuje svoj život, zdravie alebo život a zdravie iného, môže byť umiestnená na nevyhnutne potrebný čas do miestnosti na bezpečný pobyt.
(2)
Miestnosť na bezpečný pobyt je miestnosť špeciálne upravená tak, aby si osoba v detencii nemohla spôsobiť ujmu na zdraví; miestnosť na bezpečný pobyt musí byť vybavená kamerovým systémom. Miestnosť na bezpečný pobyt musí spĺňať požiadavky na umelé osvetlenie, vetranie, tepelno-vlhkostnú mikroklímu a vykurovanie ustanovené osobitným predpisom.8)
(3)
V prípade pobytu osoby v detencii presahujúceho 24 hodín v miestnosti na bezpečný pobyt musí byť jej zdravotný stav vyhodnocovaný najmenej raz za 24 hodín. Počas pobytu v miestnosti na bezpečný pobyt musí byť osoba v detencii podrobená zvýšenej starostlivosti odborných zamestnancov s cieľom dosiahnuť utlmenie agresívnych prejavov a celkové upokojenie tak, aby došlo k jej opätovnému zaradeniu do bežného osobitného liečebného režimu.
(4)
Vychádzky osoby v detencii umiestnenej v miestnosti na bezpečný pobyt sa vykonávajú oddelene od ostatných osôb v detencii.
§ 14
Práva a povinnosti osôb v detencii
(1)
Osoba v detencii má právo
a)
na nepretržitý osemhodinový spánok v čase nočného pokoja,
b)
zúčastniť sa denne na vychádzke v určenom otvorenom priestore detenčného ústavu v trvaní najmenej jednej hodiny okrem prípadov, ak to nedovoľuje osobitný liečebný režim,
c)
mať pri sebe v liečebnej jednotke alebo liečebnej izbe veci osobnej potreby,
d)
na základné potreby na osobnú hygienu, ktoré mu poskytne detenčný ústav,
e)
prijímať návštevy podľa časového rozvrhu ústavného poriadku, ak to osobitný liečebný režim, zdravotný stav osoby v detencii a ochrana spoločnosti nevylučuje,
f)
prijímať a na vlastné náklady odosielať písomné správy v listinnej podobe; ak osoba v detencii nemá peňažné prostriedky, detenčný ústav zabezpečí na vlastné náklady odoslanie jedného kusu korešpondencie za každý kalendárny týždeň,
g)
na stravovanie podľa určeného osobitného liečebného režimu, ktorý zodpovedá odporúčaným výživovým dávkam, pritom sa prihliada na vek, zdravotný stav a na kultúrne a náboženské tradície osoby v detencii,
h)
komunikovať telefonickou a elektronickou formou,
i)
na odev a obuv, ktoré zodpovedajú klimatickým a mikroklimatickým podmienkam a zabezpečia ochranu jeho zdravia pred nepriaznivými účinkami týchto podmienok, pričom riaditeľ ústavu môže povoliť používať vlastný odev, spodnú bielizeň a obuv, ak sú hygienicky nezávadné a má zabezpečenú ich pravidelnú obmenu na vlastné náklady; inak používa ústavný odev, spodnú bielizeň a obuv,
j)
na poskytovanie duchovnej a pastoračnej služby v rozsahu a za podmienok podľa osobitných predpisov,9)
k)
na prístup k informáciám,
l)
na vlastné náklady si predplatiť dennú tlač a časopisy a objednať si knihy okrem tých, ktoré propagujú národnostnú, rasovú, etnickú alebo náboženskú neznášanlivosť, fašizmus alebo iné hnutia smerujúce k potláčaniu práv a slobôd občanov, násilie, krutosť, ohrozujú mravnosť a poriadok v detenčnom ústave alebo opisujú výrobu a použitie návykových látok, sexuálnych pomôcok, jedov, výbušnín, zbraní a streliva; dennú tlač a časopisy môže osobe v detencii predplatiť aj iná osoba, ak tieto budú do detenčného ústavu dodávané poštovým podnikom,
m)
na vzdelávanie, vykonávanie záujmových, osvetových a športových činností; vzdelávanie, záujmovú a športovú činnosť organizuje detenčný ústav tak, aby sa napĺňal účel výkonu detencie a s prihliadnutím na priestorové možnosti,
n)
stýkať sa osobne s obhajcom bez prítomnosti tretej osoby, stýkať sa s advokátom alebo s inou osobou, ktorá ho zastupuje v inej právnej veci v rozsahu a za podmienok podľa osobitného predpisu,10)
o)
na zdravotnú starostlivosť v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,11)
p)
na uplatnenie a zabezpečenie svojich práv a oprávnených záujmov podľa tohto zákona podávať žiadosti, sťažnosti a podnety štátnym orgánom Slovenskej republiky, ktoré sú príslušné na prejednanie podnetov alebo sťažností týkajúcich sa ochrany ľudských práv, ako aj medzinárodným orgánom a medzinárodným organizáciám, ktoré sú podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, príslušné na prejednanie podnetov alebo sťažností týkajúcich sa ochrany ľudských práv; detenčný ústav je povinný bezodkladne zabezpečiť ich odoslanie bez toho, aby zisťoval odosielateľa.
(2)
Na návrh ošetrujúceho lekára môže riaditeľ rozhodnúť o obmedzení niektorých práv podľa odseku 1 okrem práv uvedených v písmenách a), d), g), i), j), m), n) a o), ak to osobitný liečebný režim, zdravotný stav osoby v detencii alebo ochrana spoločnosti vyžaduje. Ošetrujúci lekár v urgentných situáciách môže rozhodnúť o obmedzení práv na nevyhnutne potrebnú dobu. Ak je obmedzenie potrebné na dobu dlhšiu ako tri mesiace, jeho dôvodnosť posúdi odborná komisia.
(3)
Návšteva podľa odseku 1 psím. e) sa vykoná v miestnosti detenčného ústavu na to určenej bez priameho kontaktu medzi osobou v detencii a návštevou, riaditeľ môže v odôvodnených prípadoch povoliť návštevu priamym kontaktom.
(4)
Detenčný ústav zaznamenáva a je oprávnený monitorovať obsah telefonického hovoru a elektronickej komunikácie podľa odseku 1 písm. h) na účely plnenia úloh na úseku boja proti terorizmu a organizovanému zločinu, zabránenia mareniu účelu výkonu detencie, odhaľovania a objasňovania trestných činov a zabezpečenia ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v detenčnom ústave; uvedené sa nevzťahuje na komunikáciu osoby v detencii s jej obhajcom.
(5)
Osoba v detencii je povinná
a)
plniť povinnosti uložené týmto zákonom a ústavným poriadkom,
b)
plniť pokyny a príkazy odborného zamestnanca a príslušníka zboru,
c)
podrobiť sa osobnej prehliadke a umožniť kontrolu svojich osobných vecí,
d)
podrobiť sa zdravotnej prehliadke a strpieť úkony súvisiace s jeho identifikáciou,
e)
podrobiť sa hygienickým opatreniam, protiepidemickým opatreniam a zdravotným výkonom v rozsahu a za podmienok podľa osobitných predpisov,7)
f)
podrobiť sa úkonom súvisiacim s odobratím fyzických, fyziognomických a biologických identifikačných znakov v rozsahu podľa § 9 ods. 1 a 7,
g)
podrobiť sa potrebnému vyšetreniu v prípade podozrenia, že je pod vplyvom návykových látok,
h)
zaobchádzať šetrne so zverenými vecami a iným majetkom,
i)
odovzdať do úschovy detenčného ústavu veci, ktorých držanie s prihliadnutím na ich cenu, množstvo alebo spôsob používania je zakázané alebo v rozpore s účelom detencie,
j)
zachovávať zásady slušného správania a vystupovania voči osobám, s ktorými prichádza do styku,
k)
udržiavať poriadok vo svojich osobných veciach, dbať o osobnú hygienu a udržiavať čistotu a poriadok v liečebnej jednotke alebo v liečebnej izbe, v ktorej je umiestnený,
l)
dodržiavať nočný pokoj v čase od večierky do budíčka,
m)
oznámiť bez zbytočného odkladu odbornému zamestnancovi detenčného ústavu alebo príslušníkovi zboru okolnosti, ktoré môžu spôsobiť vážne ohrozenie bezpečnosti a zdravia osôb, ak sa o nich dozvie alebo ich zistí,
n)
bez zbytočného odkladu oznámiť detenčnému ústavu zmenu zdravotnej poisťovne.
(6)
Detenčný ústav zriaďuje osobe v detencii konto, na ktorom eviduje peňažné prostriedky osoby v detencii. Na zriadenie konta, nakladanie, prijímanie peňažných prostriedkov, iné finančné operácie s peňažnými prostriedkami osoby v detencii a súvisiace oznamovacie povinnosti sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu o výkone trestu odňatia slobody.12)
§ 15
Obmedzenie základných práv a slobôd
(1)
Počas výkonu detencie je osoba v detencii obmedzená najmä vo výkone práva na nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, slobody pohybu a pobytu, zachovania listového tajomstva a tajomstva dopravovaných správ a iných písomností, práva slobodnej voľby povolania, práva na slobodné užívanie majetku, práva na nakladanie s vecami osobnej potreby, práva slobodne si vybrať lekára a zdravotnícke zariadenie a práva rozhodovať o spôsobe poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
(2)
Osoba v detencii nemôže vo výkone detencie slobodne sa zhromažďovať a združovať v spolkoch, spoločnostiach alebo v iných združeniach, zakladať politické strany, politické hnutia a združovať sa v nich a nemá právo na štrajk.
(3)
Výkon práva odosielať a prijímať korešpondenciu, balíky a poukazy poštového platobného styku počas výkonu detencie zabezpečuje v mene osoby v detencii detenčný ústav.
§ 16
Zdravotná starostlivosť
(1)
Osoba v detencii má právo na zdravotnú starostlivosť v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi.13)
(2)
Detenčný ústav poskytne peňažný príspevok osobe v detencii, ktorej nie je poskytovaná zdravotná starostlivosť v rámci osobitného liečebného režimu a zároveň, ktorá nemá peňažné prostriedky, na nákup liekov, liečebnej alebo zdravotníckej pomôcky predpísaných lekárom, ak tieto nemožno poskytnúť bezplatne na základe zdravotného poistenia podľa osobitných predpisov14) a na úhradu nevyhnutných nákladov za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.15) Peňažný príspevok je osoba v detencii povinná uhradiť z peňažných prostriedkov evidovaných na jej konte. Ak osoba v detencii nemá v čase ukončenia výkonu detencie peňažné prostriedky, peňažný príspevok poskytnutý detenčným ústavom alebo jeho časť sa stanú nenávratnými.
(3)
Lekár informuje riaditeľa o vážnom ochorení alebo zranení osoby v detencii, ktoré ohrozuje jej život alebo zdravie; riaditeľ ďalej postupuje podľa osobitného predpisu.13)
§ 17
Prepustenie z výkonu detencie
(1)
Detenčný ústav prepustí osobu v detencii z výkonu detencie bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým súd rozhodol o prepustení osoby v detencii z výkonu detencie. Detenčný ústav je povinný pripravovať osoby v detencii na prepustenie z výkonu detencie.
(2)
Ak osoba v detencii nemá pri prepustení z výkonu detencie odev a obuv zodpovedajúce klimatickým podmienkam alebo peňažné prostriedky na svojom konte na ich zakúpenie, detenčný ústav jej bezplatne poskytne primeraný odev a obuv.
(3)
Osobe v detencii, ktorá nemá pri prepustení z výkonu detencie dostatok peňažných prostriedkov na cestovné a stravné, môže detenčný ústav zo svojho rozpočtu poskytnúť stravu alebo stravné na jeden deň, nenávratný peňažný príspevok na cestovný lístok na území Slovenskej republiky.
(4)
Ak riaditeľ podá návrh na prepustenie osoby v detencii z výkonu detencie na súd, bezodkladne informuje o tejto skutočnosti príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, príslušný orgán miestnej štátnej správy a ak ide o mladistvého v detencii aj zákonného zástupcu alebo opatrovníka. Riaditeľ tiež orgánom podľa predchádzajúcej vety oznámi termín verejného zasadnutia, na ktorom má súd rozhodnúť o návrhu na prepustenie osoby v detencii z výkonu detencie.
(5)
Oznámenie o nadchádzajúcom prepustení z výkonu detencie obsahuje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, ak je známa, a termín prepustenia z výkonu detencie.
(6)
Detenčný ústav je povinný bezodkladne informovať orgán činný v trestnom konaní a súd o úteku osoby v detencii z detenčného ústavu.
§ 18
Postup pri úmrtí osoby v detencii
(1)
Každý, kto sa dozvedel o úmrtí osoby v detencii alebo našiel mŕtve telo osoby v detencii v detenčnom ústave, je povinný takú skutočnosť bezodkladne oznámiť riaditeľovi alebo službukonajúcemu príslušníkovi zboru, alebo odbornému zamestnancovi.
(2)
Riaditeľ alebo ním určený odborný zamestnanec pri úmrtí podľa odseku 1 vyrozumie príslušný orgán činný v trestnom konaní alebo súd, prokurátora, ktorý vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti v detenčnom ústave, obhajcu a blízku osobu16) zomrelého; ďalej postupuje podľa osobitných predpisov.17)
§ 19
Dozor prokurátora
Dozor nad dodržiavaním zákonnosti pri výkone detencie v detenčnom ústave vykonáva prokurátor podľa osobitného predpisu.18)
§ 20
Kontrola výkonu detencie
(1)
Kontrolu výkonu detencie v detenčnom ústave vykonávajú
a)
Národná rada Slovenskej republiky,
b)
zriaďovateľ detenčného ústavu,
c)
právnické osoby alebo fyzické osoby, ak tak ustanovuje osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.19)
(2)
Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá povinnosť detenčného ústavu v rozsahu jeho pôsobnosti vykonávať vlastnú kontrolnú činnosť.
(3)
Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie je dotknutá pôsobnosť orgánov verejnej moci podľa osobitného predpisu.20)
(4)
Orgánom podľa odsekov 1 a 3 sa umožní vstup do detenčného ústavu kedykoľvek bez časového obmedzenia a zároveň sa im sprístupní dokumentácia, ktorú vedie detenčný ústav o osobách v detencii vrátane registra obmedzení.
§ 21
Osobitné ustanovenie o výkone detencie mladistvých
(1)
Na výkon detencie mladistvých sa použijú ustanovenia § 2 až 20 rovnako, ak odseky 2 až 8 neustanovujú inak.
(2)
Výkon detencie mladistvých sa vykonáva v detenčnom ústave pre mladistvých.
(3)
Odborní zamestnanci detenčného ústavu pre mladistvých musia byť osobitne vyškolení na prácu s mladistvými; vedúcim lekárom môže byť len lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore detská psychiatria.
(4)
Členom odbornej komisie v detenčnom ústave pre mladistvých musí byť lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore detská psychiatria. O zaradení mladistvého do osobitného liečebného režimu musí rozhodnúť odborná komisia bezodkladne, najneskôr však do 15 dní od prijatia mladistvého do výkonu detencie.
(5)
Mladistvý v detencii má právo na vzdelávanie, vykonávanie záujmových, osvetových a športových činností; tieto práva nemôžu byť mladistvému v detencii obmedzené. Vzdelávanie, záujmovú a športovú činnosť organizuje detenčný ústav pre mladistvých tak, aby sa napĺňal účel výkonu detencie. Detenčný ústav pre mladistvých zabezpečuje povinnosť vzdelávať sa od doby, od kedy to umožňuje jeho stav. Vzdelávanie mladistvého v detencii sa vykonáva vo forme primeranej jeho schopnostiam.
(6)
V prípade mladistvého v detencii sa návšteva vykoná v miestnosti detenčného ústavu pre mladistvých na to určenej s priamym kontaktom medzi mladistvým v detencii a návštevou; riaditeľ môže v odôvodnených prípadoch zakázať návštevu priamym kontaktom.
(7)
Detenčný ústav pre mladistvých zabezpečí na vlastné náklady odoslanie písomných správ v listinnej podobe, ktoré odosiela mladistvým v detencii.
(8)
Detenčný ústav pre mladistvých je povinný oznámiť zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi mladistvého v detencii a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vážne ochorenie, zranenie alebo úmrtie mladistvého v detencii, ktoré nastalo počas výkonu detencie.
§ 22
Prechodné ustanovenia
Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na výkon detencie, ktorá bola právoplatne nariadená rozhodnutím súdu pred účinnosťou tohto zákona a výkon detencie trvá aj po účinnosti tohto zákona.
Čl. II
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákon č. 307/2014 Z. z., zákona č. 353/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 236/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona č. 161/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 321/2018 Z. z., zákona č. 3/2019 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z. a zákona č. 214/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 21 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová „a rodinným príslušníkom obete podľa osobitného zákona“.
2.
V § 134 ods. 4 prvej vete sa za slovo „predpisu“ vkladajú slová „alebo rodinným príslušníkom takejto obete“.
3.
V § 247 ods. 5 sa za slovo „poškodeným“ vkladajú slová „vrátane rodinných príslušníkov obete podľa osobitného zákona“.
4.
V § 262a sa za slovo „obeťou“ vkladajú slová „alebo rodinným príslušníkom takejto obete podľa osobitného zákona“.
5.
V § 463 ods. 1 sa za slová „vždy na návrh“ vkladá slovo „riaditeľa“.
6.
Za § 463 sa vkladá § 463a, ktorý znie:
㤠463a
Podrobnosti výkonu detencie upravuje osobitný zákon.“.
Čl. III
Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 372/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 386/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 255/2016 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z. a zákona č. 50/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa slovo „vymenúva“ nahrádza slovom „ustanovuje“.
2.
V § 4 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
zabezpečuje stráženie obvinených vo výkone väzby, odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody a osôb v detencii umiestnených v detenčnom ústave a dozor a dohľad nad obvinenými a odsúdenými,“.
3.
V § 4 ods. 1 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:
„p)
zabezpečuje v objektoch zboru, objektoch detenčného ústavu, objektoch súdu, objektoch prokuratúry, objekte ministerstva a objekte, v ktorom sídli Súdna rada Slovenskej republiky pátranie po hľadaných osobách lustráciou v pátracích informačných systémoch vedených Policajným zborom podľa osobitného predpisu,6)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
6) Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie písmená p) až t) sa označujú ako písmená q) až u).
4.
V § 7 ods. 1 sa za slová „obvinenému, odsúdenému“ vkladá čiarka a slová „osobe v detencii“ a za slová „účel výkonu trestu odňatia slobody“ sa vkladá čiarka a slová „účel výkonu detencie“.
5.
V § 7 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
6.
Za § 13b sa vkladá § 13ba, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13ba
Oprávnenie zaistiť osobu
(1)
Príslušník zboru je v objektoch zboru, objektoch detenčného ústavu, objektoch súdu, objektoch prokuratúry, objekte ministerstva a objekte, v ktorom sídli Súdna rada Slovenskej republiky, oprávnený zaistiť osobu, ktorá vstupuje do tohto objektu, ak lustráciou v pátracích informačných systémoch vedených Policajným zborom podľa osobitného predpisu6) bola príslušníkom zboru zistená skutočnosť, že lustrovaná osoba je v pátraní.
(2)
Zaistiť osobu uvedenú v odseku 1 je príslušník zboru oprávnený až do príchodu privolaných príslušníkov Policajného zboru. Policajný zbor je informovaný o lustrácii osoby v pátraní zobrazením upozornenia v ich informačných systémoch, že osoba v pátraní bola lustrovaná príslušníkmi zboru na konkrétnom mieste.
(3)
O zaistení osoby a vykonaní služobného zákroku spíše príslušník zboru úradný záznam. Príslušník zboru nie je povinný zaistiť osobu v pátraní v prípadoch uvedených v § 8 ods. 1. Príslušník zboru je oprávnený použiť na prekonanie aktívneho alebo pasívneho odporu osoby uvedenej v odseku 1, po márnej výzve, donucovacie prostriedky uvedené v § 31 ods. 1 písm. a), b) d), g), i), j), m) až r) a t). Putá je príslušník zboru oprávnený použiť aj preventívne.“.
7.
V § 13c ods. 1 sa za slová „objektoch chránených zborom“ vkladajú slová „(ďalej len „chránený objekt“)“.
8.
V § 13c ods. 2 sa slová „objektov chránených zborom“ nahrádzajú slovami „chránených objektov“ a za slovo „rušičkou“ sa vkladá čiarka a slová „špeciálnymi donucovacími prostriedkami“.
9.
V nadpise § 14 sa slová „objektoch chránených zborom“ nahrádzajú slovami „chránených objektoch“.
10.
V § 14 ods. 1 sa slová „objekte chránenom zborom (ďalej len „chránený objekt“)“ nahrádzajú slovami „chránenom objekte“.
11.
V § 15 ods. 4 sa slová „útvaru Policajného zboru, a ihneď zabezpečí jej odovzdanie tomuto útvaru“ nahrádzajú slovami „príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní alebo orgánu príslušnému na objasnenie priestupku“.
12.
V nadpise § 17 sa za slovo „vstup“ vkladá slovo „osoby“.
13.
V § 31 sa odsek 1 dopĺňa písmenom t, ktoré znie:
„t)
špeciálne donucovacie prostriedky.“.
14.
V § 43 ods. 4 sa slová „q) až s)“ nahrádzajú slovami „q) až t)“.
15.
V § 43a ods. 1 sa za slová „strelivo s gumovým projektilom“ vkladá čiarka a slová „strelivo s projektilom naplneným inertným materiálom“.
16.
V § 43a ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
gumové projektily alebo projektily naplnené inertným materiálom
1.
v nutnej obrane10) alebo v krajnej núdzi,11)
2.
na zaistenie bezpečnosti inej osoby alebo vlastnej osoby pred protiprávnym útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí a útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých znakov bude pokračovať,“.
17.
Za § 43a sa vkladá § 43b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠43b
Špeciálne donucovacie prostriedky
(1)
Špeciálnymi donucovacími prostriedkami sú:
a)
dočasne zneschopňujúce prostriedky,
b)
špeciálne vrhacie a úderné prostriedky, ak nemajú povahu zbrane.
(2)
Príslušník zboru je oprávnený použiť špeciálne donucovacie prostriedky, aby
a)
zaistil svoju bezpečnosť alebo bezpečnosť inej osoby pred protiprávnym útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí a útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých znakov bude pokračovať,
b)
zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu, ktorým sa porušuje ustanovený poriadok9) alebo verejný poriadok,
c)
predviedol obvineného, odsúdeného, osobu umiestnenú v detenčnom ústave, dodávanú osobu alebo inú osobu, ak kladie aktívny odpor,
d)
zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených objektov, objektov súdu, objektov prokuratúry alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
e)
zabránil činnosti podľa § 13c ods. 2.“.
18.
V § 47 ods. 2 písm. a) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak vstupujúca osoba svoju totožnosť nepreukáže dokladom,7b) príslušník zboru je oprávnený takej osobe neumožniť vstup,“.
19.
§ 65a sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Zbor je oprávnený na plnenie jeho úloh vyhotovovať zvukové, obrazové alebo iné záznamy v chránených objektoch, objektoch súdu, objektoch prokuratúry a v ich okolí a zvukové, obrazové alebo iné záznamy o priebehu služobnej činnosti alebo služobného zákroku. Vyhotovovanie zvukových, obrazových alebo iných záznamov automatickými technickými systémami umiestnenými v objektoch súdu, objektoch prokuratúry, objekte ministerstva alebo objekte, v ktorom sídli Súdna rada Slovenskej republiky, je možné len so súhlasom príslušného súdu, prokuratúry, ministerstva alebo Súdnej rady Slovenskej republiky.“.
20.
V § 65e ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
odovzdá odsúdenému alebo obvinenému na pracovisku odsúdených alebo obvinených alebo zašle v korešpondencii, alebo v balíku adresovanému odsúdenému alebo obvinenému prostriedok audiovizuálnej techniky, alkoholické nápoje, lieky, omamné látky, psychotropné látky, jedy, prekurzory, tlačoviny alebo predmety propagujúce národnostnú, rasovú, etnickú alebo náboženskú neznášanlivosť, fašizmus alebo iné hnutia smerujúce k potláčaniu práv a slobôd občanov, násilie, krutosť alebo ohrozujúce mravnosť, zbrane, strelivo a predmety, ktoré možno zneužiť na zmarenie účelu výkonu väzby, účelu výkonu trestu odňatia slobody alebo na ohrozenie bezpečnosti v objektoch ústavu podľa osobitného predpisu,18c)“.
21.
V § 65e ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
umožní vykonanie práva odsúdených alebo obvinených v rozpore s osobitnými predpismi,1)“.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).
22.
§ 67b sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Prevod správy pohľadávok štátu voči obvineným, odsúdeným, bývalým obvineným alebo bývalým odsúdeným spojených s výkonom väzby alebo výkonom trestu odňatia slobody medzi ústavmi navzájom alebo generálnym riaditeľstvom a ústavmi sa uskutočňuje na základe zoznamov o prevode správy pohľadávok.“.
23.
§ 68 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Ak tento zákon neustanovuje inak, kde sa v tomto zákone používa pojem „obvinený“ alebo „odsúdený“, rozumie sa tým aj osoba v detencii; uvedené ustanovenie sa nevzťahuje na § 4 ods. 1 písm. c) a § 49 ods. 6 a 7.
(5)
Ak tento zákon neustanovuje inak, kde sa v tomto zákone používa pojem „účel výkonu väzby“ alebo „účel výkonu trestu odňatia slobody“, rozumie sa tým aj účel výkonu detencie.“.
Čl. IV
Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 122/2006 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 338/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 340/2016 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 90/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 14 ods. 3 sa za slová „ochranná výchova,“ vkladá slovo „detencia,“ a za slovo „zaistenia“ sa vkladá čiarka a slová „ako aj v iných priestoroch“.
2.
V § 17 ods. 1 písm. d) sa za slová „ochranná výchova,“ vkladá slovo „detencia,“ a za slovo „zaistenia“ sa vkladá čiarka a slová „ako aj v iných priestoroch, kde je obmedzená ich osobná sloboda“.
Čl. V
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 225/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 26 ods. 1 písm. d) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou, za slová „vo výkone trestu odňatia slobody“ sa vkladajú slová „alebo vo výkone detencie45aa)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo bol prijatý na výkon detencie“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45aa znie:
45aa) Zákon č. 231/2019 Z. z. o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 26 ods. 2 sa za slovom „väzbe“ slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „slobody“ sa vkladajú slová „alebo vo výkone detencie“.
3.
V § 117 odsek 8 znie:
„(8)
Fyzickej osobe vo výkone väzby, fyzickej osobe vo výkone trestu odňatia slobody a fyzickej osobe vo výkone detencie sa dávky poukazujú prostredníctvom ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody alebo detenčného ústavu.“.
4.
V § 184 odsek 11 znie:
„(11)
Žiadosť o začatie dávkového konania podáva v pobočke príslušnej podľa sídla ústavu fyzická osoba vo výkone
a)
väzby prostredníctvom ústavu na výkon väzby,
b)
trestu odňatia slobody prostredníctvom ústavu na výkon trestu odňatia slobody,
c)
detencie prostredníctvom detenčného ústavu.“.
5.
V § 226a ods. 4 sa slová „väzby a počas obdobia výkonu trestu odňatia slobody“ nahrádzajú slovami „väzby, výkonu trestu odňatia slobody alebo výkonu detencie“.
6.
V § 228 ods. 2 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „slobody“ sa vkladajú slová „alebo detenčného ústavu“.
7.
V § 233 ods. 10 sa za slovo „slobody,“ vkladajú slová „detenčný ústav,“.
Čl. VI
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 97/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 317/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 41 ods. 3 druhej vete sa slová „ktorý je vo výkone väzby40) alebo vo výkone trestu odňatia slobody,41) sa tento dôchodok vypláca prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody“ nahrádzajú slovami „ktorý je vo výkone väzby,40) vo výkone trestu odňatia slobody41) alebo vo výkone detencie,41a) sa tento dôchodok vypláca prostredníctvom ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody alebo detenčného ústavu“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:
41a) Zákon č. 231/2019 Z. z. o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 44 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
prostredníctvom ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody alebo detenčného ústavu v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa sídla tohto ústavu, ak je sporiteľ vo výkone väzby, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie.“.
Čl. VII
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 287/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z. a zákona č. 139/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Zdravotnou starostlivosťou nie je poskytovanie osobitného liečebného režimu osobám v detencii podľa osobitného predpisu.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
1a) Zákon č. 231/2019 Z. z. o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 9 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
O prijatí do ústavnej starostlivosti osoby v detencii rozhoduje lekár detenčného ústavu. Zbor väzenskej a justičnej stráže zabezpečí potrebnú ochranu osoby v detencii a poskytovateľa.“.
Doterajšie odseky 4 až 11 sa označujú ako odseky 5 až 12.
3.
V § 11 ods. 6 písmeno a) znie:
„a)
osobu, ktorá je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie,“.
4.
V § 14 ods. 2 sa za slovo „slobody,“ vkladajú slová „alebo prepravu osoby v detencii“.
5.
V § 26 ods. 10 písmeno b) znie:
„b)
osobe vo väzbe, osobe vo výkone trestu odňatia slobody alebo osobe v detencii,“.
6.
V § 39 ods. 3 sa slová „počas výkonu väzby alebo počas výkonu trestu odňatia slobody“ nahrádzajú slovami „počas výkonu väzby, počas výkonu trestu odňatia slobody alebo počas výkonu detencie“.
Čl. VIII
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z. a zákona č. 139/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
poskytovaní starostlivosti o osoby v detencii.5b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:
5b) Zákon č. 231/2019 Z. z. o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IX
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 3 písmeno g) znie:
„g)
je vo výkone detencie,6a) vo väzbe7) alebo vo výkone trestu odňatia slobody,8)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
6a) Zákon č. 231/2019 Z. z. o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 6 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Za fyzickú osobu vo výkone detencie, ak nie je zdravotne poistená, je povinný podať prihlášku detenčný ústav.“.
3.
V § 11 ods. 7 písmeno f) znie:
„f)
obvineného vo väzbe,7) odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody,8) osobu vo výkone detencie,6a) obvineného vo väzbe alebo odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody v inom členskom štáte, ak tam nie je zdravotne poistený,“.
4.
V § 29b ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
fyzickú osobu vo výkone detencie vykonáva detenčný ústav,“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
5.
V § 29b ods. 2 sa za slová „fyzickú osobu vo väzbe“ vkladá čiarka a slová „fyzickú osobu v detencii“.
6.
V § 29b sa za odsek 14 vkladá nový odsek 15, ktorý znie:
„(15)
Detenčný ústav úradu elektronicky na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia poskytne údaje o osobe vo výkone detencie v rozsahu rodné číslo, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, dátum začiatku výkonu detencie, dátum ukončenia výkonu detencie.“.
Doterajšie odseky 15 až 20 sa označujú ako odseky 16 až 21.
7.
V § 29b ods. 18 sa slová „odseku 16“ nahrádzajú slovami „odseku 17“.
Čl. X
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 15 ods. 1 písm. s) sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.
2.
V § 15 ods. 1 písm. af) sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.
3.
V § 18 ods. 1 písm. b) sa číslo „10“ nahrádza číslom „11“.
4.
V § 18 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
vykonáva dohľad nad poskytovaním osobitného liečebného režimu podľa osobitného predpisu40aa) v detenčnom ústave tým, že dohliada na správne poskytovanie osobitného liečebného režimu, a za podmienok ustanovených týmto zákonom (§ 50 ods. 5)
1.
ukladá sankcie,
2.
ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo ukladá povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,“.
Doterajšie písmená c) až w) sa označujú ako písmená d) až x).
Poznámka pod čiarou k odkazu 40aa znie:
40aa) Zákon č. 231/2019 Z. z. o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
5.
V § 18 ods. 1 písm. d) sa číslo „7“ nahrádza číslom „8“.
6.
V § 18 ods. 1 písm. j) sa slová „písmena g)“ nahrádzajú slovami „písmena h)“.
7.
Za § 47a sa vkladá § 47aa, ktorý znie:
㤠47aa
Na výkon dohľadu nad poskytovaním osobitného liečebného režimu v detenčnom ústave sa primerane použijú ustanovenia § 43 až 47.“.
8.
V § 48 ods. 3 písm. k) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo v detenčnom ústave“.
9.
V § 50 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ak úrad pri výkone dohľadu nad poskytovaním osobitného liečebného režimu v detenčom ústave zistí, že osobitný liečebný režim nebol poskytnutý podľa osobitného predpisu,40aa) alebo ak úrad zistí porušenie povinností ustanovených v § 46 ods. 1, podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov môže uložiť detenčnému ústavu pokutu (§ 64 ods. 7).“.
Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.
10.
V § 50 ods. 11 sa slová „odseku 4, 6 až 8“ nahrádzajú slovami „odsekov 4, 5 a 7 až 9“.
11.
V § 64 ods. 5 sa slová „§ 50 ods. 6 alebo ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 50 ods. 7 alebo ods. 8“.
12.
V § 64 ods. 6 sa číslo „8“ nahrádza číslom „9“.
13.
V § 64 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Úrad môže uložiť detenčnému ústavu za podmienok ustanovených v § 50 ods. 5 pokutu až do výšky 9958 eur.“.
Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 8 až 11.
14.
V § 64 ods. 9 sa slová „1 až 6“ nahrádzajú slovami „1 až 7“.
15.
V § 65 ods. 2 sa slová „7 až 9“ nahrádzajú slovami „8 až 10“.
16.
V § 76 ods. 5 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
detenčným ústavom, ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa vykonávania verejného zdravotného poistenia a poskytovania osobitného liečebného režimu.40aa)“.
Čl. XI
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 215/2008 Z. z., zákona č. 466/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 17 ods. 1 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
„j)
spolupracuje s detenčným ústavom, udržiava písomný kontakt a osobný kontakt s mladistvým počas výkonu detencie, podieľa sa na príprave mladistvého na prepustenie z výkonu detencie a pomáha mladistvému po prepustení z výkonu detencie, najmä pri uľahčení návratu do rodiny, riešení osobných problémov a vzťahových problémov,“.
Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno k).
2.
V § 18 ods. 1 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo z výkonu detencie,“.
3.
V § 19 ods. 1 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
„j)
spolupracuje s detenčným ústavom, udržiava písomný kontakt a osobný kontakt s plnoletou fyzickou osobou počas výkonu detencie, podieľa sa na príprave plnoletej fyzickej osoby na prepustenie z výkonu detencie a pomáha jej po prepustení z výkonu detencie, najmä pri uľahčení návratu do rodiny, pri riešení osobných problémov a vzťahových problémov,“.
Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno k).
4.
V § 70 ods. 1 sa za slovo „väzby,“ vkladajú slová „z výkonu detencie,“.
5.
V § 70 ods. 2 písm. a) sa za slovo „väzby,“ vkladajú slová „po prepustení z výkonu detencie,“.
6.
V § 70 ods. 2 písm. b) sa za slovo „väzby,“ vkladajú slová „výkon detencie,“.
7.
V § 70 ods. 3 sa za slová „výkon väzby,“ vkladajú slová „výkon detencie,“ a za slová „z výkonu väzby,“ sa vkladajú slová „z výkonu detencie,“.
Čl. XII
Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 308/2014 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z., zákona č. 42/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 223/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 2 písm. a) sa za slovo „slobody“ vkladá čiarka a slová „vo výkone detencie“.
2.
V § 16 ods. 4 písm. c) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo na výkon detencie“.
Čl. XIII
Zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 338/2015 Z. z., zákona č. 340/2016 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 90/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 4 ods. 2 písm. b) sa za slovo „slobody,“ vkladá slovo „detencia,“.
Čl. XIV
Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. c) šiestom bode sa za slovo „viktimizácie“ vkladajú slová „alebo druhotnej viktimizácie“.
2.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
rodinným príslušníkom obete manžel, príbuzný v priamom rade, súrodenec, osoba závislá od obete a osoba, ktorá žije s obeťou v spoločnej domácnosti.“.
3.
V § 3 ods. 3 sa za slovo „obeti“ vkladajú slová „a rodinným príslušníkom obete“.
4.
V § 3 ods. 7 sa za slovo „závažnosť“ vkladajú slová „a okolnosti“ a bodka na konci sa vypúšťa a pripájajú sa tieto slová: „alebo druhotnej viktimizácii; v prípade potreby sa individuálne posúdenie aktualizuje.“.
5.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane vzťahujú aj na rodinného príslušníka obete v súlade s jeho osobitnými potrebami a s rozsahom ujmy spôsobenej trestným činom spáchaným voči obeti.“.
6.
V § 8 ods. 2 prvej vete sa za slovo „obeti“ vkladá slovo „a rodinným príslušníkom obete“ a v druhej vete sa vypúšťa čiarka a slová „ak to ich priestorové možnosti umožňujú“.
7.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Príslušné orgány informujú obeť a rodinných príslušníkov obete o opatreniach prijatých na jej ochranu v dôsledku pobytu páchateľa na slobode.“.
8.
V § 11 ods. 2 sa slová „§ 228 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 228 ods. 1 a ods. 2“ a slová
„písm. d) až f)“ sa nahrádzajú slovami „písm. c) až f) a h)“.
9.
V § 11 ods. 4 sa za slová „To neplatí,“ vkladajú slová „ak bola trestným činom spôsobená smrť alebo“.
10.
V § 24 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „spôsobenú pri poskytovaní odbornej pomoci podľa tohto zákona“.
11.
V § 26 ods. 1 sa vypúšťa slovo „úplnej“.
12.
V § 34 ods. 2 sa za slovo „obetí“ vkladajú slová „a rodinných príslušníkov obetí“.
Čl. XV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.
1)
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.
3)
§ 21 ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3a)
§ 27 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3b)
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 207 ods. 1 Trestného poriadku.
5)
§ 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
6)
§ 130 ods. 5 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 51 ods. 1 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7a)
§ 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 4/2001 Z. z. v znení zákona č. 372/2013 Z. z.
8)
§ 20 zákona č. 355/2007 Z. z.
9)
Napríklad zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov, Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky (oznámenie č. 648/2002 Z. z.), Zmluva medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami č. 250/2002 Z. z., Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky č. 270/2005 Z. z.
10)
§ 18 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 371/2013 Z. z.
11)
Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 28 a 29 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
§ 116 Občianskeho zákonníka.
17)
Napríklad § 41 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 30 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
18)
§ 18 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
19)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 26/1995 Z. z. o pristúpení Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania.
20)
Napríklad zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov, zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.